Senast ändrad: 2014-10-08
Godkänd: 2014-10-08

Farkostteknik omfattar luft- och vattenfarkoster, mark- och spårfordon och system där sådana farkoster är komponenter. Civilingenjörsutbildningen i farkostteknik syftar till att ge studenterna kunskap, färdigheter och attityder som krävs för att kunna delta i utveckling av farkoster och system – från idéformulering, konstruktion och tillverkning, till drift och underhåll. Utbildningen förbereder också för arbete inom andra delar av samhällslivet där kunskaper inom tillämpad mekanik eller systemteknik är av betydelse, samt för forskarutbildning.

Farkostteknikprogrammets vision är en civilingenjörsutbildning som betonar grundläggande kunskap i sammanhanget Planera - Utveckla - Tillverka – Driva komplexa tekniska system och nya produkter.

Farkostteknikprogrammets grundläggande idé är en utbildning som

·         integrerar lärandet av disciplinära matematiska, naturvetenskapliga, teknikvetenskapliga och tekniska färdigheter med generella ingenjörsfärdigheter

·         innehåller ett flertal projekt som innehåller momenten design, tillverkning och provning.

·         stöds av aktiva och erfarenhetsbaserade inlärningsmetoder

·         aktivt stöder lärarnas utveckling av deras ingenjörserfarenheter

·         äger rum i såväl vanliga lärosalar som i laboratorier och verkstäder

·         utvecklas genom de ständiga förbättringarnas filosofi

Kunskap och förståelse

En civilingenjör från farkostteknikprogrammet ska

1.      ha förmåga att självständigt tillämpa matematik och grundläggande naturvetenskap inom sitt teknikområde.

2.      behärska och självständigt kunna tillämpa grundläggande principer inom ett brett teknikvetenskapligt område.

3.      inom sitt teknikområde kunna praktisera ett kreativt och kritiskt arbetssätt för att inom givna ramar formulera och utforska problem med moderna metoder och verktyg.

4.      kunna analysera tekniska problem i ett systemperspektiv, med en helhetssyn på tekniska system och deras livscykel, från idé/behov till specifikation, utveckling, tillverkning, drift och avveckling.

Färdigheter och förmågor

En civilingenjör från farkostteknikprogrammet ska

1.      ha förståelse för att ingenjörsmässiga problem ofta är komplexa, kan vara ofullständigt definierade, och ibland innehålla motstridiga villkor.

2.      kunna lösa problem med utgångspunkt i behov och funktion, med hänsyn till affärsmässiga villkor, teknikens inflytande på miljön och teknikens samspel i samhället.

3.      kunna kommunicera muntligt och skriftligt i ingenjörsmässiga sammanhang med olika målgrupper på svenska och engelska, kunna diskutera såväl slutsatser som den kunskap och de argument som ligger till grund för slutsatserna.

4.      genom övning och reflektion ha utvecklat förmåga att arbeta effektivt i grupp.

5.      kunna identifiera konflikter mellan olika etiska ståndpunkter inom professionen.

6.      kunna följa och utnyttja kunskapsutvecklingen inom teknikområdet och ha kännedom om huvuddragen i aktuell utveckling och forskning inom teknikområdet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

En civilingenjör från farkostteknikprogrammet ska

1.      visa förståelse och respekt för betydelsen av hur tekniken påverkar människor, natur och samhälle med hänsyn tagen till den begränsade tillgången av energi och material.

2.      visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används.

Ovanstående syn på civilingenjörsutbildningen stämmer väl överens med samhällets krav, som uttrycks i Högskolelagen och Högskoleförordningen.

Fullständig information om examenskrav för civilingenjörsexamen, teknologie kandidatexamen respektive masterexamen finns i KTHs lokala examensordning,

http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/examina/1.27227