Senast ändrad: 2021-01-21
Godkänd: 2021-01-21

Utbildningens upplägg

Läsåret

Läsåret omfattar två terminer om 20 veckor vardera. Varje termin är indelad i två läsperioder.

Årskurs 1-3 - Studier på grundnivå
Utbildningen utförs inom teknikområdet Industriell ekonomi. Teknikområdet Industriell ekonomi utgörs av en kombination av ämnet industriell ekonomi med ett annat tekniskt ämne.

Utbildningens grundnivå inleds med ett antal grundläggande kurser i matematik och naturvetenskap, industriell ekonomi samt programspecifika ämneskurser. Från och med årskurs två läses också kurser inom vald teknikinriktning.

De inledande tre åren avslutas med ett examensarbete på grundnivå som omfattar 15 högskolepoäng och som utförs inom ramen för en kurs på den teknikinstitution som ansvarar för övriga teknikkurser på den valda teknikinriktningen, i samarbete med institutionen för industriell ekonomi och organisation. För att påbörja examensarbete, grundnivå, finns villkor och behörighetskrav. Mer information finns i kursens kursplan.

Årskurs 4-5 – Fördjupning på avancerad nivå
De avslutande två åren av civilingenjörsutbildningen i Industriell ekonomi sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi och består av en fördjupning på avancerad nivå, Teknikinriktningen som läses på grundnivå ger den studerande möjligheten att välja mellan två teknikspår på masterprogrammet i Industriell ekonomi. Fördjupningen innehåller kurser inom industriell ekonomi, valt teknikspår samt programspecifika ämneskurser, huvudsakligen på avancerad nivå. Därutöver tillkommer helt valbara kurser.

Utbildningen avslutas med ett examensarbete på avancerad nivå omfattande 30 högskolepoäng motsvarande 20 veckors heltidsstudier. För att påbörja examensarbete, avancerad nivå, finns villkor och behörighetskrav. Mer information finns i kursens kursplan.

Examensarbetet kan genomföras inom huvudområdet industriell ekonomi eller inom huvudområdet för valt teknikspår. På detta sätt möjliggörs att den studerande själv kan styra möjligheten att ansöka om en generell masterexamen, antingen i industriell ekonomi eller inom sitt teknikspår.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

I utbildningen ingår obligatoriska, villkorligt valbara, rekommenderade och valfria kurser. De obligatoriska och villkorligt valbara kurserna definieras för varje årskurs och teknikinriktning i kurslistor. De olika kursernas mål, behörighetskrav, innehåll samt kursfordringar återfinns i kursplanerna.

Undervisnings- och examinationsformerna varierar mellan kurserna. Dessa framgår i respektive kurs kursplan.

Valfri kurs kan väljas ur KTHs kursutbud. Även kurser från andra högskolor/universitet kan tillgodoräknas, om examenskraven uppfylls.

För valfria kurser gäller följande begränsningar:

 • Valfri kurs får inte läsas i årskurs 1.
 • Antalet högskolepoäng som får väljas per termin är begränsat.
 • Valfri kurs får ej motsvara befintlig programkurs eller annan redan tillgodoräknad kurs till betydande del
 • Högskoleförberedande kurser får ej medräknas som valfri kurs
 • Valfri kurs kan väljas men ska vara relevant för yrkesrollen som ingenjör.

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Betygsskalan framgår av respektive kursplan.

Villkor för deltagande i utbildningen

För deltagande krävs antagning till kurs inom programmet samt registrering på kurs.

För fortsatta studier krävs att särskild behörighet till kurs uppfylls. Krav på särskild behörighet specificeras i respektive kursplan.

Val av teknikinriktning

Val av teknikinriktning sker under höstterminen i årskurs 2.
Behörighet för att välja teknikinriktning i årskurs 2 är studerande som klarat

 • minst 45 högskolepoäng av de obligatoriska kurserna i årskurs 1 på civilingenjörsprogrammet i Industriell ekonomi till och med tentamensperioden i augusti.

På grundnivå finns ingen platsbegränsning på de olika teknikinriktningarna.

Val av masterprogram – teknikspår inom masterprogram Industriell ekonomi

Inför årskurs 4 väljer den studerande ett masterprogram, som är på avancerad nivå, inom ramen för sin civilingenjörsutbildning. Studerande på civilingenjörsprogrammet i Industriell ekonomi väljer även teknikspår inom masterprogrammet.

Förutom de generella villkoren för deltagande i undervisningen för studier i årskurs 4/årskurs 1 på masterprogram, gäller särskilda behörighetskrav till masterprogrammet.

Information om hur ansökan till masterprogram ska göras, får du från utbildningskansliet.

Krav för behörighet till masterprogram:

Enligt KTHs Antagningsordning, 2019-01-01 (Dnr. V-2018-0961)
”För att vara behörig till avancerad nivå inom KTH:s civilingenjörsprogram krävs 165 högskolepoäng från årskurs 1–3 varav minst 110 högskolepoäng från årskurs 1–2. Examensarbete på grundnivå om 15 hp ska vara slutfört innan studierna på masterprogrammet påbörjas. Eventuellt ytterligare särskilda behörighetskrav förekommer och framgår av respektive utbildningsplan”.

Examensarbete

Examensarbete, grundnivå

I utbildningen ingår ett examensarbete för teknologie kandidatexamen som omfattar 15 högskolepoäng. Examensarbetet utförs på vårterminen i årskurs 3.

Examensarbetet kan påbörjas när kursens särskilda behörighetskrav är uppfyllda.

Examensarbete, avancerad nivå

I utbildningen Industriell ekonomi ingår ett examensarbete för civilingenjörsexamen som omfattar 30 högskolepoäng.

Examensarbetskursen utgör den avslutande delen av utbildningen. Examensarbetet kan påbörjas när kursens särskilda behörighetskrav är uppfyllda.

Examen

För att avlägga civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi (eng. Master of Science in Engineering, Degree Program Industrial Engineering and Management) krävs godkänt betyg i samtliga kurser som ingår i den studerandes studieplan. Studieplanen ska omfatta 300 högskolepoäng vari ingår ett examensarbete på grundnivå omfattande 15 högskolepoäng samt ett examensarbete på avancerad nivå omfattande 30 högskolepoäng.

Frivilliga introduktionskurser samt förberedande kurser får ej ingå i examen.

Kurser som innehållsmässigt motsvarar annan eller andra kurser inom programmet kan ej medräknas inom ramen för de 300 högskolepoäng som ligger till grund för examen

Valfria kurser ska bidra till programmålen i Industriell ekonomi samt yrkesrollen som civilingenjör.

Ansökan om examen

Den studerande har möjlighet att ansöka om följande tre examina:

 • Generell examen på grundnivå
  Teknologie kandidatexamen
  Bachelor of Science (180 credits)

 • Yrkesexamen på avancerad nivå
  Civilingenjörsexamen
  Degree of Master of Science in Engineering,

 • Generell examen på avancerad nivå
  Teknologie masterexamen
  Degree of Master of Science (120 credits)