Senast ändrad: 2021-11-08
Godkänd: 2021-11-08

Programmets syfte
Farkostteknik omfattar luft- och vattenfarkoster, mark- och spårfordon och system där sådana farkoster är komponenter. Civilingenjörsutbildningen i farkostteknik syftar till att ge studenterna kunskap, färdigheter och attityder som krävs för att kunna delta i utveckling av farkoster och system – från idéformulering, konstruktion och tillverkning, till drift och underhåll. Utbildningen förbereder också för arbete inom andra delar av samhällslivet där kunskaper inom tillämpad mekanik eller systemteknik är av betydelse, samt för forskarutbildning.

Farkostteknikprogrammets vision är en civilingenjörsutbildning som betonar grundläggande kunskap i sammanhanget Planera - Utveckla - Tillverka – Driva(CDIO:conceive-design-implement-operate) komplexa tekniska system och nya produkter.

Farkostteknikprogrammets grundläggande idé är en utbildning som

 • integrerar lärandet av disciplinära matematiska, naturvetenskapliga, teknikvetenskapliga och tekniska färdigheter med generella ingenjörsfärdigheter
 • innehåller ett flertal projekt som innehåller momenten design, tillverkning och provning.
 • stöds av aktiva och erfarenhetsbaserade inlärningsmetoder
 • aktivt stöder lärarnas utveckling av deras ingenjörserfarenheter
 • äger rum i såväl vanliga lärosalar som i laboratorier och verkstäder
 • utvecklas genom de ständiga förbättringarnas filosofi

Programmets mål
För civilingenjörsexamen från Farkostteknik skall studenten uppfylla de mål som anges i Högskoleförordningens examensordning för civilingenjör.

Kunskap och förståelse

Efter genomförd utbildning ska studenten

 • visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa såväl brett kunnande inom det valda teknikområdet, inbegripet kunskaper i matematik och naturvetenskap, som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området.
 • inom sitt teknikområde kunna praktisera ett kreativt och kritiskt arbetssätt för att inom givna ramar formulera och utforska problem med moderna metoder och verktyg.
 • kunna analysera tekniska problem i ett systemperspektiv, med en helhetssyn på tekniska system och deras livscykel, från idé/behov till specifikation, utveckling, tillverkning, drift och avveckling.

Färdigheter och förmågor

Efter genomförd utbildning ska studenten

 • visa förmåga att med helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera komplexa frågeställningar samt att delta i forsknings- och utvecklingsarbete och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen,
 • visa förmåga att skapa, analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar,
 • visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar,
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap samt visa förmåga att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden även med begränsad information,
 • visa förmåga att utveckla och utforma produkter, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling,
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt, och skriftligt i dialog med olika grupper, klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomförd utbildning ska studenten

 • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,

 • visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.