Hoppa till huvudinnehållet

CK2320 Vätgas 7,5 hp

Området vätasproduktion och användning av vätgas har på kort tid vuxit fram som ett nyckelområde för den gröna omställningen av näringslivet och samhället i stort. Kursen Vätgas är en ny masterkurs som speglar den omfattande forskningen och industriella utvecklingen inom området. Kursen ges av Institutionen för kemiteknik vid KTH som en del av masterprogrammet: Kemiteknik för energi och miljö men finns även tillgänglig för andra masterprogram vid KTH och som en livslångt-lärande-kurs. Kursen är en vidareutveckling och fördjupning av ämnet som tidigare ingick i kursen KE2300 Elektrokemiska energiomvandlare. Kursen fokuserar på teknikerna för elektrokemisk omvandling av vatten och vätgas i elektrolysörer och bränsleceller, men behandlar även infrastruktur, lagring och distribution samt användning av väte som energibärare i transporter och industriella tillämpningar. Aspekter så som säkerhet, socioekonomiska frågor och hållbarhet diskuteras också. Aktivieter som föreläsningar och laborationer  kommer att ges fysiskt på KTH campus för masterstudenter men digitalt för livslångt-lärande förutom examination som blir på campus för alla.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-01-14 programstuderande

Anmälningskod

60992

Rubriker med innehåll från kursplan CK2320 (HT 2023–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursupplägg

Kursinnehållet förmedlas genom föreläsningar och ett större projekt. I projektet ingår laborativa moment, beräkningsuppgifter samt en mindre litteraturstudie som redovisas muntligt och skriftligt. Examination genomförs genom tentamen, och muntlig och skriftlig redovisning av delmoment i projektet. Slutbetyget baseras på en sammanvägning av alla dessa moment.

 • Laboration 1: AEMWE
 • Laboration 2: PEMFC
 • Datorlaborationer: 1. Polarisationskurvor, 
 • Datorlaboration 2. Stack
 • Studiebesök: Hofors-Sandviken
 • Grupp projekt: Redovisning av fördjupningsämne med poster och pitch under seminarium S2. 

Kursinnehåll

Kursen behandlar främst följande områden:

 • Produktion av vätgas: funktionsprinciper, material, utformning, egenskaper och prestanda för olika typer av elektrolysörer för vätgasproduktion. Jämförelser med andra produktionsmetoder för vätgas.
 • Lagring och distribution av vätgas: jämförelse av olika tekniska lösningar.
 • Användning av vätgas: funktionsprinciper, material, utformning, egenskaper och prestanda för olika typer av bränsleceller. Användning av vätgas för transporter, industri, elnätet och produktion av bränslen och kemikalier.
 • Vätgassamhället: systemintegration, socioekonomiska och politiska aspekter, säkerhet, cirkularitet och hållbarhet. 

Lärandemål

Övergripande mål är att deltagarna ska skaffa sig kunskaper om produktion, lagring, distribution och användning av vätgas.

För godkänt betyg ska studenterna efter avslutad kurs kunna:

 • Beskriva funktionsprinciper, prestandamått och karakteriseringsmetoder för elektrolysörer och bränsleceller.
 • Förklara hur driftförhållanden, materialval och utformning påverkar de elektrokemiska energiomvandlarnas egenskaper.
 • Jämföra tekniker för vätgaslagring och distribution.
 • Diskutera tillämpningsområden och systemaspekter, göra val och utvärdering av teknik samt kunna informera om tekniken.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kandidatexamen i kemiteknik, kemi, energiteknik, energi och miljö, materialvetenskap, maskinteknik, teknisk fysik eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO1 - Projekt, 3,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Kemiteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd