Senast ändrad: 2020-11-12
Godkänd: 2020-11-12

Utbildningens upplägg

Läsåret för KTH:s grundutbildning är 40 veckor fördelat på fyra läsperioder. Läsperioderna har vardera cirka sju veckor. Varje läsperiod följs av en tentamensperiod.

Grundnivå

De första tre åren syftar till att skapa en stabil och bred grundkompetens för en bioteknikingenjör. Utbildningsplanen för åk 1-3 innehåller kurser i bioteknik, kemi, matematik, ingenjörsfärdigheter, men även två villkorligt valfria kurser där man har möjlighet till breddning eller fördjupning. Under åk 2 och 3 utförs även två multidisciplinära projekt, samt ett avslutande kandidatexamensarbete i bioteknik.

I kurslistan bilaga 1 framgår vilka kurser man läser på programmet, vilka kurser som är valbara och villkoren för de valfria kurserna. Dessutom framgår det vilka av de valfria kurserna som schemaläggningen tar hänsyn till.

Efter fullföljda 180 hp kan studenten ansöka om en teknologie kandidatexamen om examenskraven är uppfyllda.

Avancerad nivå

Kurser på avancerad nivå syftar till att ge en yrkeskompetens i bioteknik. Under åk 4 och 5 läser man ett av följande masterprogram;

Industriell & miljöinriktad bioteknologi, Makromolekylära material, Medicinsk bioteknologi, eller Molekylär vetenskap och teknik.

Val av masterprogram görs 1-15 maj. Utbildningen avslutas med ett examensarbete på avancerad nivå (30 högskolepoäng). För mer information, se respektive masterprograms utbildningsplan.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

För deltagande krävs antagning till kurs inom programmet samt registrering på kurs. Kursregistrering görs via den personliga menyn på www.kth.se. Den som registrerat sig på en kurs och därefter beslutar sig för att inte fullfölja kursen, ska göra avbrott på kursen via "personliga menyn", och omgående anmäla detta till kursgivande skola. 

För att vara behörig till avancerad nivå inom KTH:s civilingenjörsprogram krävs 150 högskolepoäng från årskurs 1–3 varav minst 110 högskolepoäng från årskurs 1–2. Examensarbete för kandidatexamen ska därutöver vara slutfört innan studierna på masterprogrammet påbörjas.

Inför val av masterprogram

Industriell och miljöinriktad bioteknik
Ska man läsa de villkorligt valfria kurserna BB1070 Genetik och KD1270 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 2.

Medicinsk bioteknologi
Ska man läsa den villkorligt valfria kursen BB1070 Genetik.

Makromolekylära material
Ska man läsa den villkorligt valfria kursen KD1070 Molekylär struktur.

Molekylär vetenskap och teknik
Ska man läsa de villkorligt valfria kurserna KD1070 Molekylär struktur och KD1270 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 2.

Examensarbete

Examensarbete, grundnivå

Examensarbetskursen utgör den avslutande delen av utbildningen på grundnivå. Examensarbetet kan påbörjas när kursens särskilda behörighetskrav är uppfyllda. Se närmare på kandidatexamens kursplan vilka krav som finns.

Examensarbete, avancerad nivå

I utbildningen ingår ett examensarbete för civilingenjörs-/masterexamen som är en kurs på 30 högskolepoäng inom huvudämnet bioteknik. Examensarbetskursen utgör den avslutande delen av utbildningen på avancerad nivå. Examensarbetet kan påbörjas när kursens särskilda behörighetskrav är uppfyllda. Regelverket för examensarbeten finns på www.kth.se

Examen

Benämning på examen 

Civilingenjörsexamen

Degree of Master of Science in Engineering, Degree Programme in Biotechnology

Villkor för examen

En civilingenjörsexamen från civilingenjörsprogrammet i bioteknik erhålls efter att ha fullföljt

programmets kurser på grundnivå och ett av de fyra masterprogrammen i bioteknik (Industriell & miljöinriktad bioteknologi, Medicinsk bioteknologi, Makromolekylära material, eller Molekylär vetenskap och teknik), sammanlagt om 300 högskolepoäng enligt för programmen angivna villkor.

För studenter som läser Makromolekylära material, eller Molekylär vetenskap och teknik, ska examensarbetet på 30 hp och kurser motsvarande minst 15 hp, vara inom huvudområdet Bioteknik, på avancerad nivå.

Ansökan om examen

Ansökan om examen görs via studentens ”Personliga meny” för mer information se www.kth.se

Studenten har möjlighet att ansöka om följande examina: teknologie kandidatexamen, civilingenjörsexamen samt teknologie masterexamen.

För mer information hänvisas till KTHs riktlinjer (KTHs regelverk), lokala föreskrifter för examina på grundnivå och avancerad nivå, lokal examensordning på www.kth.se