Senast ändrad: 2011-10-20
Godkänd: 2012-02-24

Utbildningens upplägg

Läsåret för KTH:s grundutbildning är indelat i fyra perioder. Läsperioderna har vardera ca sju veckor med minst 33 läsdagar. Varje läsperiod följs av en tentamensperiod omfattande två disponibla dagar och minst fem tentamensdagar. Utöver de fyra ordinarie tentamensperioderna ges tre omtentamensperioder; efter jul, efter läsårets sista ordinarie tentamensperiod och direkt före läsårets första läsperiod.

Läsåret omfattar 40 veckor. Vid behov kan undervisning läggas utanför läsåret.

Utbildningen är organiserad kring kurser i de matematiska, teknikvetenskapliga och tekniska tillämpningsämnena. Undervisningen i och användningen av kompletterande personliga och yrkesmässiga färdigheter av stor betydelse för en civilingenjör, t.ex. kommunikation, etik, företags- och samhällsaspekter, är integrerade i kurserna.

För att skapa en helhet i utbildningen betonas samverkan mellan olika ämnen såväl inom varje årskurs som mellan årskurserna. Detta sker genom att kurserna samordnas schematekniskt och via gemensamma projektarbeten och inlämningsuppgifter.

Utbildningen är uppbyggd på ett sådant sätt att den studerande efter tre årskurser ska ha möjlighet att ta ut en teknisk kandidatexamen för att, om så önskas, fortsätta sina studier vid annat program på KTH eller ett annat universitet i Sverige eller utomlands.

Utbildningsplanen består dels av det obligatoriska basblocket i årskurserna 1 – 3, dels av en fördjupning från årskurs 4 till och med årskurs 5 som avslutas med ett examensarbete på 30 högskolepoäng.

Undervisningen i årskurserna 1 och 2 samt delar av årskurs 3 är gemensam för alla studerande vid programmet. Inför den avslutande delen av utbildningen väljer den studerande en fördjupning mot flyg, fordon, systemteknik, hållfasthetsteknik, mekanik, lättkonstruktioner, marina system, ljud vibrationer och signaler, rymdteknik, integrerad produktutveckling, maskinkonstruktion, mekatronik eller uthålliga energisystem.

Från och med årskurs 3 kan studenten välja valfria eller villkorligt valfria kurser. I årskurs 3 finns ett utrymme på 9 högskolepoäng för detta. I årskurs 4 och 5 varierar antalet valfria poäng beroende på vilken fördjupning studenten valt, men utbildningen ska innehålla minst 20 valfria högskolepoäng.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

I utbildningen ingår obligatoriska, villkorligt valbara och valfria kurser. De obligatoriska kurserna definieras för varje årskurs och fördjupning i läro- och timplanerna. De olika kursernas mål, förkunskapskrav, innehåll samt kursfordringar återfinns i kursplanerna.

Utrymme för valfria kurser inom Farkostteknikprogrammet finns avsatt först i årskurs tre. Endast undantagsvis kan valfri kurs beviljas dessförinnan.

Valfri kurs kan väljas ur KTHs kursutbud för civilingenjörsutbildningarna. Även kurser från andra högskolor/universitet kan få tillgodoräknas.

För valfria kurser gäller följande begränsningar:

 • Valfri kurs får inte läsas i årskurs 1.
 • Endast undantagsvis får valfri kurs läsas i årskurs 2.
 • Antalet högskolepoäng som får väljas per termin kan begränsas.
 • Valfri kurs får ej överlappa befintlig programkurs till betydande del
 • Högskoleförberedande kurser få ej medräknas som valfri kurs
 • Kurs på lägre nivå inom ett ämne än befintlig programkurs får ej räknas som valfri kurs.

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Då betygssystemen skiljer sig väldigt mycket mellan olika länder översätts inte betygen från utbytesstudier till KTHs betygsskala.

Villkor för deltagande i utbildningen

Terminsregistrering

Studenten ansvarar för att göra terminsregistrering inför varje termin. Detta görs via Mina sidor under perioden 1 vecka före terminsstart till och med 1 vecka efter terminsstart. Terminsregistrering innebär att studenten är aktiv och möjliggör resultatregistrering samt utbetalning av studiemedel från CSN.

Studieuppehåll

Studieuppehåll innebär att den studerande inte deltar i undervisningen under minst en läsperiod. Beviljat studieuppehåll ger den studerande rätt att återkomma till studierna vid angiven tidpunkt. Under studieuppehåll får den studerande göra kompletteringar och deltaga i examination i tidigare påbörjad kurs.

