Årskurs 1

Arkitektutbildning (ARKIT), Utbildningsplan för kull HT2020

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Årskurs 1 
Experiment

Det övergripande målet för årskurs 1 är att ge studenterna grundläggande kunskaper i ämnet arkitektur. Arbetet under året ger en uppsättning verktyg och begrepp som möjliggör en förståelse för och en utveckling av ämnet och dess arbetsprocesser. Första året introducerar olika analoga och digitala tekniker för modell och ritning som redskap för att organisera, generera och presentera arkitektur inklusive byggda strukturer, urbana miljöer och en grundläggande historik. Studenterna ska efter årets slut ha tillägnat sig grunderna i detta och självständigt kunna generera, utveckla, dokumentera, reflektera och utvärdera eget (och andras) arbete; studera referenser och sammanställa information; inkorporera erhållen kunskap, vidareutveckla och fördjupa, precisera dessa i arkitektoniska förslag.

Viktigt för årskurs 1 är att göra gestaltande undersökningar som öppnar upp och möjliggör upptäckter av olika parametrars inverkan på varandra. Övningarna under året introducerar komplexiteten hos arkitektonisk gestaltning genom att fokusera på problem som är begränsade i omfång men som samtidigt kan väcka komplexa frågor. De olika övningarna bygger progressivt på varandra och fokuserar på grundläggande begrepp inom arkitektur såsom sammansättning, skala, geometri, rumsliga samband, landskap, struktur, rörelse, aktivitet, kroppslighet, position, plats och klimat. Förståelsen av dessa begrepp fördjupas även genom historisk och teoretisk kontextualisering som ger studenten möjlighet att sätta begreppen i relation till frågor om makt, estetiska värdesystem, kultur och genus.