Senast ändrad: 2021-11-08
Godkänd: 2021-11-08

Utbildningens upplägg

Utbildningens upplägg

Läsåret för KTH:s grundutbildning är indelat i fyra läsperioder. För mer information se aktuell läsårsindelning http://www.kth.se/student/schema/lasarsindelning-for-undervisning-och-examination-1.1007?programme=t

Utbildningen är organiserad kring kurser i de matematiska, teknikvetenskapliga och tekniska tillämpningsämnena. Undervisningen i och användningen av kompletterande personliga och yrkesmässiga färdigheter av stor betydelse för en civilingenjör, t.ex. kommunikation, hållbar utveckling, etik, företags- och samhällsaspekter, är integrerade i kurserna.

För att skapa en helhet i utbildningen betonas samverkan mellan olika ämnen såväl inom varje årskurs som mellan årskurserna. Detta sker genom att kurserna samordnas schematekniskt och genom kontinuerligt förbättring av programmen

Utbildningsplanen består av en obligatorisk kandidatdel (årskurserna 1 – 3) och ett avslutande masterprogram (årskurserna 4 – 5). Kandidatdelen avslutas med ett examensarbete på grundnivå, 15 högskolepoäng, och masterdelen avslutas med ett examensarbete på avancerad nivå, 30 högskolepoäng.

Undervisningen i årskurserna 1 och 2 samt delar av årskurs 3 är gemensam för alla studenter vid programmet. Inför den avslutande fördjupningen av utbildningen väljer studenten ett masterprogram inom ramen för civilingenjörsutbildningen Farkostteknik.

De masterprogram som ger en civilingenjörsprogrammet i Farkostteknik finns listade på https://www.kth.se/social/program/cfate/page/masterprogram/

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

I utbildningen ingår obligatoriska och valbara kurser. De obligatoriska kurserna definieras för varje årskurs i läro- och timplanerna. De olika kursernas mål, förkunskapskrav, innehåll samt kursfordringar återfinns i kursplanerna.

Valfri kurs kan väljas ur KTHs kursutbud för civilingenjörsutbildningarna. Även kurser från andra högskolor/universitet kan få tillgodoräknas.

För valfria kurser gäller följande begränsningar:

 • Valfri kurs får inte läsas i årskurs 1.
 • Endast undantagsvis får valfri kurs läsas i årskurs 2.
 • Antalet högskolepoäng som får väljas per termin kan begränsas.
 • Valfri kurs får ej innehållsmässigt överlappa befintlig programkurs till betydande del.
 • Högskoleförberedande kurser få ej medräknas som valfri kurs i examen.
 • Kurs på lägre nivå inom ett ämne än befintlig programkurs får ej räknas som valfri kurs.

I årskurs 4 och 5 varierar antalet valfria poäng beroende på vilket masterprogram studenten valt.

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Då betygssystemen skiljer sig väsentligt  mellan olika länder översätts inte betygen från utbytesstudier till KTHs betygsskala.

På examensarbete på KTH används betygen (P) och (F).

Villkor för deltagande i utbildningen

För deltagande krävs antagning till kurs inom programmet samt registrering på kurs. Kursregistrering görs via den personliga menyn på www.kth.se

Val av kurser

Anmälan till kurs skall göras den

 • 1–15 maj inför höstterminen
 • 1–15 november inför vårterminen

via KTHs anmälan till kurs inom program med studentens kth.se-konto via www.antagning.se

Kursregistrering
Studenten ansvarar själv för att göra kursregistrering varje termin. Detta görs via "Personliga menyn" på KTHs hemsida, under en begränsad period. Kursregistrering innebär att studenten är aktiv och kan examineras.

Villkor för fortsatta studier

För studenter som påbörjar utbildning från och med höstterminen 2018 ersätts tidigare uppflyttningskrav med krav på särskild behörighet till kurs. Krav på särskild behörighet specificeras i kursplanen.

