Master, industriell och miljöinriktad bioteknologi (IMB)

Det övergripande målet med programmet är att studenterna ska få den insikt och kunskap som behövs för att kunna utnyttja biotekniken för framställning av kemikalier, material och energi och därmed medverka till skapandet av ett hållbart samhälle. Programmet ger en fördjupad förståelse för den metaboliska, fysiologiska och genetiska grunden för utnyttjandet av enzymer och mikroorganismer i biotekniska produktionssystem. Förståelse för den globala föroreningen och förstörelsen av miljön är en viktig del av utbildningen och att bidra till en förbättring på dessa områden är en stor utmaning för nya civilingenjörer. Ett viktigt verktyg är en effektiv användning av bioteknisk metodik för att förstå och lösa denna problematik.

För mer detaljerad information om Masterprogrammet - industriell och miljöinriktad bioteknologi, se länken nedan

http://www.kth.se/student/kurser/program/timbm/?l=en_UK

Master, medicinsk bioteknologi (MBI)

Programmet syftar till att ge fördjupning inom de områden av biotekniken där molekylärbiologiska metoder spelar en central roll, med särskild tonvikt på medicinska tillämpningar. Målet är att ge de blivande civilingenjörerna i bioteknik en unik kompetens inom gränsområdet kemi, biologi och medicin och ge en hög konkurrenskraft på den svenska och utländska arbetsmarknaden inom läkemedels- och bioteknikindustrin samt i forskningsfronten. Kursprogrammet innefattar kurser inom genomik och proteomik vilka innehåller ett stort antal tekniska metoder för analys av cellers aktivitet på DNA-, RNA-, och proteinnivå. Bioinformatiken ger en insikt i hur de enorma datamängder som produceras kan hanteras med hjälp av datorer. Programmet innehåller också kurser som ger kunskap om hur biomolekylers struktur kan bestämmas samt hur processen ser ut för att utveckla läkemedel från den första upptäckten av en aktiv molekyl.

För mer detaljerad information om Masterprogrammet - medicinsk bioteknologi, se länken nedan

http://www.kth.se/student/kurser/program/tmbim/?l=en_UK

Master, makromolekylära material (MMM)

Inom masterprogrammet i makromolekylära material får du lära dig allt om framställning och karakterisering av makromolekylära material och produkter. Du får också utveckla kunskapen att se sambandet mellan kemisk struktur och materials egenskaper. Ska man t ex tillverka en mobiltelefon, ett ytskikt på en penicillintablett eller slitstarkt papper är det viktigt att välja rätt material. Specialister inom detta område är mycket intressanta för ett brett industriellt spektrum, både nationellt och internationellt. Uppenbara exempel är pappers- och skogsindustrin och den framväxande moderna träindustrin, läkemedels- och medicintekniska industrier men också alla typer av uttalade kemiföretag.

För mer detaljerad information om Masterprogrammet - makromolekylära material, se länken nedan

http://www.kth.se/student/kurser/program/tmmmm/?l=en_UK

Master, molekylär vetenskap och teknik (MVT2)

Inom masterprogrammet i molekylär vetenskap och teknik får du möjlighet att lära dig mycket om molekyler och dess specifika egenskaper, allt från teoretiska modeller till framställning och kategorisering av specifika molekyler, funktionella material och ytor. Du får lära dig mycket om kemiska och biologiska ämnens struktur t ex hur och varför de fungerar som de gör. För specialister inom detta område finns uppenbara exempel på arbetsgivare inom läkemedels- och medicinrelaterade industrier, klassiska kemiföretag men också energirelaterade företag inte minst de som sysslar med nya metoder av energiomvandling.

För mer detaljerad information om Masterprogrammet - molekylär vetenskap och teknik, se länken nedan

http://www.kth.se/student/kurser/program/tmvtm/?l=en_UK