Utbildningens genomförande

Civilingenjörsutbildning i elektroteknik (CELTE), Utbildningsplan för kull HT2007

Senast ändrad: 2013-03-21
Godkänd: 2013-03-21

Utbildningens upplägg

Utbildningens upplägg

Utbildningen vid Elektroteknikprogrammet utgörs av ett kandidatblock, valfria kurser och ett examensarbete inom elektroteknik på grundnivå om 15 högskolepoäng. Samt ett examensarbete på avancerad nivå om 30 högskolepoäng. Kurser och examensarbeten utgör tillsammans 300högskolepoäng vilket motsvarar 5 års studier. Kandidatblocket läses under årkurs 1-3 och består av kurser med inriktning mot matematik och naturvetenskap och mot teknikventskap och av ett examensarbete på grundnivå. Efter detta  läser studenten fördjupningskurser inom sin valda masterinriktning, totalt 90 högskolepoäng kurser och slutligen 30 hp examensarbsete på avancerad nivå.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg.

Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

En förutsättning för att få delta i studier är att den studerande varje vår och höst gör en studieanmälan för kommande termin. Detta görs via "Mina sidor" på KTHs webbplats, mellan den 1 och 15 november och 1 och 15 maj. De tre första åren på utbildningen är obligatoriska och val av kurser görs först inför årkurs 4.

För att flyttas vidare från tidigare årkurs finns det krav på prestation;

Från årkurs 1 till 2 – Totalt 45 hp från åk 1 avklarade och godkända.

Från årkurs 2 till 3 – Totalt 90 hp från åk 1 och åk 2.

Från årkurs 3 till 4 – Totalt 135 hp från åk 1, åk 2 och åk 3.

För att ha behörighet att påbörja kandidat examensarbetet krävs att studenten har avslutat minst 120 högskolepoäng inom programmet, till och med period 2 i årskurs 3.

För att ha behörighet att påbörja examensarbetet på avancerad nivå krävs att studenten har avslutat minst 240 högskolepoäng inom programmet.

Tillgodoräknanden

Enligt högskoleförordningen har en student som gått igenom viss grundläggande högskoleutbildning med godkänt resultat, rätt att tillgodoräkna sig detta för motsvarande utbildning vid någon annan högskola. Grundutbildningsansvarig vid Skolan för Elektro- och Systemteknik fattar beslut om tillgodoräknande av hel kurs. Tillgodoräknande för del av kurs kan beslutats av examinator.

Ansökan om tillgodoräknande görs till utbildningskansliet på avsedd blankett.

För ytterligare information om Tillgodoräknande se KTH-Handboken;

KTH-Handbok II Flik 13.3

www.kth.se/info/kth-handboken/II/13/3html

Utlandsstudier

KTH har avtal med över 250 universitet över hela världen som öppnar för möjligheter till studier utomlands. Utbytesstudier innebär att en student byter ut sin tid vid KTH mot tid vid annat universitet utomlands och detta görs normalt under årskurs 3 och 4. Sista dag för anmälning är omkring mitten av januari och urvalet baserar sig på tidigare studieresultat på KTH.

Examensarbete

Examensarbetet omfattar 30 hp och allmänt gäller att en huvuddel av studierna, minst 240 högskolepoäng skall vara avklarade och max två grundkurser skall vara oavklarade, innan examensarbetet får påbörjas. Examensarbetet kan utföras individuellt eller tillsammans med annan student och ämnet skall i normala fall vara en fördjupning inom det teknikområde studenten förberetts för. Examensarbetet betygssätts enligt skalan A-F utifrån tre KTH-gemensamma bedömningsgrunder; ingenjörsmässigt och vetenskapligt innehåll, process och presentation.

Examen

Civilingenjörsexamen erhålls efter genomgånget utbildningsprogram.

Examen benämns Civilingenjörsexamen - Elektroteknik (Master of Engineering – Degree Programme in Electrical Engineering).

KTHs lokala examensordning finns i sin helthet i KTH-Handboken;

KTH-Handbok II Flik 11.1

www.kth.se/info/kth-handboken/II/19/1.html