Utbildningens genomförande

Civilingenjörsutbildning i design och produktframtagning (CDEPR), Utbildningsplan för kull HT2016

Senast ändrad: 2018-01-10
Godkänd: 2018-01-22

Utbildningens upplägg

Läsåret omfattar 40 veckor och är indelat i fyra perioder. Vid behov kan undervisning förekomma utanför läsåret. 

Läsårsindelningen framgår av KTHs studentwebb, http://www.kth.se.

Årskurs 1-3, studier på grundnivå

Utbildningsplanen består dels av det obligatoriska basblocket i årskurserna 1-3 på grundnivå, dels av masterprogram på avancerad nivå, årskurs 4 och årskurs 5, som avslutas med ett examensarbete på 30 högskolepoäng.

Utbildningen är organiserad kring kurser i de matematiska, teknikvetenskapliga och tekniska tillämpningsämnena. Undervisningen i och användning av yrkesmässiga färdigheter och förmågor av stor betydelse för en civilingenjör, t.ex. kommunikation, projektarbete, systemtänkande, etik, entreprenörskap, hållbar utveckling, företags- och samhällsaspekter, är integrerad i kurserna.

För att skapa en helhet i utbildningen betonas samverkan mellan olika ämnen såväl inom varje årskurs som mellan årskurserna. Detta sker bl.a. genom att de programspecifika kurserna (de sk. DoP-kurserna som går under de första 3 åren) innehåller projektuppgifter där kunskaper från övriga kurser integreras och tillämpas i ett produktframtagningsperspektiv.

Matematiskt naturvetenskapliga kurser

Blocket innehåller grundläggande kurser i matematik och naturvetenskap och har sin huvudsakliga placering i årskurs 1 och årskurs 2.

Teknikkurser

I detta block ingår grundläggande teknikvetenskapliga kurser inom maskinteknikområdet, såsom hållfasthetslära, termodynamik, konstruktion och produktion. Blocket inleds i årskurs 1 och avslutas under årskurs 3.

De första 3 åren avslutas med ett examensarbete för kandidatexamen omfattande 15hp inom ett valt teknikområde.

Årskurs 4-5 på avancerad nivå

Mastersprogrammen består i huvudsak av fortsättningskurser och examensarbete inom ett och samma teknikvetenskapliga ämnesområde. Studerande på Design och produktframtagningsprogrammet kan välja bland ett brett utbud av masterprogram med i förväg fastställda studieplaner. Det finns inga platsbegränsningar på dessa masterprogram för studerande på Design och produktframtagningsprogrammet.

Yrkesmässiga färdigheter och förmågor i t.ex. entreprenörskap, ingenjörsmässighet och innovation, fördjupas i teknikkurserna under årskurs 4 och 5 där också arbetslivsanknytningen är av stor betydelse inför det avslutande examensarbetet.

Civilingenjörens kunskaper om miljö och hållbar utveckling fördjupas och konkretiseras genom att detta integreras i programmets kurser med de speciella aspekter på exempelvis livscykelanalys, miljöeffekter och materialval, som är utmärkande för det valda masterprogrammet.

En avsikt med avslutande masterprogram är att studerande får nära kontakt med den institution, där examensarbetet skall utföras, och en forskargrupp där.

Valbara masterprogram som leder till civilingenjörsexamen finns under rubriken ”Utbildningens omfattning och innehåll”.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

I utbildningen ingår obligatoriska, villkorligt valbara, rekommenderade och valfria kurser. De obligatoriska och villkorligt valbara kurserna definieras för varje årskurs i kurslistor. De olika kursernas mål, behörighetskrav, innehåll samt kursfordringar återfinns i kursplanerna.

Undervisnings- och examinationsformerna varierar mellan kurserna. Dessa framgår i respektive kurs kursplan.

Valfri kurs kan väljas ur KTHs kursutbud. Även kurser från andra högskolor/universitet kan tillgodoräknas, om examenskraven uppfylls.

För valfria kurser gäller följande begränsningar:

 • Valfri kurs får inte läsas i årskurs 1.

 • Antalet högskolepoäng som får väljas per termin är begränsat.