Krav för studier på avancerad nivå, masterprogram:

 • Totalt 165 hp från årskurs 1-3 avklarade varav minst 60 hp från åk 1 och minst 50 hp från åk 2.
 • Examensarbete grundnivå, 15hp, (kandidatexamensarbete) ska vara slutfört innan studierna på masterprogrammet påbörjas
 • Därutöver gäller särskilda behörighetskrav till varje masterprogam

Anmälan till avancerade nivån inom civilingenjörsutbildningen:
Inför fortsatta studier i årskurs 4 inom civilingenjörsprogram ska den studerande välja ett masterprogram. https://www.kth.se/social/program/cfate/page/masterprogram/
Till masterprogram som leder till civilingenjörsexamen finns ingen platsbegränsning.
Val av masterprogram äger rum under perioden 1–15 maj.

Masterprogram som leder till en civilingenjörsexamen men med annat ansökningsförfarande
Följande masterprogram leder till en civilingenjörsexamen men har ett annat ansökninsgförfarande. Programmen har ingen platsgaranti, olika behörighetsregler och olika ansökningsdatum. Mer information finns på KTH´s hemsida.

 • Computer Simulation for Science and Engineering/Datorsimuleringar inom teknik och naturvetenskap
 • Energy Innovation/Innovativ energiteknik: endast spår Kärnenergi (NUEY)
 • Dual Master in Aerospace Engineering (KTH/Bologna)
 • Railway Engineering/Järnvägsteknik

Ansökan om individuellt kurspaket
Inom ramen för civilingenjörsprogrammet finns det möjlighet att sätta ihop kurskombinationer på avancerad nivå till ett individuellt kurspaket. Det kan dock vara lämpligt att först ta reda på vilken valfrihet som finns inom de befintliga masterprogrammen.

Blankett finns här: https://www.kth.se/social/files/5767b1bef276540f7635cef1/ans%C3%B6kan_generell_master%20131002.pdf

I ansökan skall studenten formulera tanken med det individuella kurspaketet samt definiera vilka kurser som skall ingå. Beträffande examensarbetet måste ett preliminärt godkännande inhämtas från en möjlig examinator vid lämplig institution. Minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå ska vara inom samma huvudområde som examensarbetet.

Ansökan lämnas till programkansliet vid skolan för Teknikvetenskap under samma period som mastervalet görs (den 1–15 maj). Beslut om ansökan blir godkänd eller ej fattas av programansvarig och besked skickas med e-post.

Tillgodoräknanden

Tillgodoräknanderätten är ett viktigt element för att gynna mobiliteten inom landet och mellan länder, för högskolans internationaliseringsarbete samt för det livslånga lärandet.

KTH skall ha ett öppet förhållningssätt till tillgodoräknande. Tillgodoräknande skall därför kunna ske även om exakt liknande utbildning inte finns vid KTH eller om innehållet i till exempel kursplaner inte helt överensstämmer med KTH:s. De krav som KTH normalt ställer på utbildningens nivå och kvalitet skall beaktas vid tillgodoräknanden.

Den som är student vid KTH och genomför studier vid ett annat universitet inom ramen för ett utbytesavtal har rätt att få ett förhandsbesked om tillgodoräknande. Detta görs i form av enstudieplan, som upprättas med hjälp av internationell koordinator och undertecknas av PA för det program som studenten läser.

Den som är student vid KTH har rätt att få tillgodoräknande prövat.

Även examensarbete kan i undantagsfall tillgodoräknas.

Beslut om tillgodoräknande av kurs kan överklagas hos Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH). Överklagandet skall lämnas in till KTH senast inom tre veckor från den dag den klagande fick del av beslutet.

För att tillgodoräknandet skall kunna prövas måste den sökande normalt kunna dokumentera att hon/han examinerats i kurs (motsvarande) med minst godkänt resultat. Studieprestationen betygsätts av den högskola där examination skett. Till ansökan ska även kursplan över ansökt kurs bifogas.

Läs mer om KTHs Regelverk om tillgodoräknande av högskoleutbildning på www.kth.se

Utlandsstudier

Inom civilingenjörsprogrammen finns det möjlighet att läsa delar av studierna inom ramen för något av KTHs utbytesavtal.  Ansökan till utbyte görs en gång per läsår. De flesta utbytesavtalen är skrivna för att läsa kurser och det är vanligast att man åker på utbyte under en termin, oftast den termin som har mest valfria kurser inplanerade. Det kan även finnas möjlighet att skriva sitt examensarbete under utbytet, men denna möjlighet garanteras inte i avtalen.

Ta kontakt med den internationella koordinatorn på kansliet för ytterligare information: exchange-out@sci.kth.se.

