Senast ändrad: 2021-01-21
Godkänd: 2021-01-21

Utöver de mål som specificeras i Högskoleförordningen skall en civilingenjör som utexaminerats från Industriell ekonomi, KTH …

Kunskap och förståelse

 • visa på djupa kunskaper inom matematik, naturvetenskap och teknik inom en vald teknikinriktning.
 • visa djup kunskap inom industriell ekonomi samt om relationen teknik-ekonomi-samhälle.
 • visa kunskap om hur ekonomiska verksamheter och dess legala och institutionella ramar kan beskrivas, mätas, utvecklas och förvaltas.
 • visa kunskap om hur olika typer av etablerad och ny teknologi kan stödja eller vidareutveckla verksamheter.
 • visa kunskap om etablerade metoder, modeller och teorier inom managementområdet för att initiera, planera, affärsutveckla, följa upp och leda olika typer av industriella och teknikbaserade verksamheter.
 • visa kunskap om ledning och utveckling av verksamheter utgående från både olika intressenter och olika perspektiv, samt visa insikt om möjliga konfliktområden i relation till detta.
 • visa kunskap om vetenskapliga redskap för att analysera, bearbeta och värdera fakta samt kännedom om hur kunskap utvecklas inom naturvetenskap, teknik och samhällsvetenskap.

Färdigheter och förmågor

 • visa förmåga att självständigt, såväl som i grupp, kunna omsätta kunskaper och förmågor i praktisk handling med hänsyn tagen till relevanta vetenskapliga och yrkesmässiga bedömningar.
 • visa förmåga att analysera, formulera, tillämpa och utveckla tekniska och ekonomiska problem ur flera olika perspektiv, bland annat systemperspektivet.
 • visa förmåga att sätta ramar, bestämma resursåtgång samt leda processer för problemlösning och genomförande.
 • visa förmåga att bedöma huruvida tekniska system och verksamheter bidrar till utvecklingen av ett hållbart samhälle.
 • besitta de individuella och professionella färdigheter såsom ledarskap, projektledning, teamwork och kommunikation som krävs för ett arbete som ingenjör i ledande befattning eller som ledare i teknikintensiva företag.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • ha ett reflekterande förhållningssätt till ansvarstagande och etiska frågor inom tekniska organisatoriska, ekonomiska, ekologiska och samhälleliga system.
 • visa medvetenhet om hur egna personliga värderingar och ställningstaganden påverkar definition och bedömningar av tekniska, organisatoriska och ekonomiska problem.
 • visa ett kritiskt förhållningssätt till metoder, och -teorier samt till hur kunskap utvecklas inom naturvetenskap, teknik och samhällsvetenskap.