Senast ändrad: 2013-12-13
Godkänd: 2013-12-13

Utbildningens upplägg

Årskurs 1-3
Utbildningsplanen för civilingenjörsutbildningen i bioteknik, består av obligatoriska kurser på grundnivå inom bioteknik, matematik och kemi i årskurserna 1-2. Årskurs 3 innehåller tillämpade biotekniska ämnen och avslutas med ett examensarbete på grundnivå för teknologie kandidat (15 högskolepoäng).

Årskurs 4-5
I årskurs 4 och 5 läses kurser inom ett av programmets masterprogram med obligatoriska, villkorligt valfria, rekommenderade och valfria kurser på avancerad nivå. Utbildningen avslutas på vårterminen i årskurs 5 med ett examensarbete på avancerad nivå (30 högskolepoäng).

Utbildningen är uppbyggd på ett sådant sätt att den studerande efter tre årskurser har möjlighet att ansöka om att ta ut en teknologie kandidatexamen och därefter fortsätta studierna på det påbörjade civilingenjörsprogrammet. Det kan även vara möjligt att fortsätta på ett magister- eller masterprogram på KTH eller ett annat universitet i Sverige eller utomlands, eller att börja arbeta inom näringslivet.

Läsåret för KTH:s grundutbildning är 40 veckor fördelat på fyra läsperioder. Läsperioderna har vardera cirka sju veckor. Varje läsperiod följs av en tentamensperiod.

För detaljerad läsårsindelning se KTHs studentwebb samt KTH-handboken.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

I utbildningen ingår obligatoriska, villkorligt valbara, rekommenderade och valfria kurser. De obligatoriska kurserna definieras för varje årskurs och inriktning i kurslistor. De olika kursernas mål, förkunskapskrav, innehåll samt kursfordringar återfinns i kursplanerna.

Undervisnings- och examinationsformerna varierar mellan kurserna. Normalt utgörs en del av kursen av föreläsningar, som ger en första kontakt med begrepp och teorier. Övningar, laborationer, seminarier, workshops, gruppuppgifter och räknestugor förstärker förståelsen för de teoretiska sambanden. För att skapa en helhet i utbildningen betonas samverkan mellan kurserna såväl inom varje årskurs som mellan årskurserna.

Valfri kurs kan väljas ur KTHs kursutbud. Även kurser från andra högskolor/universitet kan tillgodoräknas, om examenskraven uppfylls.

För valfria kurser gäller följande begränsningar:

 • Valfri kurs får inte läsas i årskurs 1.
 • Endast undantagsvis får valfri kurs läsas före årskurs 3.
 • Antalet högskolepoäng som får väljas per termin kan begränsas.

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

Studieanmälan och terminsregistrering
Inför varje termin (1-15 november resp. 1-15 maj) ska den studerande lämna en obligatorisk studieanmälan till utbildningskansliet vid skolan för bioteknik.

Studieanmälan utgör underlag för planering samt terminsregistrering på programmet. Terminsregistrering krävs för att studieresultaten ska registreras och av CSN för utbetalning av studiemedel.

Studieuppehåll
Studieuppehåll innebär att den studerande inte deltar i undervisningen under minst en läsperiod. Vid studieuppehåll har den studerande rätt att återkomma till studierna vid angiven tidpunkt. Under studieuppehåll får den studerande göra kompletteringar och delta i examination i tidigare påbörjad kurs.

Anmälan om studieuppehåll görs på blankett som lämnas till kansliet. När den studerande avser att återuppta studierna är den studerande skyldig att göra en ny studieanmälan.

Om den studerande, efter studieuppehållsperioden, inte lämnat studieanmälan eller anmält förlängt studieuppehåll registreras studieavbrott

Val av kurser
Ansökan om antagning till kurs
Den studerande är från och med årskurs 1 skyldig att ansöka om antagning till de kurser han/hon önskar följa nästkommande termin. Det gäller såväl obligatoriska, villkorligt valfria, rekommenderade och valfria kurser som ingår i civilingenjörs-/masterprogrammet. Ansökan om antagning till kurs ska göras

 • 1-15 maj inför höstterminen
 • 1-15 november inför vårterminen.

Information om hur ansökan om antagning till kurs ska göras, får du från kansliet vid skolan för bioteknologi.
Ansökan som lämnas in efter sista ansökningsdatum beaktas endast i mån av plats. Innan ansökan om antagning till språkkurs görs ska test för nivåplacering göras.