 • Valfri kurs får ej motsvara befintlig programkurs eller annan redan tillgodoräknad kurs till betydande del

 • Högskoleförberedande kurser får ej medräknas som valfri kurs

 • Valfri kurs kan väljas men bör vara relevant för yrkesrollen som ingenjör.

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

Terminsregistrering
I samband med terminsstarten ska den studerande göra en obligatorisk terminsregistrering via personlig inloggning påwww.kth.se

Terminsregistrering krävs för att få läsa nya kurser och för att studieresultat ska rapporteras och av CSN för att utbetalning av eventuella studiemedel ska ske.

Anmälan till kurs på program

Den studerande ska inför varje termin anmäla sig till samtliga kurser som den studerande avser att läsa.

Anmälan till kurs sker via antagning.se

 • 1 - 15 maj inför höstterminen
 • 1 - 15 november inför vårterminen

Om den studerande ej gör sin anmälan via antagning.se beaktas den studerandes ansökan endast i mån av plats.

Studenten får information om hur anmälan görs från utbildningskansliet.

Kursregistrering

Registrering på kurs förutsätter att den studerande är antagen till kursen. Vid kursstart ska registrering göras på kurs som den studerande är antagen till.

Kursregistrering ska göras individuellt, antingen via personlig inloggning på www.kth.se eller enligt instruktioner från kursgivande skola.

Den som registrerat sig på en kurs och därefter beslutar sig för att inte fullfölja kursen ska snarast anmäla detta till kursgivande skola, eller inom tre veckor ta bort kursregistreringen via personlig inloggning

Registrering på kurs förutsätter att den studerande antagits till kursen

Villkor för deltagande i undervisningen

För studier i nästkommande årskurs gäller vissa prestations-/uppflyttningskrav enligt utbildningens kurslista.

Studerande som ej uppfyller dessa krav ska i samråd med studievägledare upprätta en individuell studieplan

Krav för uppflyttning från årskurs 1 till årskurs 2:

• Minst 45 högskolepoäng från årskurs 1,

enligt utbildningsplanens kurslista för civilingenjörsprogrammet Design och produktframtagning, ska vara avklarade till och med omtentamensperioden i augusti.

Krav för uppflyttning från årskurs 2 till årskurs 3:

• Minst 90 högskolepoäng från årskurs 1 och 2, varav

• minst 50 högskolepoäng från årskurs 1,

enligt utbildningsplanens kurslista för civilingenjörsprogrammet Design och produktframtagning, ska vara avklarade till och med omtentamensperioden i augusti. 

Krav för uppflyttning från årskurs 3 till årskurs 4/ årskurs 1 på masterprogram:

• Minst 150 högskolepoäng från årskurs 1-3

• minst 110 högskolepoäng från årskurs 1-2

• Kandidatexamensarbete (15 högskolepoäng),

enligt utbildningsplanens kurslista för civilingenjörsprogrammet Design och produktframtagning, ska vara avklarade till och med omtentamensperioden i augusti.

Krav för uppflyttning från årskurs 4 till årskurs 5/årskurs 1 till årskurs 2 på masterprogram:

Utöver vad som gäller för uppflyttning till årskurs 4/årskurs 1 på masterprogrammet ska

• minst 45 högskolepoäng* från årskurs 4/årskurs 1 på masterprogrammet,

enligt utbildningsplanens kurslista för civilingenjörsprogrammet Design och produktframtagning, vara avklarade till och med tentamensperioden i augusti.

* Förutom obligatoriska kurser får även valfria kurser som ska ingå i examen medräknas.

Individuell studieplan

Den studerande som inte uppfyller ovan nämnda krav ska i samråd med studievägledningen för programmet upprätta en individuell studieplan för de fortsatta studierna.

Individuell studieplan kan innebära att studenten ej kan garanteras heltidstudier.

Se KTHs regelverk: www.kth.se

Tillgodoräknanden

Den studerande har möjlighet att ansöka om att få tillgodoräkna sig resultat från kurs/kurser vid annan högskola/universitet inom eller utom landet.

Ansökan görs via blankett som lämnas till utbildningskansliet.

