Senast ändrad: 2016-09-05
Godkänd: 2016-09-05

Denna utbildningsplan är fastställd av CSC-skolans skolchef 2013-09-27 och gäller för studerande som påbörjar utbildningen läsåret 2014/2015. Vilka kurser som ingår i varje årskurs fastställs under hösten året innan årskursen ges. Se under ”Årskurs 1” etc. eller i bilagorna. Ändringar kan ske i programmets innehåll och i KTHs regelverk, se www.kth.se/student

Datatekniken är den starkaste tekniska förändringsfaktorn i samhället och kommer att förbli så under överskådlig framtid. En väsentlig användning av datateknik är effektivisering av resursanvändning och kommunikation i samhället för en hållbar utveckling.

Civilingenjörsutbildningen i datateknik vid KTH syftar till att ge den studerande förutsättningar och förmåga att delta i och leda arbete med värdering, utveckling och införande av ny datateknik.

Förutom högskoleförordningens mål för civilingenjörsexamen gäller följande mål.

Kunskap och förståelse

Utbildningen har målet att civilingenjören i datateknik ska

 • visa grundläggande kunskap inom datateknik och datalogi.
 • visa grundliga kunskaper i matematik. Härmed förstås förmåga att förklara och genomföra matematiska resonemang och att definiera och analysera matematiska modeller.
 • visa kunskap i human- och naturvetenskaper, särskilt sådan kunskap som har konsekvenser för datoriserade systems utformning.
 • visa kunskap om industriellt företagande och om relevant lagstiftning.

Kunskap och förståelse

Utbildningen har målet att civilingenjören i datateknik ska

 • visa grundläggande kunskap inom datateknik och datalogi.
 • visa grundliga kunskaper i matematik. Härmed förstås förmåga att förklara och genomföra matematiska resonemang och att definiera och analysera matematiska modeller.
 • visa kunskap i human- och naturvetenskaper, särskilt sådan kunskap som har konsekvenser för datoriserade systems utformning.
 • visa kunskap om industriellt företagande och om relevant lagstiftning.

Färdigheter och förmågor

Utbildningen har målet att civilingenjören i datateknik ska

 • ha förutsättningar och förmåga att delta i och utveckla den praxis som tillämpas i industri, förvaltning och akademisk forskning.
 • ha förmåga att självständigt definiera och lösa datatekniska konstruktionsproblem.
 • ha förutsättningar för framgångsrikt arbete i internationella och mångdisciplinära projektgrupper som innehåller tekniker och icke-tekniker. Hit hör färdigheter i muntlig och skriftlig framställning samt argumentation på svenska och engelska.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Utbildningen har målet att civilingenjören i datateknik ska

 • självständigt analysera och ta ställning till ekonomiska, samhälleliga, miljömässiga och etiska konsekvenser av datatekniska tillämpningar, och utforma system med hänsyn härtill.
 • genom egenutveckling behålla sin professionella förmåga under en yrkeskarriär.
 • följa diskussionen om tekniken i samhället och själv bidra till denna.