Senast ändrad: 2019-10-31
Godkänd: 2019-10-31

För behörighetskrav och urvalsprinciper se KTHs antagningsordning, www.kth.se

Senare del av program:

Behörighet

För sökande till senare del av civilingenjörsprogrammet i datateknik krävs slutförda kurser motsvarande minst 45 högskolepoäng av de obligatoriska kurser inom  programmet, varav minst 35 högskolepoäng skall tillhöra årskurs 1.

Urval

Om antalet sökande överstiger antalet tillgängliga platser kommer en programkommitté att göra ett urval baserat på följande  kriterier:

1. utvärdering av universitet

2. betyg från tidigare studier

3. studiemotivation

Meritvärderingen görs i skala 1-75