Senast ändrad: 2010-03-14
Godkänd: 2010-03-14

Utbildningens upplägg

De flesta kurserna i programmet betygsätts i en sjugradig betygskala A-E, F och Fx. Läsåret indelas normalt i 4 läsperioder och två till tre kurser läses parallellt i varje läsperiod. Undervisnings- och examinationsformerna varierar mellan kurserna. Normalt utgörs en del av kursen av föreläsningar, som ger en första kontakt med begrepp och teorier. Övningar, seminarier och laborationer förstärker förståelsen för de teoretiska sambanden. För att skapa en helhet i utbildningen betonas samverkan mellan kurserna såväl inom varje årskurs som mellan årskurserna. Utbildningen avslutas med ett examensarbete. Utbildningens två första år ägnas huvudsakligen åt kurser inom matematik och kemi. Under det tredje året dominerar de tillämpade biotekniska ämnena samt i årskurs fyra och fem kurser på avancerad nivå inom fördjupningsområdena.För att avlägga civilingenjörsexamen i bioteknik skall den studerande ha minst betyget godkänd i samtliga obligatoriska och valfria kurser som tillsammans med examensarbetet skall omfatta 300 hp. Han/hon skall ha fullgjort en vald kompetensinriktning. De kurser som ingår i bioteknikutbildningen finns angivna i kurslistan för årskurs 1-3 och för kompetensinriktningarna. Samtliga kurser under de tre första åren är obligatoriska förutom de kurserna i slutet av årskurs tre där den studerade kan välja mellan en projektkurs eller examensarbete för kandidatexamen. De inledande kurserna i matematik, kemi och datoranvändning under mottagningsveckorna är frivilliga.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Utbildningen sker i kursform. Kurslista finns i bilaga 1.

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

Studieanmälan och terminsregistrering
Inför varje termin (1-15 november resp. 1-15 maj) ska den studerande lämna en obligatorisk studieanmälan till utbildningskansliet vid skolan för bioteknik.

Studieanmälan utgör underlag för planering samt terminsregistrering på programmet. Terminsregistrering krävs för att studieresultaten ska registreras och av CSN för utbetalning av studiemedel.

Studieuppehåll
Studieuppehåll innebär att den studerande inte deltar i undervisningen under minst en läsperiod. Vid studieuppehåll har den studerande rätt att återkomma till studierna vid angiven tidpunkt. Under studieuppehåll får den studerande göra kompletteringar och delta i examination i tidigare påbörjad kurs.

Anmälan om studieuppehåll görs på blankett som lämnas till kansliet. När den studerande avser att återuppta studierna är den studerande skyldig att göra en ny studieanmälan. Om den studerande, efter studieuppehållsperioden, inte lämnat studieanmälan eller anmält förlängt studieuppehåll registreras studieavbrott

Val av kurser
Ansökan om antagning till kurs
Den studerande är från och med årskurs 1 skyldig att ansöka om antagning till de kurser han/hon önskar följa nästkommande termin. Det gäller såväl obligatoriska, villkorligt valfria, rekommenderade och valfria kurser som ingår i civilingenjörs-/masterprogrammet. Ansökan om antagning till kurs ska göras på webben via Studera.nu senast

  • 15 maj inför höstterminen
  • 15 november inför vårterminen.

Ansökan som lämnas in efter sista ansökningsdatum beaktas endast i mån av plats. Innan ansökan om antagning till språkkurs görs ska test för nivåplacering göras.

Kursregistrering
Registrering på kurs förutsätter antagning till kurs i Ladok. Ansökan om antagning till kurs görs antingen via Studera.nu på webben eller via studievägledningen för programmet. Registrering på kurs görs av den kursgivande skolan.

Studenten ska vid kursstart för varje kurs registrera sig på kursen. Kursregistrering på både obligatoriska och valfria kurser måste göras individuellt på kursgivande skola. Den som registrerat sig på en kurs och därefter beslutar sig för att inte fullfölja kursen ska snarast anmäla detta till kursgivande skola.

Villkor för uppflyttning
Följande uppflyttningskrav gäller för att få delta i undervisningen i högre årskurser.
 
Krav för uppflyttning från årskurs 1 till årskurs 2:
Totalt ska minst 45 högskolepoäng från årskurs 1 vara slutförda.

Krav för uppflyttning från årskurs 2 till årskurs 3:
Totalt ska minst 90 högskolepoäng från årskurs 1 och 2 vara slutförda varav minst 50 högskolepoäng från årskurs 1.

Krav för uppflyttning från årskurs 3 till årskurs 4:
Totalt ska minst 150 högskolepoäng från årskurs 1-3 vara slutförda varav minst 110 högskolepoäng från årskurs 1 – 2 samt kandidatexamensarbete.

Krav för uppflyttning från årskurs 4 till årskurs 5:
Utöver vad som gäller för uppflyttning till årskurs 4 ska minst 45 högskolepoäng från årskurs 4 vara slutförda.

Studenter som kommit efter med sina studier och inte uppfyller ovan nämnda krav ska i samråd med studievägledningen för programmet upprätta en individuell studieplan för de fortsatta studierna. 

Val av masterprogram
Under höstterminen (1-15 november) i årskurs 3 ansöker studenten till det masterprogram som han/hon har för avsikt att följa i årskurs 4 och 5.

För mer information om de masterprogram som kan läsas inom civilingenjörsprogrammet i bioteknik, se beskrivningar i bilaga 2 samt utbildningsplan för respektive masterprogram.

