Senast ändrad: 2021-11-18
Godkänd: 2021-11-18

Utbildningens upplägg

Läsåret

Varje läsår omfattar två terminer om 20 veckor vardera. Varje termin är indelad i två läsperioder.

Årskurs 1 - 3

Utbildningen består dels av ett obligatoriskt basblock i årskurserna 1-3 på grundnivå (G) och dels av ett masterprogram på avancerad nivå (A) under årskurs 4 och 5, som avslutas med ett examensarbete om 30 högskolepoäng.

Utbildningen är organiserad kring kurser i matematiska, teknikvetenskapliga och tekniska tillämpningsämnen men ger också en samhällsvetenskaplig grund till energi- och miljöfrågor samt hållbar utveckling i ett bredare perspektiv. Undervisningen i och användning av yrkesmässiga färdigheter och förmågor av stor betydelse för en civilingenjör, t.ex. kommunikation, etik, entreprenörskap och innovation, företags- och samhällsaspekter, är integrerad i kurserna.

För att skapa en helhet i utbildningen betonas samverkan mellan olika kurser såväl inom varje årskurs som mellan årskurserna. Integrering av kurserna i årskurs 1 sker genom profilkursen ”Energi, klimat och miljö” som löper under en stor del av läsåret och samverkar med de parallella kurserna. I årskurs 2 samverkar flertalet kurser genom ett fokus på systemperspektiv och modellering, medan kandidatexamensarbetet och fokus på kommunikation verkar integrerande mellan de obligatoriska kurserna i årskurs tre. Kandidatexamensarbetet centrerar kring och fördjupar den teoretiska kunskapen och praktiska färdigheten inom hållbar utveckling samt dess integrering inom det valda teknikområdet.

Kurserna i årskurserna 1 och 2, samt en del av kurserna i årskurs 3, är gemensamma och obligatoriska för alla studerande vid programmet. Årskurs 3 är organiserad i olika profiler inom vilka finns utrymme för valbar kurs och behörighetsgivande kurser för efterföljande masterprogram. Inför den avslutande delen av utbildningen väljer den studerande ett masterprogram.  

De första tre åren avslutas med ett examensarbete för kandidatexamen omfattande 15hp inom ett valt teknikområde. Efter fullföljda 180hp inom programmet kan teknologen ansöka om Teknologie kandidatexamen. Om examenskraven är uppfyllda erhålls en teknologie kandidatexamen.

 Årskurs 4 – Årskurs 5, studier på avancerad nivå

Masterprogrammen består i huvudsak av kurser på avancerad nivå och examensarbete inom ett och samma teknikvetenskapliga ämnesområde. Teknologer på programmet kan välja bland ett brett utbud av masterprogram med i förväg fastställda utbildningsplaner. Det finns inga platsbegränsningar på masterprogrammen för teknologer från Energi och miljöprogrammet, utan varje student får följa det program som valts.

Valbara masterprogram som leder till civilingenjörsexamen finns under rubriken ”Utbildningens omfattning och innehåll”

Utbudet av masterprogram kan komma att revideras. Aktuell lista över masterprogram finns på KTHs programwebb för respektive läsår.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

I utbildningen ingår obligatoriska, villkorligt valbara, rekommenderade och valfria kurser. De obligatoriska kurserna definieras för varje årskurs i kurslistor. De olika kursernas mål, förkunskapskrav, innehåll samt kursfordringar återfinns i de beslutade kursplanerna.

Undervisnings- och examinationsformerna varierar mellan kurserna. Dessa framgår i respektive kurs beslutade kursplan.

Valfri kurs kan väljas ur KTHs kursutbud. Även kurser från andra högskolor/universitet kan tillgodoräknas som valfri kurs.

För valfria kurser gäller följande begränsningar:

  • Valfri kurs får inte läsas i årskurs 1.
  • Antalet högskolepoäng som får väljas per termin är begränsat.
  • Valfri kurs får ej motsvara befintlig programkurs eller annan redan tillgodoräknad kurs till betydande del
  • Högskoleförberedande kurser får ej medräknas som valfri kurs
  • Valfri kurs ska bidra till programmålen för Energi och miljö, samt yrkesrollen som civilingenjör.

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Betygsskala framgår av respektive kursplan

Villkor för deltagande i utbildningen

För deltagande krävs antagning till kurs inom programmet samt registrering på kurs.
För fortsatta studier krävs att särskild behörighet till kurs uppfylls. Krav på särskild behörighet specificeras i respektive kursplan.

Val av teknikinriktning

Inför höstterminen, årkurs 3 termin 5 gör den studerande i årkurs 2 ett teknikprofilval.  

Den studerande kan välja en av följande teknikprofiler:

Miljöteknik och hållbar infrastruktur
Hållbar samhällsplanering och stadsutformning
Kemiteknik för energi och miljö
Elkraftteknik
Hållbar energiteknik
Teknik och hållbar utveckling
Hållbar produktionsutveckling

Utbudet av teknikprofiler kan komma att revideras. Uppdaterad lista över teknikprofiler finns på KTHs programwebb för respektive läsår.

Val av masterprogram

Inför årskurs 4 väljer den studerande ett masterprogram som är på avancerad nivå inom ramen för sitt civilingenjörsprogram.

Val av masterprogram sker under perioden 1-15 maj.
Val av masterprogram sker för de studerande inom civilingenjörsprogrammen enligt anvisningar från KTH.

Krav för särskild behörighet till masterprogram
Enligt KTHs Antagningsordning, 2019-01-01 (Dnr. V-2018-0961)

För att vara behörig till avancerad nivå inom KTH:s civilingenjörsprogram krävs 165 högskolepoäng från årskurs 1–3 varav minst 110 högskolepoäng från årskurs 1–2. Examensarbete på grundnivå om 15 hp ska vara slutfört innan studierna på masterprogrammet påbörjas. Eventuellt ytterligare särskilda behörighetskrav förekommer och framgår av respektive utbildningsplan.

Examensarbete

Examensarbete, grundnivå

I utbildningen ingår ett examensarbete för teknologie kandidatexamen som omfattar 15 högskolepoäng. Examensarbetet utförs på vårterminen i årskurs 3.
Examensarbetet kan påbörjas när kursens särskilda behörighetskrav är uppfyllda.

Examensarbete, avancerad nivå

I utbildningen ingår ett examensarbete för civilingenjörsexamen som omfattar 30 högskolepoäng.
Examensarbetskursen utgör den avslutande delen av utbildningen.
Examensarbetet kan påbörjas när kursens särskilda behörighetskrav är uppfyllda.

Examen

För att avlägga civilingenjörsexamen i Energi och miljö krävs godkänt betyg i samtliga kurser som ingår i den studerandes studieplan. Studieplanen ska omfatta 300 högskolepoäng vari ingår ett examensarbete på grundnivå omfattande 15 högskolepoäng samt ett examensarbete på avancerad nivå omfattande 30 högskolepoäng.

Frivilliga introduktionskurser samt förberedande kurser får ej ingå i examen.

Kurser som innehållsmässigt motsvarar annan eller andra kurser inom programmet kan ej medräknas inom ramen för de 300 högskolepoäng som ligger till grund för examen

Valfria kurser ska bidra till programmålen Energi och miljö samt yrkesrollen som civilingenjör.

Examensbenämning:

·         Generell examen på grundnivå
Teknologie kandidatexamen

·         Yrkesexamen på avancerad nivå
Civilingenjörsexamen

.         Generell examen på avancerad nivå

Teknologie masterexamen