Senast ändrad: 2021-11-18
Godkänd: 2021-11-18

Utöver de mål som specificeras i högskoleförordningen skall en civilingenjör som utexaminerats från Energi och miljö, KTH …

Kunskap och förståelse

  • ha grundläggande kunskaper om samtliga delar i energisystemet i vid mening, vilket innefattar de tekniker och delsystem som återfinns i samtliga steg från energikälla till energins slutliga användning, samt kunna förstå dessa som sociotekniska system bestående av såväl tekniska komponenter som de aktörer som utvecklar, förvaltar och brukar systemet

  • ha goda kunskaper i processerna modellering, simulering och validering av energi- och miljösystem med utnyttjande av moderna ingenjörsverktyg
  • ha god kännedom om innovation-, och företags- och affärsmässiga villkor för planering, strategier och mål för affärsverksamhet inom energi och miljöområdet

Färdigheter och förmågor

  • kunna beskriva hållbar utveckling och relevanta miljöproblem på grundläggande nivå, dvs. visioner, begrepp, definitioner, samt kunna ge beskrivning av tillståndet i världen

  • på ett professionellt sätt kunna uttrycka sig och kommunicera tankar, idéer, visioner och arbetsresultat till sin yrkesmässiga närhet och det omgivande samhället
  • kunna kritiskt granska energi- och miljöområdets historiska och framtida betydelse för det globala och lokala samhällets utveckling och dess relation till ekologiska system
  • kunna jämföra och diskutera olika perspektiv på frågeställningar av betydelse för hållbar utveckling

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • ha en helhetssyn på hållbar utveckling med system- och livscykeltänkande för såväl produkter och tjänster som för tekniska system utifrån ett tvärvetenskapligt förhållningssätt samt utifrån olika aktörsperspektiv

  • kunna bedöma etiska frågeställningar och målkonflikter rörande hållbar utveckling samt visa djup insikt i ingenjörens roll och ansvar i samhället, särskilt angående sociala och ekonomiska aspekter samt miljö/ekologiska aspekter
  • ha kompetens att utmana, utveckla och problematisera rådande vanor, tankemönster, tekniska och ekonomiska system samt kulturella och samhälleliga värden.