Senast ändrad: 2019-12-15
Godkänd: 2019-12-15

Utbildningens upplägg

Läsåret

Läsåret omfattar två terminer om 20 veckor vardera. Varje termin är indelad i två läsperioder.

Årskurs 1-3 - Studier på grundnivå
Utbildningen utförs inom teknikområdet Industriell ekonomi. Teknikområdet Industriell ekonomi utgörs av en kombination av ämnet industriell ekonomi med ett annat tekniskt ämne.

Utbildningens grundnivå inleds med ett antal grundläggande kurser i matematik och naturvetenskap, industriell ekonomi samt programspecifika ämneskurser. Från och med årskurs två läses också kurser inom vald teknikinriktning.

De inledande tre åren avslutas med ett examensarbete på grundnivå som omfattar 15 högskolepoäng och som utförs inom ramen för en kurs på den teknikinstitution som ansvarar för övriga teknikkurser på den valda teknikinriktningen, i samarbete med institutionen för industriell ekonomi och organisation. För att påbörja examensarbete, grundnivå, finns villkor och behörighetskrav. Mer information finns i kursens kursplan.

Årskurs 4-5 – Fördjupning på avancerad nivå
De avslutande två åren av civilingenjörsutbildningen i Industriell ekonomi sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi och består av en fördjupning på avancerad nivå, Teknikinriktningen som läses på grundnivå ger den studerande möjligheten att välja mellan två teknikspår på masterprogrammet i Industriell ekonomi. Fördjupningen innehåller kurser inom industriell ekonomi, valt teknikspår samt programspecifika ämneskurser, huvudsakligen på avancerad nivå. Därutöver tillkommer helt valbara kurser.

Utbildningen avslutas med ett examensarbete på avancerad nivå omfattande 30 högskolepoäng motsvarande 20 veckors heltidsstudier. För att påbörja examensarbete, avancerad nivå, finns villkor och behörighetskrav. Mer information finns i kursens kursplan.

Examensarbetet kan genomföras inom huvudområdet industriell ekonomi eller inom huvudområdet för valt teknikspår. På detta sätt möjliggörs att den studerande själv kan styra möjligheten att ansöka om en generell masterexamen, antingen i industriell ekonomi eller inom sitt teknikspår.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

I utbildningen ingår obligatoriska, villkorligt valbara, rekommenderade och valfria kurser. De obligatoriska kurserna definieras för varje årskurs och teknikinriktning i kurslistor. De olika kursernas mål, behörighetskrav, innehåll samt kursfordringar återfinns i kursplanerna.

Undervisnings- och examinationsformerna varierar mellan kurserna. Dessa framgår i respektive kurs kursplan.

Valfri kurs kan väljas ur KTHs kursutbud. Även kurser från andra högskolor/universitet kan tillgodoräknas, om examenskraven uppfylls.

För valfria kurser gäller följande begränsningar:

 • Valfri kurs får inte läsas i årskurs 1.
 • Antalet högskolepoäng som får väljas per termin är begränsat.
 • Valfri kurs får ej motsvara befintlig programkurs eller annan redan tillgodoräknad kurs till betydande del
 • Högskoleförberedande kurser får ej medräknas som valfri kurs
 • Valfri kurs kan väljas men bör vara relevant för yrkesrollen som ingenjör.

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Betygsskalan framgår av respektive kursplan.

Villkor för deltagande i utbildningen

För deltagande krävs antagning till kurs inom programmet samt registrering på kurs. Kursregistrering görs via den personliga menyn på www.kth.se

För studenter som påbörjar utbildning från och med höstterminen 2018 ersätts tidigare uppflyttningskrav med krav på särskild behörighet till kurs. Krav på särskild behörighet specificeras i kursplanen.

Anmälan till kurs på program

Den studerande ska inför varje termin anmäla sig till samtliga kurser som den studerande avser att läsa. Anmälan till kurs sker via www.antagning.se

 • 1 - 15 maj inför höstterminen
 • 1 - 15 november inför vårterminen

Om den studerande ej gör sin anmälan www.antagning.se  beaktas ansökan endast i mån av plats.

Information om hur anmälan till kurs ska göras får den studerande från utbildningskansliet.

Kursregistrering

Registrering på kurs förutsätter att den studerande är antagen till kursen. Vid kursstart ska registrering göras på kurs som den studerande är antagen till. Kursregistrering ska göras individuellt antingen via personlig inloggning på www.kth.se eller enligt instruktioner från kursgivande skola.

Den som registrerat sig på en kurs och därefter beslutar sig för att inte fullfölja kursen ska snarast anmäla detta till kursgivande skola, eller inom tre veckor ta bort kursregistreringen via den personliga inloggningen på www.kth.se

Val av teknikinriktning

Val av teknikinriktning sker under höstterminen i årskurs 2.
Behörighet för att välja teknikinriktning i årskurs 2 är studerande som klarat

 • minst 45 högskolepoäng av de obligatoriska kurserna i årskurs 1 på civilingenjörsprogrammet i Industriell ekonomi till och med tentamensperioden i augusti.

På grundnivå finns ingen platsbegränsning på de olika teknikinriktningarna.

