Senast ändrad: 2019-10-01
Godkänd: 2019-10-01

Farkostteknik omfattar luft- och vattenfarkoster, mark- och spårfordon och system där sådana farkoster är komponenter. Civilingenjörsutbildningen i farkostteknik syftar till att ge studenterna kunskap, färdigheter och attityder som krävs för att kunna delta i utveckling av farkoster och system – från idéformulering, konstruktion och tillverkning, till drift och underhåll. Utbildningen förbereder också för arbete inom andra delar av samhällslivet där kunskaper inom tillämpad mekanik eller systemteknik är av betydelse, samt för forskarutbildning.

Farkostteknikprogrammets vision är en civilingenjörsutbildning som betonar grundläggande kunskap i sammanhanget Planera - Utveckla - Tillverka – Driva komplexa tekniska system och nya produkter.

Farkostteknikprogrammets grundläggande idé är en utbildning som

 • integrerar lärandet av disciplinära matematiska, naturvetenskapliga, teknikvetenskapliga och tekniska färdigheter med generella ingenjörsfärdigheter

 • innehåller ett flertal projekt som innehåller momenten design, tillverkning och provning.

 • stöds av aktiva och erfarenhetsbaserade inlärningsmetoder

 • aktivt stöder lärarnas utveckling av deras ingenjörserfarenheter

 • äger rum i såväl vanliga lärosalar som i laboratorier och verkstäder

 • utvecklas genom de ständiga förbättringarnas filosofi

För civilingenjörsexamen i Farkostteknik skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som civilingenjör inom teknikområdet. Studenten skall ha uppnått nedanstående mål, vilka sammanfaller med högskoleförordningens examensmål för civilingenjörsexamen.

Kunskap och förståelse

En civilingenjör från farkostteknikprogrammet ska

 1. visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och

 2. visa såväl brett kunnande inom det valda teknikområdet, inbegripet kunskaper i matematik och naturvetenskap, som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området.

 3. inom sitt teknikområde kunna praktisera ett kreativt och kritiskt arbetssätt för att inom givna ramar formulera och utforska problem med moderna metoder och verktyg.

 4. kunna analysera tekniska problem i ett systemperspektiv, med en helhetssyn på tekniska system och deras livscykel, från idé/behov till specifikation, utveckling, tillverkning, drift och avveckling.

Färdigheter och förmågor

En civilingenjör från farkostteknikprogrammet ska

 1. visa förmåga att med helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera komplexa frågeställningar samt att delta i forsknings- och utvecklingsarbete och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen,

 2. visa förmåga att skapa, analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar,

 3. visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar,

 4. visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap samt visa förmåga att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden även med begränsad information,

 5. visa förmåga att utveckla och utforma produkter, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling,

 6. visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och

 7. visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt i dialog med olika grupper klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

En civilingenjör från farkostteknikprogrammet ska

 1. visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,

 2. visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter, och

 3. visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Självständiga arbeten – examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå

De tre första läsåren avslutas med ett examensarbete på grundnivå, 15 högskolepoäng (kandidatexamensarbete). För civilingenjörsexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete – examensarbete, avancerad nivå, om 30 högskolepoäng.

Fullständig information om examenskrav, lokal examensordning, för civilingenjörsexamen, teknologie kandidatexamen respektive masterexamen finns i KTHs lokala föreskrifter för examina på grundnivå och avancerad nivå, se KTHs Regelverk på hemsidan ww.kth.se