Ansökan om studieuppehåll lämnas till programkansliet, som beviljar eller avslår ansökan. När den studerande avser att återuppta studierna skall en ny studieanmälan göras.

Val av kurser

Ansökan till valfri kurs och kursregistrering

Den studerande är skyldig att ansöka till de valfria kurser hon/han önskar följa nästkommande termin. Beslut om platstilldelning på kurs fattas av programkansliet. Hänsyn tas till ekonomiskt utrymme samt fysisk platsbegränsning. Ansökan till valfri kurs skall lämnas till kansli SCI senast den

 • 15 maj inför höstterminen
 • 15 november inför vårterminen

Ansökan görs i särskild ordning bestämd av kansliet.

Ansökan som lämnas in efter sista ansökningsdatum beaktas endast i mån av plats. Innan kursval till språkkurs görs ska test för nivåplacering göras.

Kursanmälan till obligatoriska kurser sker i de flesta fall automatiskt (genom kansliets försorg). Separat anmälan krävs för den som läser individuell inriktning och för den som väljer bland alternativt obligatoriska kurser eller motsvarande.

Studenten skall vid första schemalagda undervisningstillfälle registrera sig på kursen. Kursregistrering på både obligatoriska och valfria kurser måste göras individuellt (på institutionen). Den som registrerat sig på en kurs och därefter beslutar sig för att inte fullfölja kursen skall snarast anmäla detta till berörd institution.

Uppflyttning

För studier i årskurs 2:

Minst 45 högskolepoäng ur årskurs 1 skall vara avklarade t o m augustiperioden.

För studier i årskurs 3:

Minst 90 högskolepoäng ur åk 1 och 2 ska vara avklarade t o m augustiperioden, varav minst 50 hp från åk 1. För att få påbörja examensarbetet för kandidatexamen på vt i åk 3 måste minst 108 högskolepoäng vara avklarade. Inga centrala moment ur åk 1 får finnas kvar.

För studier i årskurs 4:

Minst 150 högskolepoäng ur åk 1 – 3 ska vara avklarade t o m augustiperioden varav minst 110 hp ifrån åk 1-2. I dessa ska ingå för vald fördjupning eventuella behörighetsgivande kurser och examensarbetet för kandidatexamen 15 hp.

Dessutom ska alla kurser som utgör förkunskaper till kurser under det kommande året vara avklarade t o m augustiperioden. Student som inte uppfyller kraven för uppflyttning till nästa årskurs måste kontakta programmets studievägledning för att upprätta en individuell studieplan.

Val till fördjupning

Preliminärt val till fördjupning görs på höstterminen i årskurs 3. 

Det preliminära valet är möjligt att ändra för vissa fördjupningar ända tills höstterminen i årskurs 4 startar. För närmare beskrivning av detta se (t ex fördjupningskatalog

Registrering på kurs 

Registrering på kurs förutsätter kursval i Ladok. Kursvalet görs antingen via kursvalsrutinen på webben eller via studentens utbildningskansli. Registrering på kurs görs av den kursgivande institutionen. Vid avbrott på kurs ska studenten meddela institutionen detta.

Tillgodoräknanden

Tillgodoräknanderätten är ett viktigt element för att gynna mobiliteten inom landet och mellan länder, för högskolans internationaliseringsarbete samt för det livslånga lärandet.

KTH skall ha ett öppet förhållningssätt till tillgodoräknande. Tillgodoräknande skall därför kunna ske även om exakt liknande utbildning inte finns vid KTH eller om innehållet i t ex kursplaner inte helt överensstämmer med KTH:s. De krav som KTH normalt ställer på utbildningens nivå och kvalitet skall beaktas vid tillgodoräknanden.

Tillgodoräknande som beslutats vid annan högskola i Sverige skall normalt godtas av KTH.

Den som är student vid KTH och genomför studier vid ett annat universitet inom ramen för ett utbytesavtal har rätt att få ett förhandsbesked om tillgodoräknande. Ett sådant besked kan t ex ges genom att ett s k Learning Agreement upprättas och undertecknas av koordinator vid KTH, kontaktperson vid det utländska universitetet samt av den studerande.

Den som är student vid KTH har rätt att få tillgodoräknande prövat. Även den som inte är student men har akademisk utbildning och strävar efter att komplettera denna skall i möjligaste mån få ansökan behandlad samt få ett preliminärt besked (s k förhandsbesked) om tillgodoräknande.

Även examensarbete kan tillgodoräknas. KTH anser det dock lämpligt att examensarbetet utförs vid KTH (inom en skola eller på ett företag med handledare från KTH).

