Utbildningens genomförande

Civilingenjörsutbildning i elektroteknik (CELTE), Utbildningsplan för kull HT2019

Senast ändrad: 2020-02-21
Godkänd: 2020-02-21

Utbildningens upplägg

Varje läsår omfattar två terminer om 20 veckor vardera.Varje termin är indelad i två läsperioder.

Utbildningen på civilingenjörsprogrammet i elektroteknik ges huvudsaklig i form av obligatoriska kurser i årskurserna 1-3 inom matematik, elektroteknik och fysik. Studenten väljer också bland villkorligt valfria och valfria kurser för fördjupad kunskap inom särskilt intresseområde inför val av master. Inför det fjärde året sker ett val bland föreslagna masterprogram.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

För deltagande krävs antagning till kurser inom programmet samt registrering på kurs. För fortsatta studier krävs att särskild behörighet till kurs uppfylls. Krav på särskild behörighet till kurs specificeras i respektive kursplan.

För att vara behörig till avancerad nivå inom KTH:s civilingenjörsprogram krävs 150 högskolepoäng från årskurs 1–3 varav minst 110 högskolepoäng från årskurs 1–2. Examensarbete för kandidatexamen ska därutöver vara slutfört innan studierna på masterprogrammet påbörjas.

Ytterligare särskilda behörighetskrav förekommer för vissa program och framgår då av respektive utbildningsplan.

Examensarbete

Inom utbildningen finns krav på genomförande av två examensarbetskurser. Examensarbetet på grundnivå omfattar 15 högskolepoäng och examensarbetet på avancerad nivå omfattar 30 högskolepoäng.

Ett examensarbete kan påbörjas när kursens särskilda behörighetskrav är uppfyllda. Ytterligare särskilda krav kan förekomma och framgår då av respektive examensarbeteskurs kursplan.

Examensarbetet ska utföras individuellt och ämnet ska i normala fall vara en fördjupning inom det teknikområde studenten förberetts för.

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenter vid civilingenjörsprogrammet i elektroteknik ansöka om tre olika examina:

1) Teknologie kandidatexamen, 180 hp

2) Civilingenjörsexamen, 300 hp

3) Teknologie masterexamen, 120 hp

I examensbevisets textdel anges det utbildningsprogram, elektroteknik, som den studerande genomgått eller det teknikområde studierna omfattar.