Senast ändrad: 2014-02-11
Godkänd: 2014-02-11

Utbildningens upplägg

Utbildningsplanen för civilingenjörsutbildningen i datateknik, består

 • dels av obligatoriska kurser i årskurserna 1-3 på grundnivå, där årskurs 3 avslutas med ett examensarbete för teknologie kandidat,
 • dels av kurser inom valt masterprogram i årskurs 4-5, som avslutas med ett examensarbete på 30 högskolepoäng,
 • dels av valfria kurser på grundnivå och avancerad nivå som ger utbildningen den profil som den studerande önskar.

Inriktning mot språkteknologi
Programmet erbjuder en inriktning mot språkteknologi. Den börjar på hösten i årskurs 2 med kurser i lingvistik som läses på Stockholms universitet under höstterminen och ersätter några obligatoriska kurser. (Se vidare bilaga 2) I årskurs 4 och 5 fortsätter språkteknologiinriktningen som ett spår inom masterprogrammet i datalogi. 

Internationell inriktning
Utbildningsplanen för civilingenjörsutbildningen i datateknik med internationell inriktning består av

 • Årskurs 1–3: Obligatoriska kurser samt kurser inom inriktningsspråket. Årskurs 3 avslutas med ett examensarbete på grundnivå.
 • Årskurs 4–5: Ett masterprogram. Inom masterprogrammet läser studenterna ytterligare språkkurser. Utbildningen avslutas på vårterminen i årskurs 5 med ett examensarbete på avancerad nivå.

Studenten ges möjlighet till två terminers studier utomlands på ett av KTHs partneruniversitet inom specialiseringens språkområde. Dessa terminer är förlagda till den del av utbildningen som ges på avancerad nivå.

Eftersom studenterna på den internationella inriktningen läser språkkurser i årskurs 4-5 blir valet av masterprogram mer begränsat. Studenten har tre möjligheter:

 1. Välja masterprogrammet i datalogi, som erbjuder tillräckligt många valfria poäng.
 2. I samråd med programansvarig och internationaliseringsansvarig undersöka möjligheterna att välja ett annat masterprogram.
 3. I samråd med programansvarig och internationaliseringsansvarig välja bort några av de obligatoriska kurserna från valt masterprogram och då enbart få ut en civilingenjörsexamen (ingen masterexamen).

Den internationella inriktningen är speciell eftersom språkkurser börjar läsas redan i årskurs 1. Totalt läses 60 högskolepoäng i japanska eller kinesiska eller 40 högskolepoäng inom något av språken franska, spanska eller tyska. Jämfört med det normala Datateknikprogrammet utgår tre kurser för den som läser internationell inriktning.

Möjlighet att ta ut en kandidatexamen
Civilingenjörsutbildningen i Datateknik är uppbyggd så att studenten efter tre årskurser kan ansöka om en teknologie kandidatexamen. Studenten kan därefter fortsätta studierna på  datateknikprogrammet, på ett masterprogram på KTH eller ett annat universitet i Sverige eller utomlands eller börja arbeta.

Läsåret

Läsåret omfattar 40 veckor. Vid behov kan undervisning läggas utanför läsåret.

Läsåret för KTH:s grundutbildning är indelat i fyra perioder. Varje läsperiod följs av en tentamensperiod. Utöver de fyra ordinarie tentamensperioderna ges tre omtentamensperioder.

Läsårsindelningen framgår av KTHs studentwebb http://www.kth.se/student/schema/1.1007

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

De olika kursernas mål, förkunskapskrav, innehåll samt kursfordringar återfinns i kursplanerna i Kurs och programkatalogen på KTHs studentwebb. I utbildningen ingår obligatoriska, villkorligt valbara, rekommenderade och valfria kurser. De obligatoriska kurserna definieras i kurslistor för varje årskurs.

Valfri kurs kan väljas ur KTHs kursutbud för civilingenjörsutbildningarna. Även kurser från andra högskolor/universitet kan tillgodoräknas, om examenskraven uppfylls.

För valfria kurser gäller följande begränsningar:

 • Valfri kurs får inte läsas i årskurs 1.
 • Endast undantagsvis får valfri kurs läsas före årskurs 3.
 • Antalet högskolepoäng som får väljas per termin kan begränsas.

