Utbildningens mål

Civilingenjörsutbildning i datateknik (CDATE), Utbildningsplan för kull HT2020

Senast ändrad: 2019-10-31
Godkänd: 2019-10-31

Civilingenjörsutbildningen i datateknik vid KTH syftar till att ge den studerande förutsättningar och förmåga att delta i och leda arbete med värdering, utveckling och införande av ny datateknik.

Kunskap och förståelse

Utbildningen har målet att civilingenjören i datateknik ska

  • visa grundläggande kunskap inom datateknik och datalogi
  • visa grundliga kunskaper i matematik, dvs ha förmåga att förklara och genomföra matematiska resonemang och att definiera och analysera matematiska modeller
  • visa kunskap i human- och naturvetenskaper, särskilt sådan kunskap som har konsekvenser för datoriserade systems utformning
  • visa kunskap om industriellt företagande och om relevant lagstiftning.

Färdigheter och förmågor

Utbildningen har målet att civilingenjören i datateknik ska

  • ha förutsättningar och förmåga att delta i och utveckla den praxis som tillämpas i industri, förvaltning och akademisk forskning
  • ha förmåga att självständigt definiera och lösa datatekniska konstruktionsproblem
  • ha förutsättningar för framgångsrikt arbete i internationella och mångdisciplinära projektgrupper som innehåller tekniker och icke-tekniker. Hit hör färdigheter i muntlig och skriftlig framställning, samt argumentation på svenska och engelska. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Utbildningen har målet att civilingenjören i datateknik ska

  • självständigt analysera och ta ställning till ekonomiska, samhälleliga, miljömässiga och etiska konsekvenser av datatekniska tillämpningar, och utforma system med hänsyn härtill
  • genom egenutveckling behålla sin professionella förmåga under en yrkeskarriär
  • följa diskussionen om tekniken i samhället och själv bidra till denna.