Senast ändrad: 2020-02-18
Godkänd: 2020-02-18

Ämnesmässigt skall studenterna under utbildningens tre första år få en grundläggande systemförståelse för tjänster och system baserade på informations- och kommunikationsteknikens kärnområden: matematik, elektronik, dator-, kommunikations- och programvaruteknik. Under utbildningens avslutande två år fördjupas kunskaperna inom något delområde sammanfallande med en masterutbildning vid KTH eller ett Erasmus Mundus masterprogram där KTH medverkar.

Förutom högskoleförordningens krav på civilingenjörsexamen gäller följande:

Kunskap och förståelse

För civilingenjörsexamen i informationsteknik skall studenten:

 • Ha förmåga att tillämpa matematik och grundläggande naturvetenskap inom informations­ och kommunikationsteknik.
 • Kunna analysera tekniska problem i ett systemperspektiv med en helhetssyn på systemen och deras livscykel. För ingenjören innebär det att kunna arbeta med samtliga steg från idé/behov till specifikation, utveckling, eventuell tillverkning, drift, underhåll och avveckling.
 • Kunna följa och utnyttja kunskapsutvecklingen inom teknikområdet.

För den student som väljer att läsa språk bör målet vara att studenten skall kunna:

 • Följa och utnyttja kunskapsutvecklingen inom teknikområdet på respektive språk (europeiska språk: spanska, tyska, franska och brasiliansk-portugisiska).
 • Översiktligt följa och utnyttja kunskapsutvecklingen inom teknikområdet på respektive språk (kinesiska och japanska).

Färdigheter och förmågor

For civilingenjörsexamen i informationsteknik skall studenten:

 • Inom informations- och kommunikationsteknik kunna praktisera ett kreativt och kritiskt arbetssätt för att formulera och utforska problem med moderna metoder och verktyg.
 • Kunna analysera tekniska problem i ett systemperspektiv med en helhetssyn på systemen och deras livscykel. För ingenjören innebär det att kunna arbeta med samtliga steg från idé/behov till specifikation, utveckling, eventuell tillverkning, drift, underhåll och avveckling.
 • Kunna arbeta med problemlösning som tar sin utgångspunkt i produkten eller tjänstens behov och funktion, med hänsyn till individens användning av produkten och teknikens samspel i samhället.
 • Ha färdigheter i att effektivt kommunicera muntligt och skriftligt på, svenska och engelska, med olika målgrupper på en nivå motsvarande vad som krävs för en internationell karriär.

För den student som väljer att läsa språk bör målet vara att studenten skall kunna:

 • Kommunicera effektivt med kolleger på språket i fråga (europeiska språk: spanska, tyska, franska och brasiliansk-portugisiska).
 • Fungera professionellt i länder där språket talas (samtliga språk).

Värderingsförmåga och förhållningssätt

For civilingenjörsexamen i informationsteknik skall studenten:

 • Ha förståelse för att ingenjörsmässiga problem ofta är komplexa, kan vara ofullständigt definierade, och ibland innehålla motstridiga villkor.
 • Genom övning och reflektion ha utvecklat en förmåga att arbeta effektivt i grupper av olika sammansättningar, nationaliteter och förmågor.

Hänvisning till KTH:s lokala examensordning https://intra.kth.se/styrning/regelverk/utbildning-pa-grund-och-avancerad-niva-1.660818.