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

Studieanmälan och terminsregistrering
Inför varje termin (1-15 november resp. 1-15 maj) ska den studerande lämna en obligatorisk studieanmälan till studievägledningen vid CSC.

Studieanmälan utgör underlag för planering samt terminsregistrering på programmet. Terminsregistrering krävs för att studieresultaten ska registreras och av CSN för utbetalning av studiemedel.


Studieuppehåll

Studieuppehåll innebär att den studerande inte deltar i undervisningen under minst en läsperiod. Vid studieuppehåll har den studerande rätt att återkomma till studierna vid angiven tidpunkt. Under studieuppehåll får den studerande göra kompletteringar och delta i examination i tidigare påbörjad kurs.

Anmälan om studieuppehåll görs på blankett som lämnas till studievägledningen vid CSC. När den studerande avser att återuppta studierna är den studerande skyldig att göra en ny studieanmälan.

Val av kurser
Ansökan om antagning till kurs
Den studerande är från och med årskurs 3 skyldig att ansöka om antagning till de kurser han/hon önskar följa nästkommande termin. Det gäller såväl obligatoriska, villkorligt valfria, rekommenderade och valfria kurser som ingår i programmet. Ansökan om antagning till kurs ska göras på webben via Studera.nu senast

 • 15 maj inför höstterminen
 • 15 november inför vårterminen.

Ansökan som lämnas in efter sista ansökningsdatum beaktas endast i mån av plats. Innan ansökan om antagning till språkkurs görs ska test för nivåplacering göras.

På ett fåtal kurser är platsantalet begränsat och urval sker då efter meriter såsom betyg och poäng för de studenter som ansökt i tid. Urval görs av kursgivande skola.

Antagning till obligatoriska kurser i årskurs 1-2 sker i de flesta fall automatiskt genom studievägledningen vid CSC. Separat anmälan krävs för den som önskar läsa individuell inriktning och för den som väljer bland alternativa obligatoriska kurser eller motsvarande.

Val av masterprogram
Studenten ska ansöka om antagning till det masterprogram han/hon har för avsikt att följa under årskurs 4–5 på det sätt som anvisas av studievägledningen på CSC. 

Kursregistrering

Studenten ska vid kursstart för varje kurs registrera sig på kursen. Kursregistrering på både obligatoriska och valfria kurser måste göras individuellt på kursgivande skola. Den som registrerat sig på en kurs och därefter beslutar sig för att inte fullfölja kursen ska snarast anmäla detta till kursgivande skola.

Registrering på kurs förutsätter att studenten antagits till kursen (av den skola som ger kursen). Ansökan om antagning till kurs görs på det sätt CSC-skolan anger.

Villkor för uppflyttning
Följande uppflyttningskrav gäller för att få delta i undervisningen i högre årskurser.

Krav för uppflyttning från årskurs 1 till årskurs 2:
Totalt ska minst 45 högskolepoäng från årskurs 1 vara slutförda.

Krav för uppflyttning från årskurs 2 till årskurs 3:
Totalt ska minst 90 högskolepoäng från årskurs 1 och 2 vara slutförda varav minst 50 högskolepoäng från årskurs 1.

Krav för uppflyttning från årskurs 3 till årskurs 4:
Totalt ska minst 150 högskolepoäng från årskurs 1-3 vara slutförda varav minst 110 högskolepoäng från årskurs 1 – 2 samt kandidatexamensarbete.

Krav för uppflyttning från årskurs 4 till årskurs 5:
Utöver vad som gäller för uppflyttning till årskurs 4 ska minst 45 högskolepoäng från årskurs 4 vara slutförda.

Individuell studieplan 
Studenter som kommit efter med sina studier och inte uppfyller ovan nämnda krav ska i samråd med studievägledningen för programmet upprätta en individuell studieplan för de fortsatta studierna.

Se KTHs regelverk: http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/1.27217

Tillgodoräknanden

Studenten har möjlighet att ansöka om att få tillgodoräkna sig resultat från kurs/kurser vid annan högskola/universitet inom eller utom landet. Blankett finns på KTHs webbplats.

