Senast ändrad: 2013-12-13
Godkänd: 2013-12-13

Kunskap och förståelse

För civilingenjörsexamen inom bioteknik skall studenten kunna:

 • visa kunskaper och färdigheter i grundläggande matematiska, naturvetenskapliga och tekniska ämnen av betydelse för kemin och biotekniken.
 • tillgodogöra sig information och kommunicera med experter inom bioteknikens angränsande områden fysik, kemi, biologi och medicin.
   
 • visa kunskaper om biologiska och kemiska processer på molekylär-, cell- och organismnivå och kunna bedöma utnyttjade modellers tillämpbarhet i olika sammanhang.
 • visa väsentligt fördjupade kunskaper samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete inom någon del av biotekniken.
 • visa viss kännedom om den svenska och internationella biotekniska industrin.

Färdigheter och förmågor

För civilingenjörsexamen inom bioteknik skall studenten kunna

 • visa förmåga att utveckla biotekniska produkter och processer genom att tillämpa ett systemtänkande med avseende på råvaror, energi, säkerhet, miljö, ekonomi, människors förutsättningar och behov samt samhällets mål för hållbar utveckling.
 • visa förmåga i ett vetenskapligt arbetssätt och analytiskt tänkande samt förmåga att planera, genomföra och utvärdera experiment.
 • visa en god insikt i metoder och tekniker som möjliggör modern bioteknik.
   
 • visa förmåga att analysera, utvärdera och åtgärda miljöfaktorers inverkan på biologiska system.
   
 • visa förmåga att i muntlig och skriftlig form presentera idéer och resultat och att kommunicera och samarbeta med personer såväl med som utan teknisk-naturvetenskaplig bakgrund.
   
 • visa färdigheter inom ekonomi och ledarskap.
   
 • visa färdigheter och förmåga som motsvarar en grund för forskarutbildning inom bioteknologi.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För civilingenjörsexamen inom bioteknik skall studenten kunna

 • visa ett ansvarsfullt förhållningssätt och förmåga att kunna ta ställning till frågor av etisk natur inom bioteknikens tillämpningsområden.
 • visa förmåga att snabbt kunna inhämta kunskaper inom nya områden och inom området bioteknik för att tillämpa dessa för teknisk utveckling och förnyelse.
 • visa förmåga att kritiskt granska litteratur och tekniker inom bioteknik- och angränsande områden.