Behörighet till masterprogram
De studenter som före terminsstarten hösten 2010 uppnått de uppflyttningskrav som ställs från årskurs 3 till årskurs 4 (se nedan) är behöriga att påbörja ett masterprogram.

  • Totalt ska minst 150 högskolepoäng från årskurs 1-3 vara slutförda varav minst 110 högskolepoäng från årskurs 1 – 2 samt kandidatexamensarbete.

Studenter som inte uppfyller ovan nämnda krav ska i samråd med studievägledningen för programmet upprätta en individuell studieplan för de fortsatta studierna. 

Platsbegränsning
KTH har ett fåtal kurser är platsbegränsade och urval sker då efter meriter såsom betyg och poäng för de studenter som ansökt i tid. I kursens kursplan finns information om den är platsbegränsad, samt vilken typ av urval som tillämpas. Urval görs av kursgivande skola.


Om en kurs är obligatorisk för en av programmets masterprogram, prioriteras de som är antagna till masterprogrammet före övriga studenter, vilka rangordnas efter urval på det viktade medelbetyget t o m termin 5 på programmet.

Tillgodoräknanden

Den studerande har rätt att tillgodoräkna sig utbildning från högskola/universitet inom eller utom landet. Förutsättningen är att kursen/kurserna är av en sådan beskaffenhet och har en sådan omfattning att de i huvudsak svarar mot de utbildningsmål som gäller för programmet. Tillgodoräknande av hel kurs prövas av grundutbildningsansvarig. Del av kurs prövas av examinator.

Överlappning

Kurs som innehållsmässigt överlappar annan eller andra kurser i programmet kan inte medräknas inom ramen för de 300 hp som ligger till grund för examen

Utlandsstudier

Studenter inom programmet har möjlighet att förlägga ett läsårs eller en termins studier vid utländskt lärosäte som KTH samarbetar med, utan att behöva betala de kursavgifter som annars tas ut av utländska studerande. Utbytesstudier kan ske under tredje, fjärde och femte årskursen. Det är även möjligt att göra examensarbete utomlands.Information om utlandsstudier ges av handläggaren för internationalisering på utbildningskansli BIO som också informerar om aktuella ansökningstider. Ansökningsblanketter finns hos handläggaren för internationalisering.Utlandsstudierna kan efter bedömning tillgodoräknas som en del av civilingenjörsutbildningen. Den utresande skall med grundutbildningsansvarige upprätta ett så kallat ”Learning Agreement” som innebär förhandsgodkännande av utbytesstudierna. Studierna bedrivs normalt på det språk som talas i landet/regionen. Det finns möjligheter för den som blir antagen till utbytesprogram i tysk-, fransk-, spansk- och italiensktalande länder att följa en förberedande språkkurs innan den ordinarie terminen börjar.

Examensarbete

I utbildningen ingår ett examensarbete på 30 hp. Det innebär omkring 20 veckors heltidsstudier.

För examensarbetet gäller:

Examensarbetet är en kurs om 30 hp. Det innebär att examensarbetet skall motsvara 20 veckors heltidsstudier. Examensarbetet bör genomföras inom den ämnesfördjupning (kompetensinriktning) som studenten läst. Arbetet bör ge den studerande en inblick i ett forsknings- eller utvecklingsprojekt. Arbetet kan även vara av utredande natur. Examensarbetet ges betyget A till F. Studerande inskrivna före 2007-07-01 som avser att ta ut magister-, arkitekt-, civilingenjörs-, eller högskoleingenjörsexamen enligt den förra examensordningen kan ansöka hos grundutbildningsansvarig att få utföra examensarbete med betygskala godkänd och underkänd.I examensarbetet skall den studerande visa förmåga att självständigt tillämpa de kunskaper han/hon förvärvat under studietiden. Allmänt gäller att minst 230 hp av studierna skall vara avklarade innan examensarbetet får påbörjas. Dispens kan efter prövning beviljas av grundutbildningsansvarig. Det åligger examinator att tillse att studenten har den ämnesfördjupning som avses ovan. Examensarbetet kan utföras inom en institution eller på ett företag. Examensarbete kan även utföras utomlands. Examinator för examensarbetet skall alltid vara en lärare anställd vid KTH. Handledare utses av examinator. Flera handledare kan utses. Om examensarbetet utförs t ex vid ett företag bör en handledare utses även vid företaget. Innan examensarbetet påbörjas måste det godkännas av examinator och registreras på skolan för bioteknologi. Blankett ”Examensarbeten och projektkurser” lämnas till studentexpeditionen för bioteknologi på AlbaNova. Examensarbetet skall bestå av litteratursökning, experimentellt och/eller teoretiskt arbete. Det redovisas dels i en skriftlig redogörelse på engelska med en sammanfattning på svenska, dels muntligt vid ett seminarium. Examinator ska se till att examensarbete utförs och redovisas som ovan angivits.Examensarbetet kan, efter tillstånd från grundutbildningsansvarig, även utföras inom annat ämnesområde efter överenskommelse med berörd institution och handledare/examinator.

Examen

För att avlägga civilingenjörsexamen i bioteknik (Master of Science in Engineering, Degree programme in Biotechnology) krävs godkänt betyg i samtliga kurser som ingår i den studerandes studieplan. Studieplanen består av de obligatoriska kurserna, de valbara kurser den studerande följt samt examensarbetet. Studieplanen skall omfatta minst 300 hp. För att få examen skall den studerande ansöka om detta på en blankett och bifoga kvitto på erlagd kåravgift.