Ansökan om tillgodoräknande lämnas till studievägledningen vid CSC.

KTHs policy för tillgodoräkning finns i sin helhet i KTHs regelverk.

http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/prestationer/1.27200

Utlandsstudier

Studenter vid datateknikprogrammet har möjlighet att studera en eller två terminer utomlands genom de avtal KTH har med universitet inom och utanför EU. Utbytesstudier sker lämpligen under fjärde eller femte årskursen. Det är även möjligt att göra examensarbete utomlands.

För mer information kontakta internationaliseringsansvarig vid CSC.

Examensarbete

Examensarbete, grundnivå
I utbildningen ingår i årskurs 3 ett examensarbete på grundnivå som är en kurs på 15 högskolepoäng.

KTHs övergripande regler och riktlinjer för examensarbete 15 högskolepoäng för teknologie kandidatexamen 180 högskolepoäng, samt betygssättning av examensarbete finns i KTH-handboken.

http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/examensarbete/1.27211

Examensarbete, avancerad nivå
I utbildningen ingår ett examensarbete för civilingenjörs-/masterexamen som är en kurs på 30 högskolepoäng.

KTHs övergripande regler och riktlinjer för examensarbete 30 högskolepoäng för civilingenjörsexamen 300 högskolepoäng, samt betygssättning av examensarbete finns i KTH-handboken.

http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/examensarbete/1.27205

Examensarbete på avancerad nivå för civilingenjörsexamen kan utföras i examensarbetsämnena:
Datalogi, Biomedicinsk teknik, Människa-datorinteraktion, Medieteknik, Numerisk analys, Musikakustik, Elektroakustik, Talkommunikation, Data- och systemvetenskap, Teleinformatik och Industriella styrsystem.

Andra examensarbetsämnen kan komma ifråga efter ansökan. För mer information, kontakta studievägledningen vid CSC.

Studenten ansvarar för att hitta en lämplig uppgift för sitt examensarbete.

Examen

Ansökan om examen
Studenten har möjlighet att ansöka om följande examina: teknologie kandidatexamen och civilingenjörsexamen. Studenten har även möjlighet att ansökan om teknologie masterexamen om kraven för denna examen uppfylls.

Anvisningar för hur ansökan om examen görs finns på KTHs studentwebb.

Villkor för teknologie kandidatexamen 180 högskolepoäng
Teknologie kandidatexamen erhålls om studenten ansöker om examen efter att ha slutfört årskurs 3 och uppfyller de nationella examenskraven och fullgjort samtliga kurser inom programmet motsvarande 180 högskolepoäng, varav

 • matematiska-naturvetenskapliga ämnen om minst 25 högskolepoäng;
 • minst 90 högskolepoäng (inkl 15 högskolepoäng examensarbete) med successiv fördjupning inom huvudområdet för utbildningen.

Benämning på examen
Teknologie kandidatexamen
Degree of Bachelor of Science

Villkor för civilingenjörsexamen 300 högskolepoäng
Civilingenjörsexamen erhålls efter genomgånget utbildningsprogram. Programmet är utformat så att den studerande vid examen uppfyller de nationella examenskraven och har fullgjort kurser om 300 högskolepoäng, varav

 • matematiska-naturvetenskapliga ämnen om minst 45 högskolepoäng, och därutöver minst 180 högskolepoäng (inkl 30 högskolepoäng examensarbete) i ämnen centrala för teknikområdet;
 • minst 90 högskolepoäng på avancerad nivå, varav minst 60 högskolepoäng (inkl 30 högskolepoäng examensarbete) i ämnen centrala för teknikområdet.

Benämning på examen
Civilingenjörsexamen
Degree of Master of Science in Engineering, Degree Programme in Computer Science and Technology


Villkor för teknologie masterexamen 120 högskolepoäng
Se KTHs riktlinjer i KTHs regelverk (se länken nedan).

Benämning på examen
Teknologie masterexamen
Degree of Master of Science (Two Years)

Fullständig information om examenskrav för civilingenjörsexamen, teknologie kandidatexamen respektive teknologie masterexamen finns i KTHs lokala examensordning,
http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/examina/1.27227