Senast ändrad: 2017-11-29
Godkänd: 2018-01-12

För civilingenjörsexamen från Elektroteknik skall studenten uppfylla de mål som anges i Högskoleförordningens examensordning för civilingenjör.

Programmets syfte

Elektroteknik omfattar grundläggande matematik och naturvetenskap samt deras tekniska tillämpningar. Utbildningsprogrammet ger en bred kunskapsbas som kan tillämpas inom vitt skilda fält.

Kunskap och förståelse

En civilingenjör från elektroteknikprogrammet ska

1. ha kunskap om elektroteknikens vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet.

2. kunna praktisera ett kreativt och kritiskt arbetssätt för att inom givna ramar formulera och lösa problem med adekvata metoder och verktyg.

3. kunna analysera elektrotekniska problem i ett systemperspektiv, med en helhetssyn på tekniska system och deras livscykel, från idé och behov till specifikation, utveckling, tillverkning, drift och avveckling.

4. visa insikt i att problemlösning tar sin utgångspunkt i behov och funktion, med hänsyn till affärsmässiga villkor, miljö och samhälle.

Färdigheter och förmågor

En civilingenjör från elektroteknikprogrammet ska

5. ha förmåga att självständigt tillämpa matematik och naturvetenskap inom elektrotekniken.

6. behärska och självständigt kunna tillämpa väsentliga samband inom elektrotekniken samt kunna formulera, analysera och lösa komplexa elektrotekniska problem.

7. kunna analysera tekniska problem ur ett systemperspektiv från idé/behov till specifikation, utveckling, tillverkning och drift.

8. visa god förmåga att i ingenjörsmässiga sammanhang kunna kommunicera, muntligt och skriftligt med olika målgrupper på svenska och engelska och att kunna diskutera de slutsatser och den kunskap och argument som ligger till grund för dessa.

9. visa förmåga att samarbeta, planera, leda och organisera.

10. kunna följa och utnyttja kunskapsutvecklingen inom elektrotekniken och ha kännedom om huvuddragen i aktuell utveckling och forskning inom teknikområdet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

En civilingenjör från elektroteknikprogrammet ska

11. visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används nationellt och internationellt.

12. visa förståelse och respekt för betydelsen av hur elektrotekniken påverkar människor, samhälle och miljö med hänsyn tagen till begränsade naturresurser.

13. visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete.

KTHs lokala examensordning

Civilingenjörsexamen har som mål att skapa och utveckla den ingenjörsvetenskapliga kompetens som fordras för att effektivt och tidsenligt utnyttja teknik i individens och samhällets tjänst. Civilingenjörsexamen erhålls efter genomgånget utbildningsprogram. Program skall utformas så att den studerande vid examen uppfyllt de nationella examenskraven och fullgjort kurser om 300 högskolepoäng.

Fullständig information om examenskrav för civilingenjörsexamen, teknologie kandidatexamen respektive masterexamen finns i KTHs lokala examensordning,

http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/examina/1.27227