Utbildningens genomförande

Civilingenjörsutbildning i design och produktframtagning (CDEPR), Utbildningsplan för kull HT2010

Senast ändrad: 2014-03-02
Godkänd: 2014-03-02

Utbildningens upplägg

Utbildningens upplägg

Läsår, terminer, läsperioder anges i KTHs regelverk. www.kth.se

Årskurs 1-3, studier på grundnivå

Utbildningsplanen består dels av det obligatoriska basblocket i årskurserna 1-3 på grundnivå (G), dels av masterprogram på avancerad nivå (A), årskurs 4 och årskurs 5, som avslutas med ett examensarbete på 30 högskolepoäng.

Utbildningen är organiserad kring kurser i de matematiska, teknikvetenskapliga och tekniska tillämpningsämnena. Undervisningen i och användning av yrkesmässiga färdigheter och förmågor av stor betydelse för en civilingenjör, t.ex. kommunikation, projektarbete, systemtänkande, etik, entreprenörskap, hållbar utveckling, företags- och samhällsaspekter, är integrerad i kurserna.

För att skapa en helhet i utbildningen betonas samverkan mellan olika ämnen såväl inom varje årskurs som mellan årskurserna. Detta sker bl.a. genom att de programspecifika kurserna (de sk. DoP-kurserna som går under de första 3 åren) innehåller projektuppgifter där kunskaper från övriga kurser integreras och tillämpas i ett produktframtagningsperspektiv.

Utbildningen är uppbyggd på ett sådant sätt att studenterna efter tre årskurser ska ha möjlighet att ta ut en teknisk kandidatexamen. Detta för att öka rörligheten och underlätta för fortsatta studier vid KTH eller ett annat universitet i Sverige eller utomlands.

Matematiskt naturvetenskapliga kurser

Blocket innehåller grundläggande kurser i matematik och naturvetenskap och har sin huvudsakliga placering i

årskurs 1 och årskurs 2.

 

Teknikkurser

I detta block ingår grundläggande teknikvetenskapliga kurser inom maskinteknikområdet, såsom hållfasthetslära, termodynamik, konstruktion och produktion. Blocket inleds i årskurs 1 och avslutas under årskurs 3.

De första 3 åren avslutas med ett examensarbete för kandidatexamen omfattande 15hp inom ett valt teknikområde. Efter fullföljda 180hp kan studenterna ansöka om teknisk kandidatexamen.

Årskurs 4-5 på avancerad nivå

Mastersprogrammen består i huvudsak av fortsättningskurser och examensarbete inom ett och samma teknikvetenskapliga ämnesområde. Studenter på Design och produktframtagningsprogrammet kan välja bland ett brett utbud av masterprogram med i förväg fastställda studieplaner. Det finns inga platsbegränsningar på dessa masterprogram för studenter på Design och produktframtagningsprogrammet.

Yrkesmässiga färdigheter och förmågor i t.ex. entreprenörskap, ingenjörsmässighet och innovation, fördjupas i teknikkurserna under årskurs 4 och 5 där också arbetslivsanknytningen är av stor betydelse inför det avslutande examensarbetet.

Civilingenjörens kunskaper om miljö och hållbar utveckling fördjupas och konkretiseras genom att detta integreras i programmets kurser med de speciella aspekter på exempelvis livscykelanalys, miljöeffekter och materialval, som är utmärkande för de valda teknikfördjupningarna.

En avsikt med fördjupningen är att studenterna ska få nära kontakt med den institution, där examensarbetet skall utföras, och en forskargrupp där.

Valbara masterprogram som leder till civilingenjörsexamen är:

Integrerad produktdesign

Industriell produktion

Industriell produktutveckling

Flyg och rymdteknik

Fordonsteknik

Hållbar energiteknik

Industriell ekonomi

Marina system

Teknisk mekanik

Teknik och hållbar utveckling

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

Kursanmälan och terminsregistrering

En förutsättning för att få delta i studierna är att den studerande varje vår och höst gör en anmälan till kurser inför kommande termin, kursanmälan görs via www.antagning.se, mellan den 1 och 15 november respektive 1 och 15 maj. Dessutom ska den studerande göra en terminsregistrering i anslutning till varje terminsstart via personliga menyn på www.kth.se.

