Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2023/2024. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Detta är en preliminär lista över kurser för årskurs 3, för de som påbörjade utbildningen 2017. Förändringar kan ske. För en korrekt uppdaterad lista, se Kurs- och programkatalogen för respektive läsår.

Årskurs 3
Praktiker, referenser, profession

I årskurs 3 ligger fokus på hur studenten möter sin profession, förhåller sig till andra angränsande professioner, och förstår sitt sammanhang.

Studenten instoduceras och fördjupar sig i stadsbyggnadsämnet och lär sig förstå och använda kunskapsområdets begrepp och teorier. Vidare utvecklar studenten färdigheter att analysera och gestalta stadsbyggnadsprojekt av hög kvalitet på både översiktlig och mer detaljerad nivå.

Studenten skall generellt och specifikt reflektera över stadens globala, historiska och kulturella roll i samhället, där insikter om olika kulturer och samhällsformers sätt att ge fysisk form åt sina samhällen genom stadsbyggande är centralt. Studenten skall särskilt bli medveten om stadsbyggnadsämnets centrala roll i utvecklingen av hållbar stads- och samhällsutveckling.

Studenten skall i praktiska övningsuppgifter ges grundläggande kunskaper om infrastruktur, landskapsplanering samt planeringens process och regelverk, liksom föreläsningar och seminarier tillägna sig kunskap om stadsbyggandets teori och historia och omsätta denna i det egna arbetet. Studenten skall kunna lösa uppgifter i olika skalor från översiktlig planering till detaljplanering, liksom integrera detta i arbetet med enskilda byggnader. Studenten skall behärska digitala verktyg och särskilt tränas i sin förmåga att omdömesgillt hantera olika former av redovisningsteknik. Studenten skall visa prov på förmåga att arbeta både i grupp och enskilt.

Årskurs 3 avslutas med ett examensarbete, grundnivå (15 högskolepoäng). I detta projekt skall studenten visa att han/hon har väl utvecklade kunskaper om och färdigheter i arkitektprofessionens kärnkompetens arkitektonisk gestaltning och dess tekniska, funktionella och estetiska dimensioner, från stadsbyggnadsnivå till enskilda detaljer i en byggnad. Studenten ska både visa att han/hon kan tillämpa denna kunskap i ett konkret och sammansatt arkitektoniskt projekt och kritiskt argumentera för och reflektera över detta arbete. Med detta projekt avslutas både grundutbildningen och stadsbyggnadsåret i en komplex uppgift som spänner en båge mellan ett översiktligt urbant perspektiv och en enskild byggnadsdetalj och på så sätt definierar arkitektens huvudsakliga verksamhetsfält.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
A31EXA Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15,0 hp
A31H1A Arkitekturens historia och teori 3:1 Världsarkitektur 6,0 hp
A31H2A Arkitekturens historia och teori 3:2: uppsats på grundläggande nivå 3,0 hp
A31P1A Arkitekturprojekt 3:1, Stadsbyggnad 12,0 hp
A31P2D Projekt 3:2 Stadsrum och landskap 6,0 hp
A31REA Representation 3: Informationshantering och presentation 3,0 hp
A31SFA Stadens form och teori 6,0 hp
A31T1A Arkitekturteknik 3:1 Byggnad, stad, process 6,0 hp
A31T2A Arkitekturteknik 3:2: Byggnad, stad, process 3,0 hp