Senast ändrad: 2020-08-26
Godkänd: 2020-09-15

Utbildningens upplägg

Läsåret för KTH:s grundutbildning är 40 veckor.

Arkitektutbildningens examination bygger i mycket liten grad på traditionella tentamina och läsåret löper därför utan avbrott för särskilda tentamensveckor.

Examinationen sker genom inlämningar och genomgångar samt ett aktivt deltagande i undervisningen.

Det finns inget utrymme för valfria kurser inom Arkitektutbildningen 300 hp då alla kurser som ingår är obligatoriska. Däremot finns det större valmöjlighet inom projekten, främst på avancerad nivå.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Utbildningen kombinerar kurser och projektkurser med studiobaserad undervisning. Undervisningen i studion omfattar främst projektbaserade övningsuppgifter inom ämnesområdet arkitektur. Utöver projektkurserna finns kurser i arkitekturämnets olika områden.

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Inom Arkitektutbildningen används:

  • Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg.

Villkor för deltagande i utbildningen

För deltagande krävs antagning till kurs inom programmet samt registrering på kurs.

Ansökan om antagning till kurs ska göras på antagning.se inför varje termin.

Kursregistreringen gör du via Ladok för studenter (Aktuell utbildning).

Kompletteringsregler

För både grund- och avancerad nivå gäller särskilda kompletteringsregler som finns tillgängliga på programwebben.

Examensarbete

Examensarbete, grundnivå
Examensarbetet på grundnivå omfattar 15 hp.

Examensarbetskursen utgör den avslutande delen av utbildningen på grundnivå. Examensarbetet kan påbörjas när kursens särskilda behörighetskrav är uppfyllda.

Examensarbete, avancerad nivå
Examensarbetet på avancerad nivå omfattar 30 hp.

Examensarbetskursen utgör den avslutande delen av utbildningen. Examensarbetet kan påbörjas när kursens särskilda behörighetskrav är uppfyllda.

Examen

  • Teknologie kandidatexamen inom huvudområdet arkitektur, 180 hp
  • Arkitektexamen, 300 hp
  • Teknologie masterexamen inom huvudområdet arkitektur, 120 hp

Villkor för teknologie kandidatexamen inom huvudområdet arkitektur, 180 hp
Teknologie kandidatexamen erhålls om studenten ansöker om examen efter att ha slutfört alla obligatoriska kurser till och med årskurs 3 på arkitektutbildningen samt uppfyller de nationella examenskraven

Villkor för Arkitektexamen, 300 hp
Arkitektexamen erhålls om studenten ansöker om examen efter att ha slutfört alla obligatoriska kurser på arkitektutbildningen samt uppfyller de nationella examenskraven.

Villkor för teknologie masterexamen inom huvudområdet arkitektur, 120 hp
Teknologie masterexamen inom huvudområdet arkitektur erhålls om studenten ansöker om examen efter att ha slutfört motsvarande alla obligatoriska kurser på det tvååriga masterprogrammet i arkitektur samt uppfyller de nationella examenskraven.

Arkitektdirektivet
Arkitektexamen  uppfyller även  målen i ”Arkitektdirektivet”, det europeiska yrkeskvalifikationsdirektivet (2005/36/EG, artikel 46).

Närmare bestämmelser framgår i KTH:s lokala examensordning.