Val av masterprogram – teknikspår inom masterprogram Industriell ekonomi

Inför årskurs 4 väljer den studerande ett masterprogram, som är på avancerad nivå, inom ramen för sin civilingenjörsutbildning. Studerande på civilingenjörsprogrammet i Industriell ekonomi väljer även teknikspår inom masterprogrammet.

Val av masterprogram sker under perioden 1-15 maj.

Information om hur ansökan till masterprogram ska göras, får du från utbildningskansliet.

Behörighetskrav till masterprogram:

Enligt KTHs Antagningsordning 2018 (Dnr. V-2017-1014)
"För att vara behörig till avancerad nivå inom KTH:s civilingenjörsprogram krävs 150 högskolepoäng från årskurs 1–3 varav minst 110 högskolepoäng från årskurs 1–2. Examensarbete för kandidatexamen ska därutöver vara slutfört innan studierna på masterprogrammet påbörjas. Ytterligare särskilda behörighetskrav förekommer för vissa program och framgår då av respektive utbildningsplan."

Tillgodoräknanden

Den studerande har möjlighet att ansöka om att tillgodoräkna sig resultat från kurs/kurser vid annan högskola/universitet inom eller utom landet. KTHs policy för tillgodoräkning finns i sin helhet i KTHs regelverk,www.kth.se

Då betygssystemen skiljer sig kraftigt mellan olika länder översätts inte betygen till KTHs betygsskala.

Ansökan om tillgodoräknande görs via blankett som lämnas till utbildningskansliet.

Utlandsstudier

De studerande på civilingenjörsutbildningen i Industriell ekonomi har möjlighet att studera utomlands genom de avtal KTH har med universitet inom och utanför EU. Utbytesstudier kan normalt inte ske under första eller andra årskursen. Det är även möjligt att göra examensarbete utomlands.

Sista ansökningsdag för utlandsstudier är omkring 15 december för nästkommande läsår.

Examensarbete

Examensarbete, grundnivå
I utbildningen ingår ett examensarbete för teknologie kandidatexamen som omfattar 15 högskolepoäng. Examensarbetet utförs på vårterminen i årskurs 3.

Examensarbetskursen utgör den avslutande delen av utbildningen. Examensarbetet kan påbörjas när kursens särskilda behörighetskrav är uppfyllda.

För att särskild behörighet till examensarbetskurs om 15 hp på grundnivå ska vara uppfylld ska kurser om minst 135 hp inom utbildningsprogrammet vara slutförda.

KTHs övergripande regler och riktlinjer för examensarbete 15 högskolepoäng för teknologie kandidatexamen 180 högskolepoäng, finns i KTHs regelverk. www.kth.se

Examensarbete, avancerad nivå
I utbildningen ingår ett examensarbete för civilingenjörs-/masterexamen som omfattar 30 högskolepoäng.

Examensarbetskursen utgör den avslutande delen av utbildningen. Examensarbetet kan påbörjas när kursens särskilda behörighetskrav är uppfyllda.

För att särskild behörighet till examensarbetskurs om 30 hp på avancerad nivå ska vara uppfylld ska samtliga kurser i årskurs 1- 3 alternativt kurser som krävs för utfärdande av kandidatexamen samt minst 60 hp kurser på avancerad nivå vara slutförda. Kurserna på avancerad nivå ska innefatta kurser i programmet som är relevanta för examensarbetet samt kurs i vetenskapsteori och forskningsmetodik.

KTHs övergripande regler och riktlinjer för examensarbete 30 högskolepoäng för civilingenjörsexamen 300 högskolepoäng, finns i KTHs regelverk. www.kth.se

Examen

För att avlägga civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi (eng. Master of Science in Engineering, Degree Program Industrial Engineering and Management) krävs godkänt betyg i samtliga kurser som ingår i den studerandes studieplan. Studieplanen ska omfatta 300 högskolepoäng vari ingår ett examensarbete på grundnivå omfattande 15 högskolepoäng samt ett examensarbete på avancerad nivå omfattande 30 högskolepoäng.

Frivilliga introduktionskurser samt förberedande kurser får ej ingå i examen.

Kurser som innehållsmässigt motsvarar annan eller andra kurser inom programmet kan ej medräknas inom ramen för de 300 högskolepoäng som ligger till grund för examen

Valfria kurser ska bidra till programmålen i Industriell ekonomi samt yrkesrollen som civilingenjör.

Ansökan om examen
Den studerande måste själv ansöka om examen. Ansökan görs genom personlig inloggning på www.kth.se.

Den studerande har möjlighet att ansöka om följande tre examina:

 • Generell examen på grundnivå
  Teknologie kandidatexamen
  Bachelor of Science (180 credits)

 • Yrkesexamen på avancerad nivå
  Civilingenjörsexamen
  Degree of Master of Science in Engineering,

 • Generell examen på avancerad nivå
  Teknologie masterexamen
  Degree of Master of Science (120 credits)

Hänvisning till KTHs riktlinjer (KTHs regelverk), lokala föreskrifter för examina på grundnivå och avancerad nivå, lokal examensordning
www.kth.se