Kursregistrering
Registrering på kurs förutsätter antagning till kurs i Ladok. Ansökan om antagning till kurs görs antingen via Studera.nu på webben eller via studievägledningen för programmet. Registrering på kurs görs av den kursgivande skolan.

Studenten ska vid kursstart för varje kurs registrera sig på kursen. Kursregistrering på både obligatoriska och valfria kurser måste göras individuellt på kursgivande skola. Den som registrerat sig på en kurs och därefter beslutar sig för att inte fullfölja kursen ska snarast anmäla detta till kursgivande skola.

Villkor för uppflyttning
Följande uppflyttningskrav gäller för att få delta i undervisningen i högre årskurser.
 
Krav för uppflyttning från årskurs 1 till årskurs 2:
Totalt ska minst 45 högskolepoäng från årskurs 1 vara slutförda.

Krav för uppflyttning från årskurs 2 till årskurs 3:
Totalt ska minst 90 högskolepoäng från årskurs 1 och 2 vara slutförda varav minst 50 högskolepoäng från årskurs 1.

Krav för uppflyttning från årskurs 3 till årskurs 4:
Totalt ska minst 150 högskolepoäng från årskurs 1 och 3 vara slutförda varav minst 110 högskolepoäng från årskurs 1 och 2 samt kandidatexamensarbete.

Krav för uppflyttning från årskurs 4 till årskurs 5:
Utöver vad som gäller för uppflyttning till årskurs 4 ska minst 45 högskolepoäng från årskurs 4 vara slutförda.

Studenter som kommit efter med sina studier och inte uppfyller ovan nämnda krav ska i samråd med studievägledningen för programmet upprätta en individuell studieplan för de fortsatta studierna. 

Val av masterprogram
Under höstterminen (1-15 november) i årskurs 3 ansöker studenten till det masterprogram som han/hon har för avsikt att följa i årskurs 4 och 5.

För mer information om de masterprogram som kan läsas inom civilingenjörsprogrammet i bioteknik, se beskrivningar i bilaga 2 samt utbildningsplan för respektive masterprogram.

Behörighet till masterprogram
De studenter som före terminsstarten hösten 2013 uppnått de uppflyttningskrav som ställs från årskurs 3 till årskurs 4 (se nedan) är behöriga att påbörja ett masterprogram.

 • Totalt ska minst 150 högskolepoäng från årskurs 1 och 3 vara slutförda varav minst 110 högskolepoäng från årskurs 1 och 2 samt kandidatexamensarbete.

Studenter som inte uppfyller ovan nämnda krav ska i samråd med studievägledningen för programmet upprätta en individuell studieplan för de fortsatta studierna. 

Platsbegränsning
KTH har ett fåtal kurser är platsbegränsade och urval sker då efter meriter såsom betyg och poäng för de studenter som ansökt i tid. I kursens kursplan finns information om den är platsbegränsad, samt vilken typ av urval som tillämpas. Urval görs av kursgivande skola.


Om en kurs är obligatorisk för en av programmets masterprogram, prioriteras de som är antagna till masterprogrammet före övriga studenter, vilka rangordnas efter urval på det viktade medelbetyget t o m termin 5 på programmet.

Tillgodoräknanden

Studenten har möjlighet att ansöka om att få tillgodoräkna sig resultat från kurs/kurser vid annan högskola/universitet inom eller utom landet. Blankett finns på KTHs webbplats.

Ansökan om tillgodoräknande lämnas till kansliet vid skolan för bioteknologi.
Skolans grundutbildningsansvarig beslutar om tillgodoräknande av kurs eller del av kurs beviljas.

KTHs policy för tillgodoräkning finns i sin helhet i KTH-handboken.

http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/prestationer/1.27200

Överlappning
Kurs som innehållsmässigt överlappar annan eller andra kurser i programmet kan inte medräknas inom ramen för de 300 högskolepoäng som ligger till grund för examen.

Utlandsstudier

Studenter vid programmet i bioteknik har möjlighet att studera en eller två terminer utomlands genom de avtal KTH har med universitet inom och utanför EU. Utbytesstudier sker lämpligen under fjärde eller femte årskursen. Det är även möjligt att göra examensarbete utomlands.

För mer information kontakta internationaliseringsansvarig på kansliet vid skolan för bioteknologi.