KTHs policy för tillgodoräkning finns i sin helhet i KTHs regelverk. www.kth.se

Då betygssystemen skiljer sig mellan olika länder och lärosäten översätts inte betygen vid tillgodoräknanden till KTHs betygsskala.

Utlandsstudier

Det finns möjlighet att studera utomlands genom de avtal KTH och ITM har med universitet inom och utanför EU. Utbytesstudier kan inte ske under första eller andra årskursen. Det är även möjligt att göra examensarbete utomlands.

Sista ansökningsdag för utlandsstudier är omkring 15 december för nästkommande läsår.

Examensarbete

Examensarbete, grundnivå
I utbildningen ingår ett examensarbete för teknologie kandidatexamen som omfattar 15 högskolepoäng. Examensarbetet utförs på vårterminen i årskurs 3.

För att vara behörig att göra examensarbetet krävs att följande krav är inrapporterade i Ladok innan examensarbetet startar

 • Uppflyttad till årskurs 3.

 • Minst 120 högskolepoäng av programmets obligatoriska kurser.

 • Särskild behörighet för examensarbetskursen

För att möjliggöra behörighetskontroll i god tid innan examensarbetet börjar i period 3 finns möjligheten att uppfylla ett alternativt behörighetskrav för examensarbeten som startar VT19. För denna alternativa behörighet krävs att följande krav är inrapporterade i Ladok 1 december 2018

 • Uppflyttad till årskurs 3.

 • Minst 105 högskolepoäng av programmets obligatoriska kurser.

 • Särskild behörighet för examensarbetskursen

KTHs övergripande regler och riktlinjer för examensarbete 15 högskolepoäng för teknologie kandidatexamen 180 högskolepoäng, finns i KTHs regelverk. www.kth.se

Examensarbete, avancerad nivå
I utbildningen ingår ett examensarbete för civilingenjörs-/masterexamen som omfattar 30 högskolepoäng.
Examensarbetet utförs normalt på vårterminen i årskurs 5. För att få påbörja examensarbetet krävs

 • Minst 240 högskolepoäng avslutade kurser som kan ingå i examen.

 • Max 2 oavslutade kurser (obligatoriska och villkorligt valfria) från årskurs 1 – 3

 • Villkoren för studier i årskurs 5 är uppfyllda.

KTHs övergripande regler och riktlinjer för examensarbete 30 högskolepoäng för civilingenjörsexamen 300 högskolepoäng, finns i KTHs regelverk. www.kth.se

Examen

För att avlägga civilingenjörsexamen i Design och produktframtagning (eng. Master of Science in Engineering, Degree Program Design and Product Realisation) krävs godkänt betyg i samtliga kurser som ingår i den studerandes studieplan. Studieplanen ska omfatta 300 högskolepoäng vari ingår ett examensarbete på grundnivå omfattande 15 högskolepoäng samt ett examensarbete på avancerad nivå omfattande 30 högskolepoäng.

Frivilliga introduktionskurser samt förberedande kurser får ej ingå i examen.

Kurser som innehållsmässigt motsvarar annan eller andra kurser inom programmet kan ej medräknas inom ramen för de 300 högskolepoäng som ligger till grund för examen

Valfria kurser ska bidra till programmålen i Design och produktframtagning samt yrkesrollen som civilingenjör.

Ansökan om examen
Den studerande måste själv ansöka om examen. Ansökan görs genom personlig inloggning på www.kth.se.

Den studerande har möjlighet att ansöka om följande tre examina:

 • Generell examen på grundnivå
  Teknologie kandidatexamen
  Bachelor of Science (180 credits)

 • Yrkesexamen på avancerad nivå
  Civilingenjörsexamen
  Degree of Master of Science in Engineering,

 • Generell examen på avancerad nivå
  Teknologie masterexamen
  Degree of Master of Science (120 credits)

Hänvisning till KTHs riktlinjer (KTHs regelverk), lokala föreskrifter för examina på grundnivå och avancerad nivå, lokal examensordning
www.kth.se

Bilaga 1 Kurslistor för årskurser och eventuella inriktningar