Mer och detaljerad information om utbytesstudier finns här:
http://www.kth.se/student/program/utlandsstudier

Examensarbete

Examensarbete, grundnivå, 15 högskolepoäng (kandidatexamensarbete)
I utbildningen ingår ett examensarbete för kandidatexamen, examensarbete på grundnivå, om 15 högskolepoäng som motsvarar en termins halvtidsstudier. Examensarbetskursen utgör den avslutande delen av utbildningen och kan påbörjas när kursens särskilda behörighetskrav är uppfyllda.

 
Examensarbete, avancerad nivå, 30 högskolepoäng
I utbildningen ingår ett examensarbete på avancerad nivå som motsvarar en kurs om 30 högskolepoäng motsvarande en termins heltidsstudier. Examensarbetet ska vara en avslutande kurs för utbildningen.

 • Examensarbetet genomförs normalt inom ett ämne centralt för programmets teknikområde.
 • Examensarbetet får påbörjas när uppgiften godkänts av examinator vid vald institution och anmälts på särskild blankett till utbildningskansliet.
 • Examensarbetet kan påbörjas när kursens särskilda behörighetskrav är uppfyllda.
 • Examinator svarar för att den studerande har tillräckliga förkunskaper för den valda uppgiften.
 • Examensarbetet grundas på de kunskaper som inhämtats under hela studietiden och skall normalt utföras under sista terminen inom det masterprogram den studerande valt. Om den studerande önskar utföra examensarbete inom annat ämnesområde skall detta godkännas av programansvarig.
 • Examensarbetet ska visa att studenten är kapabel att självständigt tillämpa sina under studietiden förvärvade kunskaper och ska därför göras i slutet av utbildningen och påbörjas normalt därför tidigast under termin 9 inom det valda ämnesområdet.
 • Examensarbetet skall utgöra prov på ett självständigt, ingenjörsmässigt arbete omfattande teoretisk och/eller experimentell verksamhet med åtföljande rapportskrivning.
 • Examensarbetet kan inkludera andra moment, t ex seminarier, informationssökning, auskultationer, opposition eller andra inslag som examinator eller handledare bedömer lämpliga.
 • Examensarbetet genomförs individuellt eller tillsammans med annan student. I det senare fallet ska examinator tillse att varje students arbetsinsats motsvarar kravet för ett individuellt examensarbete.
 • Handledare för examensarbete utses av examinator.

Se KTHs Regelverk, Övergripande regler och riktlinjer för examensarbete 30 högskolepoäng för civilingenjörsexamen, www.kth.se

Blanketten "Ansökan om examensarbete" finns på https://www.kth.se/social/files/5767b17df27654101d0b5982/examensarbetesansokan.pdf,  och lämnas påskriven av student och examinator till programkansliet. För examensarbeten erhålls mer detaljerade regler och riktlinjer vid respektive institution.

Examen

Civilingenjörsexamen erhålls efter genomgånget utbildningsprogram. Program skall utformas så att den studerande vid examen uppfyller de nationella och lokala examenskraven och har fullgjort kurser om 300 högskolepoäng, varav

 • matematiska-naturvetenskapliga ämnen om minst 45 högskolepoäng, och därutöver minst 180 högskolepoäng (inkl 30 högskolepoäng examensarbete) i ämnen centrala för teknikområdet;
 • minst 90 högskolepoäng på avancerad nivå, varav minst 60 högskolepoäng (inkl 30 högskolepoäng examensarbete) i ämnen centrala för teknikområdet.

Utbildningsprogram skall utformas så att de studerande vid examen har teknikkomplementära kunskaper i enlighet med den nationella examensordningen och utbildningsprogrammets lokala mål.

Benämning på examen är civilingenjörsexamen i farkostteknik.

Studenten har möjlighet att ansöka om tre olika examina, teknologie kandidatexamen, civilingenjörsexamen och teknologie masterexamen.

Ansökan om examen görs via studentens ”Personliga meny” på www.kth.se

KTHs lokala examensordning, se KTH Regelverk: ”Lokala föreskrifter för examina på grundnivå och avancerad nivå, lokal examensordning”: https://www.kth.se/student/program/examen/examen-hur-och-var-ansoker-man-1.2234