Examensarbete

Examensarbete, grundnivå
I utbildningen ingår i årskurs 3 ett examensarbete för teknologie kandidat som är en kurs på 15 högskolepoäng.
För att få påbörja examensarbetet krävs att huvuddelen av studierna, minst 120 högskolepoäng är avklarade, samt att kursen BB1100 Biokemi är slutförd.

Det rekommenderas att följande kurser läses innan examensarbetet påbörjas:
BB1110 Genteknik och molekylärbiologi,
BB1120 Odlingsteknologi
BB1130 Analys och rening av biomolekyler.

KTHs övergripande regler och riktlinjer för examensarbete 15 högskolepoäng för teknologie kandidatexamen 180 högskolepoäng, samt betygssättning av examensarbete finns i KTH-handboken.

http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/examensarbete/1.27211

Examensarbete, avancerad nivå
I utbildningen ingår ett examensarbete för civilingenjörs-/masterexamen som är en kurs på 30 högskolepoäng.
För att få påbörja examensarbetet krävs att huvuddelen studierna, minst 240 högskolepoäng är avklarade.

KTHs övergripande regler och riktlinjer för examensarbete 30 högskolepoäng för civilingenjörsexamen 300 högskolepoäng, samt betygssättning av examensarbete finns i KTH-handboken.

http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/examensarbete/1.27205

Examensarbete på avancerad nivå för civilingenjörsexamen i bioteknik, kan utföras i examensarbetsämnet:
Bioteknik

Andra examensarbetsämnen kan komma ifråga efter ansökan om tillstånd ställd till Grundutbildningsansvarig. För mer information, kontakta kansliet vid skolan för bioteknologi.

Examen

Ansökan om examen
Studenten har möjlighet att ansöka om följande examina: teknologie kandidatexamen och civilingenjörsexamen. Studenten har även möjlighet att ansökan om teknologie masterexamen om kraven för denna examen uppfylls.

Anvisningar för hur ansökan om examen görs finns på KTHs studentwebb.

Villkor för examen 180 högskolepoäng
Teknologie kandidatexamen erhålls om studenten ansöker om examen efter att ha slutfört årskurs 3 och uppfyller de nationella examenskraven och fullgjort samtliga kurser inom programmet motsvarande180 högskolepoäng, varav

 • matematiska-naturvetenskapliga ämnen om minst 25 högskolepoäng;
 • minst 90 högskolepoäng (inkl 15 högskolepoäng examensarbete) med successiv fördjupning inom huvudområdet för utbildningen.

Benämning på examen
Teknologie kandidatexamen
Degree of Bachelor of Science

Villkor för examen 300 högskolepoäng
Civilingenjörsexamen erhålls efter genomgånget utbildningsprogram. Programmet är utformat så att den studerande vid examen uppfyller de nationella examenskraven och har fullgjort kurser om 300 högskolepoäng, varav

 • matematiska-naturvetenskapliga ämnen om minst 45 högskolepoäng, och därutöver minst 180 högskolepoäng (inkl 30 högskolepoäng examensarbete) i ämnen centrala för teknikområdet;
 • minst 90 högskolepoäng på avancerad nivå, varav minst 60 högskolepoäng (inkl 30 högskolepoäng examensarbete) i ämnen centrala för teknikområdet. Minst 15 hp inom huvudområdet bioteknik. För vidare information se utbildningsplanen för de mappade masterprogrammen TIMBM, TMBIM,TMMMM och TMVTM.

Benämning på examen
Civilingenjörsexamen
Degree of Master of Science in Engineering, Degree Programme in Biotechnology

Villkor för teknologie masterexamen 120 högskolepoäng
Masterexamen erhålls efter genomgånget utbildningsprogram. Programmet är utformat så att den studerande vid examen uppfyllt de nationella examenskraven och fullgjort kurser om 120 högskolepoäng, varav

 • minst 90 högskolepoäng på avancerad nivå, varav minst 60 högskolepoäng (inkl 30 högskolepoäng examensarbete) med fördjupning inom huvudområdet för utbildningen.

Benämning på examen
Teknologie masterexamen
Degree of Master of Science (Two Years)

Hänvisning till KTHs riktlinjer (KTH-handboken)
Lokala föreskrifter för examina på grundnivå och avancerad nivå, lokal examensordning
http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/examina/1.27227