Villkor för deltagande i undervisningen

För studier i årskurs 2:

Minst 45 högskolepoäng ur årskurs 1 skall vara avklarade till och med tentamensperioden i augusti. Studerande som inte uppfyller detta krav skall i samråd med studievägledare upprätta en individuell studieplan.

För studier i årskurs 3:

minst 90 högskolepoäng ur årskurs 1 och 2 ska vara avklarade till och med tentamensperioden i augusti. Av dessa 90 högskolepoäng ska minst 50 högskolepoäng vara från årskurs 1. Studerande som inte uppfyller detta krav ska i samråd med studievägledare upprätta en individuell studieplan.

För studier i årskurs 4:

Förutom kraven till årskurs 3 ska minst 150 högskolepoäng ur årskurs 1, 2 och 3 ska vara avklarade till och med tentamensperioden i augusti. Av dessa 150 högskolepoäng ska ett examensarbete, grundnivå, 15 högskolepoäng, ingå samt minst 110 högskolepoäng ska vara ur årskurs 1 och 2. Studerande som inte uppfyller detta krav ska i samråd med studievägledare upprätta en individuell studieplan.

För studier i årskurs 5:

minst 195 högskolepoäng ur årskurs 1, 2, 3 och 4 ska vara avklarade till och med tentamensperioden i augusti. Av dessa 195 högskolepoäng ska minst 45 högskolepoäng vara ur årskurs 4. Studerande som inte uppfyller detta krav ska i samråd med studievägledare upprätta en individuell studieplan.

Anmälan till årskurs 4, avancerad nivå, inom civilingenjörsprogram.

Inför årskurs 4, avancerad nivå, väljer den studerande ett masterprogram inom ramen för sitt civilingenjörsprogram. Val av masterprogram sker under perioden 1-15 maj. Val av masterprogram sker för de studerande inom civilingenjörsprogrammen enligt anvisningar från KTH, avdelningen för studentservice. Förutom de generella villkoren för deltagande i undervisningen för studier i årskurs 4, avancerad nivå, gäller särskilda behörighetskrav till varje masterprogram. Bedömning av villkoren och de särskilda behörighetskraven görs av avdelningen för studentservice.

Tillgodoräknanden

Studerande har möjlighet att ansöka om att få tillgodoräkna sig resultat från kurs/kurser vid annan högskola/universitet inom eller utom landet.

KTHs policy för tillgodoräkning finns i sin helhet i KTHs regelverk. www.kth.se

Utlandsstudier

Studerande vid Design och produktframtagingsprogrammet har möjlighet att studera utomlands genom de avtal KTH har med universitet inom och utanför EU. Utbytesstudier kan inte ske under första eller andra årskursen. Det är även möjligt att göra examensarbete utomlands.

Sista ansökningsdag för utlandsstudier är omkring 15 december.

Examensarbete

I programmet ingår ett examensarbete på grundnivå omfattande 15 högskolepoäng samt ett examensarbete på avancerad nivå omfattande 30 högskolepoäng.

För att få påbörja examensarbete på grundnivå ska minst 120 högskolepoäng vara avklarade samt villkoren för studier i årskurs 3 vara uppfyllda.

För att få påbörja examensarbete på avancerad nivå ska minst 240 högskolepoäng vara avklarade samt villkoren för studier i årskurs 5 vara uppfyllda.

KTHs regler för examensarbeten finns i KTHs regelverk. www.kth.se

Examen

För att avlägga civilingenjörsexamen i Design och produktframtagning (eng. Master of Science in Engineering, Degree Program Design and Product Realization) krävs godkänt betyg i samtliga kurser som ingår i den studerandes studieplan. Studieplanen ska omfatta 300 högskolepoäng vari ingår ett examensarbete på grundnivå omfattande 15 högskolepoäng samt ett examensarbete på avancerad nivå omfattande 30 högskolepoäng.

KTHs lokala examensordning finns i KTHs regelverk. www.kth.se

Bilaga 1 Kurslistor för årskurser och eventuella masters

Bilaga 2 Beskrivning av eventuella masters