Beslut om tillgodoräknande av kurs kan överklagas hos Överklagandenämnden för högskolan. Överklagandet skall lämnas in till KTH senast inom tre veckor från den dag den klagande fick del av beslutet.

För att tillgodoräknandet skall kunna prövas måste den sökande normalt kunna dokumentera att hon/han examinerats i kurs (motsvarande) med minst godkänt resultat. Studieprestationen betygsätts av den högskola där examination skett, inte av KTH vid tillgodoräknandet.

http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning

Utlandsstudier

Inomcivilingenjörsprogrammen finns det möjlighet att läsa delar av studierna inom ramen för något av KTHS utbytesavtal.   Ta kontakt med den internationella koordinatorn på kansliet.
Ansökningstiden till ettutbyte är i mitten av januari och de flesta avtalen är skrivna för ett års studier och eller examensarbete. För mer info – ta kontakt med exchange-out@sci.kth.se.

Mer och detaljerad information om utbytesstudier finns här:
http://www.kth.se/student/utlandsstudier?l=sv_SE&programme=f

Examensarbete

I utbildningen ingår ett examensarbete som motsvarar en kurs om 30 högskolepoäng motsvarande ca 5 månaders heltidsstudier.

 • Examensarbetet genomförs normalt inom ett ämne centralt för programmets teknikområde.
 • Examensarbetet får inte påbörjas innan uppgiften godkänts av examinator vid vald institution och anmälts på särskild blankett till programkansliet.
 • Huvuddelen av studierna, minst 240 högskolepoäng, skall vara avklarade, studenten får inte heller ha fler än två oavslutade kurser ur det obligatoriska basblocket i årskurs 1 - 3.
 • Examinator svarar för att den studerande har tillräckliga förkunskaper för den valda uppgiften.
 • Examensarbetet grundas på de kunskaper som inhämtats under hela studietiden och skall normalt utföras under 10:e terminen inom den ämnesfördjupning den studerande valt. Om den studerande önskar utföra examensarbete inom annat ämnesområde skall detta godkännas av programkansliet.
 • Examensarbetet ska visa att studenten är kapabel att självständigt tillämpa sina under studietiden förvärvade kunskaper och ska därför göras i slutet av utbildningen och påbörjas normalt därför tidigast under termin 9 inom den valda ämnesfördjupningen.
 • Examensarbetet skall utgöra prov på ett självständigt, ingenjörsmässigt arbete omfattande teoretisk och/eller experimentell verksamhet med åtföljande rapportskrivning.
 • Examensarbetet kan inkludera andra moment, t ex seminarier, informationssökning, auskultationer, opposition eller andra inslag som examinator eller handledare bedömer lämpliga.
 • Examensarbetet genomförs individuellt eller tillsammans med annan student. I det senare fallet ska examinator tillse att varje students arbetsinsats motsvarar kravet för ett individuellt examensarbete.
 • Handledare utses av examinator.

Länk till betygssättning av examensarbete. http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning

Blanketten Ansökan om examensarbete (http://www.kth.se/dokument/student/sci/blankett/examensarbetesanmalan.pdf) lämnas påskriven av student och examinator till programkansliet.

För examensarbeten erhålls mer detaljerade regler och riktlinjer vid respektive institution.

Examen

300 hp-examen

Civilingenjörsexamen erhålls efter genomgånget utbildningsprogram. Program skall utformas så att den studerande vid examen uppfylles de nationella och lokala examenskraven och har fullgjort kurser om 300 högskolepoäng, varav

 • matematiska-naturvetenskapliga ämnen om minst 45 högskolepoäng, och därutöver minst 180 högskolepoäng (inkl 30 högskolepoäng examensarbete) i ämnen centrala för teknikområdet;
 • minst 90 högskolepoäng på avancerad nivå, varav minst 60 högskolepoäng (inkl 30 högskolepoäng examensarbete) i ämnen centrala för teknikområdet.

Utbildningsprogram skall utformas så att de studerande vid examen har teknikkomplementära kunskaper i enlighet med den nationella examensordningen och utbildningsprogrammets lokala mål. Benämning på examen är civilingenjörsexamen. 

Ansökan om examen 

Studenten har möjlighet att ansöka om tre olika examina, teknologi kandidatexamen, civilingenjörsexamen och masterexamen.

Ansökan om examen görs på särskild blankett (http://www.kth.se/dokument/student/sci/blankett/examensarbetesanmalan.pdf) och ställs till kansliet vid Skolan för Teknikvetenskaps utbildningskansli.

http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning