Senast ändrad: 2019-10-01
Godkänd: 2019-10-01

Utbildningens upplägg

Läsåret för KTH:s grundutbildning är indelat i fyra läsperioder. För mer information se aktuell läsårsindelning http://www.kth.se/student/schema/lasarsindelning-for-undervisning-och-examination-1.1007?programme=t

Utbildningen är organiserad kring kurser i de matematiska, teknikvetenskapliga och tekniska tillämpningsämnena. Undervisningen i och användningen av kompletterande personliga och yrkesmässiga färdigheter av stor betydelse för en civilingenjör, t.ex. kommunikation, hållbar utveckling, etik, företags- och samhällsaspekter, är integrerade i kurserna.

För att skapa en helhet i utbildningen betonas samverkan mellan olika ämnen såväl inom varje årskurs som mellan årskurserna. Detta sker genom att kurserna samordnas schematekniskt och via gemensamma projektarbeten och inlämningsuppgifter.

Utbildningsplanen består dels av de obligatoriska kurserna i årskurserna 1, 2 och 3, dels av en fördjupning på avancerad nivå inom ramen för ett avslutande masterprogram i årskurserna 4 och 5. Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete, examensarbete, på avancerad nivå, om 30 högskolepoäng.

Undervisningen i årskurserna 1 och 2 samt delar av årskurs 3 är gemensam för alla studenter vid programmet. Inför den avslutande fördjupningen av utbildningen väljer studenten ett masterprogram inom ramen för civilingenjörsutbildningen Farkostteknik – se listan med masterprogram som leder till civilingenjörsexamen inom Farkostteknik ovan.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i bilaga 1.

I utbildningen ingår obligatoriska, villkorligt valfria och valfria kurser. De obligatoriska kurserna definieras för varje årskurs och i läsårsplanen/läroplanerna. De olika kursernas mål, förkunskapskrav, innehåll samt kursfordringar återfinns i kursplanerna.

Valfri kurs kan väljas ur KTHs kursutbud för civilingenjörsutbildningarna. Även kurser från andra högskolor/universitet kan få tillgodoräknas.

För valfria kurser gäller följande begränsningar:

 • Valfri kurs får inte läsas i årskurs 1.
 • Endast undantagsvis får valfri kurs läsas i årskurs 2.
 • Antalet högskolepoäng som får väljas per termin kan begränsas.
 • Valfri kurs får ej innehållsmässigt överlappa befintlig programkurs till betydande del.
 • Högskoleförberedande kurser få ej medräknas som valfri kurs i examen.
 • Kurs på lägre nivå inom ett ämne än befintlig programkurs får ej räknas som valfri kurs.

Kull HT15 och tidigare: Från och med årskurs 3 kan studenten välja valfria eller villkorligt valfria kurser. I årskurs 3 finns ett utrymme på 9 högskolepoäng för detta.

Kull HT14 och framåt: Från och med årskurs 3 kan studenten välja valfria eller villkorligt valfria kurser. I årskurs 3 finns ett utrymme på 8 högskolepoäng för detta.

I årskurs 4 och 5 varierar antalet valfria poäng beroende på vilket masterprogram studenten valt.

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Betygssystem för examensarbete: Betygsskalan för examensarbete på grundnivå och avancerad nivå är godkänd (P) och underkänd (F).

Då betygssystemen skiljer sig väldigt mycket mellan olika länder översätts inte betygen från utbytesstudier till KTHs betygsskala.

Villkor för deltagande i utbildningen

Terminsregistrering

Alla som är antagna till ett program på KTH ska ha en terminsregistrering för de terminer man studerar. Nyantagna studenter ska själva terminsregistrera sig via Personliga menyn med kth.se-konto på www.kth.se i samband med den obligatoriska inskrivningen. För de efterföljande terminerna på programmet ska den studerande själv göra sin terminsregistrering. Registrering är nödvändig för att resultat ska kunna rapporteras och en förutsättning för att beviljat studiemedel ska kunna betalas ut av CSN.

Val av kurser

Anmälan till kurs skall göras den

 • 1–15 maj inför höstterminen
 • 1–15 november inför vårterminen

via KTHs anmälan till kurs inom program med studentens kth.se-konto via antagning.se

Registrering på kurs

Registrering på kurs förutsätter kursval i Ladok. Registrering på kurs görs via Personliga menyn med kth.se-konto på www.kth.se. Vid avbrott på kurs ska studenten meddela institutionen detta.

Uppflyttning

För studier i årskurs 2:

Minst 45 högskolepoäng ur årskurs 1 skall vara slutförda till och med omtentamensperioden i augusti.

För studier i årskurs 3:

Minst 90 högskolepoäng ur åk 1 och 2 ska vara slutförda, varav minst 50 högskolepoäng från årskurs 1 till och med omtentamensperioden i augusti.. Se även krav för att få påbörja examensarbete, grundnivå, 15hp (kandidatexamensarbete), under rubriken Examensarbete.

För studier i årskurs 5 – inom masterutbildning/avancerad nivå i årskurs 2:

Utöver vad som gäller för uppflyttning till årskurs 4 – se under rubriken ”Behörighet för antagning till masterprogram” - ska minst 45 högskolepoäng från årskurs 4/årskurs 1 på masterutbildningen vara slutförda.

Student som inte uppfyller kraven för uppflyttning till årskurs 2 och 3, eller antagning till masterprogram efter årskurs 3, kontaktar programmets studievägledning för att upprätta en individuell studieplan.

Huvudsyftet med den individuella studieplanen är att studenten ska klara av de kvarvarande momenten under nästkommande läsår. I studieplanen ska de kvarvarande momenten ingå samt lämpliga kurser från nästa årskurs. Särskild hänsyn ska tas till kursernas förkunskapskvar.

Anmälan till avancerad nivå:

Inför fortsatta studier i åk 4 inom civilingenjörsprogram ska den studerande välja ett masterprogram. Vilka masterprogram som leder till civilingenjörsexamen framgår av civilingenjörsprogrammets utbildningsplan.

Val av masterprogram äger rum under perioden 1–15 maj.

Till masterprogram som leder till civilingenjörsexamen finns ingen platsbegränsning. Undantag från regeln om platsgaranti gäller för de masterprogram som ges inom samarbetsavtal med andra universitet. Dessa program kan ha platsbegränsningar och andra behörighetskrav, samt söks i sökperioder som anges av respektive program.

SCI-skolans villkor för att ett masterprogram som ges i samarbete med andra universitet ska kunna leda till civilingenjörsexamen är:
• Minst 30 hp kurser ska läsas på KTH (utöver examensarbete)
• Examensarbetet (30 hp) ska uppfylla målen för civilingenjörsexamen.

Civilingenjörsstuderande som önskar välja ett masterprogram som inte leder till civilingenjörsexamen gör sitt val i den externa antagningsomgången i mitten av januari och för dessa kan platsbegränsning förekomma.

Behörighet för antagning till masterprogram för studerande inom femåriga utbildningsprogram

 • Totalt ska minst 150 högskolepoäng från årskurs 1-3 vara slutförda varav minst 110 högskolepoäng från årskurs 1 - 2.
 • Kursen examensarbete grundnivå, 15hp, (kandidatexamensarbete) för kandidatexamen ska vara slutförd innan studierna på masterprogrammets år 1 påbörjas.
 • Därutöver gäller särskilda behörighetskrav till varje masterprogram.

Studerande som inför årskurs 4 inom civilingenjörsutbildningen valt ett masterprogram och är behörig till detta registreras på masterprogrammet.

Student som inte uppfyller kraven för uppflyttning till årskurs 2 och 3, eller antagning till masterprogram efter årskurs 3, kontaktar programmets studievägledning för att upprätta en individuell studieplan.

Huvudsyftet med den individuella studieplanen är att studenten ska klara av de kvarvarande momenten under nästkommande läsår. I studieplanen ska de kvarvarande momenten ingå samt lämpliga kurser från nästa årskurs. Särskild hänsyn ska tas till kursernas förkunskapskrav.

Individuellt kurspaket på avancerad nivå

Inom ramen för civilingenjörsprogrammet finns det möjlighet att sätta ihop kurskombinationer på avancerad nivå till ett individuellt kurspaket. Det kan dock vara lämpligt att först ta reda på vilken valfrihet som finns inom de befintliga masterprogrammen.

För att läsa ett individuellt kurspaket krävs en ansökan om individuellt kurspaket.
Blankett finns här: http://www.kth.se/dokument/student/sci/blankett/individuell_studieinriktning.pdf

I ansökan skall studenten formulera tanken med det individuella kurspaketet samt definiera vilka kurser som skall ingå. Beträffande examensarbetet måste ett preliminärt godkännande inhämtas från en möjlig examinator vid lämplig institution. Minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå ska vara inom samma huvudområde som examensarbetet.

Det är studentens ansvar att kontrollera om kurserna ges varje år eller om det finns andra förbehåll för om och när en kurs kommer att ges.  Det är bra att känna till att ett individuellt kurspaket innebär ett visst mått av oundvikliga schemakrockar.

Ansökan lämnas till programkansliet vid skolan för Teknikvetenskap under samma period som mastervalet görs (den 1–15 maj). Beslut om ansökan blir godkänd eller ej fattas av programansvarig och besked skickas med e-post.

Tillgodoräknanden

Tillgodoräknanderätten är ett viktigt element för att gynna mobiliteten inom landet och mellan länder, för högskolans internationaliseringsarbete samt för det livslånga lärandet.

KTH skall ha ett öppet förhållningssätt till tillgodoräknande. Tillgodoräknande skall därför kunna ske även om exakt liknande utbildning inte finns vid KTH eller om innehållet i till exempel kursplaner inte helt överensstämmer med KTH:s. De krav som KTH normalt ställer på utbildningens nivå och kvalitet skall beaktas vid tillgodoräknanden.

Tillgodoräknande som beslutats vid annan högskola i Sverige skall normalt godtas av KTH.

Den som är student vid KTH och genomför studier vid ett annat universitet inom ramen för ett utbytesavtal har rätt att få ett förhandsbesked om tillgodoräknande. Ett sådant besked kan t ex ges genom att ett så kallat Learning Agreement upprättas och undertecknas av internationell koordinator vid KTH, kontaktperson vid det utländska universitetet samt av den studerande.

Den som är student vid KTH har rätt att få tillgodoräknande prövat.

Även examensarbete kan tillgodoräknas. KTH anser det dock lämpligt att examensarbetet utförs vid KTH (inom en skola eller på ett företag med handledare från KTH).

Beslut om tillgodoräknande av kurs kan överklagas hos Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH). Överklagandet skall lämnas in till KTH senast inom tre veckor från den dag den klagande fick del av beslutet.

För att tillgodoräknandet skall kunna prövas måste den sökande normalt kunna dokumentera att hon/han examinerats i kurs (motsvarande) med minst godkänt resultat. Studieprestationen betygsätts av den högskola där examination skett, inte av KTH vid tillgodoräknandet. Till ansökan ska även kursplan över ansökt kurs bifogas.

Läs mer om KTHs Regelverk om tillgodoräknande av högskoleutbildning på www.kth.se

Utlandsstudier

Inom civilingenjörsprogrammen finns det möjlighet att läsa delar av studierna inom ramen för något av KTHs utbytesavtal.

Ansökningstiden till ett utbyte är i mitten av december och de flesta avtalen är skrivna för en termin eller ett års studier och/eller examensarbete.

Ta kontakt med den internationella koordinatorn på Utbildningskansliet, exchange-out@sci.kth.se .

Mer och detaljerad information om utbytesstudier finns här:
http://www.kth.se/student/utlandsstudier?l=sv_SE&programme=t

Examensarbete

Examensarbete, grundnivå, 15 högskolepoäng (kandidatexamensarbete)

I utbildningen ingår ett examensarbete för kandidatexamen, examensarbete, grundnivå, på vårterminen i årskurs 3 om 15 högskolepoäng som motsvarar en termins halvtidsstudier. För att få påbörja arbetet måste minst 120 högskolepoäng, varav minst 105 högskolepoäng ur basblocket årskurs 1, 2 och 3, vara avklarade senast den 20 december.

Examensarbete, avancerad nivå, 30 högskolepoäng

I utbildningen ingår ett examensarbete på avancerad nivå som motsvarar en kurs om 30 högskolepoäng motsvarande en termins heltidsstudier. Examensarbetet ska vara en avslutande kurs för utbildningen.

 • Examensarbetet genomförs normalt inom ett ämne centralt för programmets teknikområde.
 • Examensarbetet får inte påbörjas innan uppgiften godkänts av examinator vid vald institution och anmälts på särskild blankett till utbildningskansliet.
 • Huvuddelen av studierna, minst 240 högskolepoäng, skall vara avklarade, studenten får inte heller ha fler än två oavslutade kurser ur det obligatoriska basblocket i årskurs 1–3.
 • Examinator svarar för att den studerande har tillräckliga förkunskaper för den valda uppgiften.
 • Examensarbetet grundas på de kunskaper som inhämtats under hela studietiden och skall normalt utföras under sista terminen inom det masterprogram den studerande valt. Om den studerande önskar utföra examensarbete inom annat ämnesområde skall detta godkännas av programansvarig.
 • Examensarbetet ska visa att studenten är kapabel att självständigt tillämpa sina under studietiden förvärvade kunskaper och ska därför göras i slutet av utbildningen och påbörjas normalt därför tidigast under termin 9 inom det valda ämnesområdet.
 • Examensarbetet skall utgöra prov på ett självständigt, ingenjörsmässigt arbete omfattande teoretisk och/eller experimentell verksamhet med åtföljande rapportskrivning.
 • Examensarbetet kan inkludera andra moment, t ex seminarier, informationssökning, auskultationer, opposition eller andra inslag som examinator eller handledare bedömer lämpliga.
 • Examensarbetet genomförs individuellt eller tillsammans med annan student. I det senare fallet ska examinator tillse att varje students arbetsinsats motsvarar kravet för ett individuellt examensarbete.
 • Handledare utses av examinator.

Se KTHs Regelverk, Övergripande regler och riktlinjer för examensarbete 30 högskolepoäng för civilingenjörsexamen, www.kth.se

Blanketten "Ansökan om examensarbete" finns på hemsidan www.kth.se via student på KTH, under programstudierna och lämnas påskriven av student och examinator till programkansliet. För examensarbeten erhålls mer detaljerade regler och riktlinjer vid respektive institution.

Examen

Civilingenjörsexamen erhålls efter genomgånget utbildningsprogram. Program skall utformas så att den studerande vid examen uppfyller de nationella och lokala examenskraven och har fullgjort kurser om 300 högskolepoäng, varav

 • matematiska-naturvetenskapliga ämnen om minst 45 högskolepoäng, och därutöver minst 180 högskolepoäng (inkl 30 högskolepoäng examensarbete) i ämnen centrala för teknikområdet;
 • minst 90 högskolepoäng på avancerad nivå, varav minst 60 högskolepoäng (inkl 30 högskolepoäng examensarbete) i ämnen centrala för teknikområdet.

Utbildningsprogram skall utformas så att de studerande vid examen har teknikkomplementära kunskaper i enlighet med den nationella examensordningen och utbildningsprogrammets lokala mål.

Benämning på examen är civilingenjörsexamen i farkostteknik.

Ansökan om examen

Studenten har möjlighet att ansöka om tre olika examina, teknologie kandidatexamen, civilingenjörsexamen och teknologie masterexamen.

Ansökan om examen görs via studentens ”Personliga meny” på www.kth.se

KTHs lokala examensordning, se KTH Regelverk: ”Lokala föreskrifter för examina på grundnivå och avancerad nivå, lokal examensordning”: www.kth.se