Senast ändrad: 2020-09-14
Godkänd: 2020-09-14

Utbildningens upplägg

Läsåret


Läsåret omfattar två terminer om 20 veckor vardera. Varje termin är indelad i två läsperioder.

Årskurs 1-3, studier på grundnivå

Utbildningsplanen består dels av det obligatoriska basblocket i årskurserna 1-3 på grundnivå, dels av masterprogram på avancerad nivå, årskurs 4 och årskurs 5, som avslutas med ett examensarbete på 30 högskolepoäng.

Utbildningen är organiserad kring kurser i de matematiska, teknikvetenskapliga och tekniska tillämpningsämnena. Undervisningen i och användning av yrkesmässiga färdigheter och förmågor av stor betydelse för en civilingenjör, t.ex. kommunikation, projektarbete, systemtänkande, etik, entreprenörskap, hållbar utveckling, företags- och samhällsaspekter, är integrerad i kurserna.

För att skapa en helhet i utbildningen betonas samverkan mellan olika ämnen såväl inom varje årskurs som mellan årskurserna. Detta sker bl.a. genom att de programspecifika kurserna innehåller projektuppgifter där kunskaper från övriga kurser integreras och tillämpas i ett produktframtagningsperspektiv.

Matematiskt naturvetenskapliga kurser

Blocket innehåller grundläggande kurser i matematik och naturvetenskap och har sin huvudsakliga placering i årskurs 1 och årskurs 2.

Teknikkurser

I detta block ingår grundläggande teknikvetenskapliga kurser inom maskinteknikområdet, såsom hållfasthetslära, termodynamik, konstruktion och produktion. Blocket inleds i årskurs 1 och avslutas under årskurs 3.

De första 3 åren avslutas med ett examensarbete för kandidatexamen omfattande 15hp inom ett valt teknikområde.

Årskurs 4-5 på avancerad nivå

Mastersprogrammen består i huvudsak av fortsättningskurser och examensarbete inom ett och samma teknikvetenskapliga ämnesområde. Studerande på civilingenjörsutbildningen i Design och produktframtagning kan välja bland ett brett utbud av masterprogram med i förväg fastställda studieplaner.

Det finns inga platsbegränsningar på dessa masterprogram för studerande på civilingenjörsutbildningen i Design och produktframtagning. Dock har vissa masterprogram behörighetskrav som inte uppfylls av programmets obligatoriska kurser i årskurs 1-3. Därför finns ett utrymme i årskurs 3 där studenterna kan välja kurser så att behörigheten till önskat masterprogram uppfylls.

På vissa masterprogram finns det krav på specifika kurser utöver masterprogrammets obligatoriska kurser för att få ut en civilingenjörsexamen i design och produktframtagning, till exempel, teknikprofiler.

Yrkesmässiga färdigheter och förmågor i t.ex. entreprenörskap, ingenjörsmässighet och innovation, fördjupas i teknikkurserna under årskurs 4 och 5 där också arbetslivsanknytningen är av stor betydelse inför det avslutande examensarbetet.

Civilingenjörens kunskaper om miljö och hållbar utveckling fördjupas och konkretiseras genom att detta integreras i programmets kurser med de speciella aspekter på exempelvis livscykelanalys, miljöeffekter och materialval, som är utmärkande för det valda masterprogrammet.

Valbara masterprogram som leder till civilingenjörsexamen finns under rubriken ”Utbildningens omfattning och innehåll”.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

I utbildningen ingår obligatoriska, villkorligt valbara, rekommenderade och valfria kurser. De obligatoriska och villkorligt valbara kurserna definieras för varje årskurs i kurslistor. De olika kursernas mål, behörighetskrav, innehåll samt kursfordringar återfinns i kursplanerna.

Undervisnings- och examinationsformerna varierar mellan kurserna. Dessa framgår i respektive kurs kursplan.

Valfri kurs kan väljas ur KTHs kursutbud. Även kurser från andra högskolor/universitet kan tillgodoräknas, om examenskraven uppfylls.

För valfria kurser som kan ingå i civilingenjörsexamen i Design och produktframtagning gäller följande begränsningar:

 • Valfri kurs får inte läsas i årskurs 1.
 • Endast undantagsvis får valfri kurs läsas i årskurs 2.
 • Antalet högskolepoäng som får väljas per termin är begränsat.
 • Valfri kurs får ej motsvara befintlig programkurs eller annan redan tillgodoräknad kurs till betydande del
 • Högskoleförberedande kurser får ej medräknas som valfri kurs
 • Valfri kurs ska bidra till programmålen för Design och produktframtagning, samt yrkesrollen som civilingenjör.

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Betygsskalan framgår av respektive kursplan.

Villkor för deltagande i utbildningen

Villkor för deltagande i utbildningen

För deltagande krävs antagning till kurs inom programmet samt registrering på kurs.

För fortsatta studier krävs att särskild behörighet till kurs uppfylls. Krav på särskild behörighet specificeras i respektive kursplan.

Val av masterprogram

Inför årskurs 4 väljer den studerande ett masterprogram som är på avancerad nivå inom ramen för sin civilingenjörsutbildning.

Information om hur ansökan till masterprogram ska göras får den studerande från utbildningskansliet.

Krav för behörighet till masterprogram:

Enligt KTHs Antagningsordning, 2019-01-01 (Dnr. V-2018-0961)
”För att vara behörig till avancerad nivå inom KTH:s civilingenjörsprogram krävs 165 högskolepoäng från årskurs 1–3 varav minst 110 högskolepoäng från årskurs 1–2. Examensarbete på grundnivå om 15 högskoleprogram ska vara slutfört innan studierna på masterprogrammet påbörjas. Eventuellt ytterligare särskilda behörighetskrav förekommer och framgår av respektive utbildningsplan”.

Examensarbete

Examensarbete, grundnivå

I utbildningen ingår ett examensarbete för teknologie kandidatexamen som omfattar 15 högskolepoäng. Examensarbetet utförs på vårterminen i årskurs 3.

Examensarbetet kan påbörjas när kursens särskilda behörighetskrav är uppfyllda.

Examensarbete, avancerad nivå

I utbildningen ingår ett examensarbete för civilingenjörsexamen som omfattar 30 högskolepoäng.

Examensarbetskursen utgör den avslutande delen av utbildningen. Examensarbetet kan påbörjas när kursens särskilda behörighetskrav är uppfyllda.

Examen

För att avlägga civilingenjörsexamen i Design och produktframtagning (eng. Master of Science in Engineering, Degree Program Design and Product Realisation) krävs godkänt betyg i samtliga kurser som ingår i den studerandes studieplan. Studieplanen ska omfatta 300 högskolepoäng vari ingår ett examensarbete på grundnivå omfattande 15 högskolepoäng samt ett examensarbete på avancerad nivå omfattande 30 högskolepoäng.

Frivilliga introduktionskurser samt förberedande kurser får ej ingå i examen.

Kurser som innehållsmässigt motsvarar annan eller andra kurser inom programmet kan ej medräknas inom ramen för de 300 högskolepoäng som ligger till grund för examen

Valfria kurser ska bidra till programmålen i Design och produktframtagning samt yrkesrollen som civilingenjör.

Ansökan om examen

Den studerande har möjlighet att ansöka om följande tre examina:

 • Generell examen på grundnivå
  Teknologie kandidatexamen
  Bachelor of Science (180 credits)

 • Yrkesexamen på avancerad nivå
  Civilingenjörsexamen
  Degree of Master of Science in Engineering,

 • Generell examen på avancerad nivå
  Teknologie masterexamen
  Degree of Master of Science (120 credits)