Utbildningens genomförande

Civilingenjörsutbildning i industriell teknik och hållbarhet (CITEH), Utbildningsplan för kull HT2018

Senast ändrad: 2019-12-12
Godkänd: 2019-12-12

Utbildningens upplägg

Varje läsår omfattar två terminer om 20 veckor vardera. Varje termin är indelad i två läsperioder.

Årskurs 1-3 - Studier på grundnivå

Utbildningen är organiserad kring kurser i de matematiska, teknikvetenskapliga och tekniska tillämpningsämnena. Undervisning i och användning av yrkesmässiga färdigheter och förmågor, är av stor betydelse för en civilingenjör, t.ex. företags- och samhällsaspekter, kommunikation och hållbar utveckling och är integrerade i kurserna.

För att skapa en helhet i utbildningen betonas samverkan mellan olika ämnen, såväl inom varje årskurs som mellan årskurserna. Detta sker genom att kurserna samordnas schematekniskt, via gemensamma projektarbeten och inlämningsuppgifter.

De första 3 åren avslutas med ett examensarbete på grundnivå som omfattar 15 högskolepoäng inom Industriellt teknik och hållbarhet. Efter fullföljda 180 högskolepoänghar den studerande möjlighet att ansöka om teknologie kandidatexamen, om examenskraven är uppfyllda.

Matematiskt naturvetenskapliga kurser

Blocket innehåller grundläggande kurser i matematik och naturvetenskap och har sin huvudsakliga placering i årskurs 1 och 2.

Teknikkurser

För civilingenjörsutbildning i Industriell Teknik och Hållbarhet ingår i detta block grundläggande teknikvetenskapliga kurser inom produktionsteknik, underhållsteknik, logistik och arbetsvetenskap.

Blocket inleds i årskurs 1 och avslutas under årskurs 3.

Årskurs 4-5  - Studier på avancerad nivå

De avslutande två åren av civilingenjörsutbildningen i Industriell teknik och hållbarhet sker inom ramen för ett masterprogram och består av en fördjupning på avancerad nivå inom ett och samma teknikvetenskapliga ämnesområde.

Utbildningen avslutas med ett examensarbete på avancerad nivå omfattande 30 högskolepoäng motsvarande 20 veckors heltidsstudier. För att påbörja examensarbete, avancerad nivå, finns villkor och behörighetskrav. Mer information finns i kursens kursplan.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

I utbildningen ingår obligatoriska, villkorligt valbara, rekommenderade och valfria kurser. De obligatoriska kurserna definieras för varje årskurs i kurslistor. De olika kursernas mål, förkunskapsskrav, innehåll samt kursfordringar återfinns i kursplanerna.

Undervisnings- och examinationsformerna varierar mellan kurserna. Dessa framgår i respektive kursplan.

Valfri kurs kan väljas ur KTHs kursutbud. Även kurser från andra högskolor/universitet kan tillgodoräknas.

För valfria kurser gäller följande begränsningar:

  • Valfri kurs får inte läsas i årskurs 1.
  • Antalet högskolepoäng som får väljas per termin är begränsat.
  • Valfri kurs får ej motsvara befintlig programkurs eller annan redan tillgodoräknad kurs till betydande del.
  • Högskoleförberedande kurser får ej medräknas som valfri kurs.
  • Valfri kurs kan väljas men bör vara relevant för yrkesrollen som ingenjör.

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

För deltagande krävs antagning till kurs inom programmet samt registrering på kurs.

För fortsatta studier krävs att särskild behörighet till kurs uppfylls. Krav på särskild behörighet specificeras i respektive
kursplan.

 

Val av masterprogram

Inför årskurs 4 väljer den studerande ett masterprogram inom ramen för sitt civilingenjörsprogram.

Val av masterprogram sker under perioden 1-15 maj.

Information om hur ansökan till masterprogram ska göras får den studerande från utbildningskansliet.

Krav för särskild behörighet till masterprogram:

Enligt KTHs Antagningsordning 2018 (Dnr. V-2017-1014)
"För att vara behörig till avancerad nivå inom KTH:s civilingenjörsprogram krävs 150 högskolepoäng från årskurs 1–
3 varav minst 110 högskolepoäng från årskurs 1–2. Examensarbete för kandidatexamen ska därutöver vara slutfört
innan studierna på masterprogrammet påbörjas. Ytterligare särskilda behörighetskrav förekommer för vissa program
och framgår då av respektive utbildningsplan."

Examensarbete

Examensarbete, grundnivå
I utbildningen ingår ett examensarbete för teknologie kandidatexamen som omfattar 15 högskolepoäng. Examensarbetet utförs på vårterminen i årskurs 3.

Examensarbetet kan påbörjas när kursens särskilda behörighetskrav är uppfyllda.

Examensarbete, avancerad nivå
I utbildningen ingår ett examensarbete för civilingenjörsexamen som omfattar 30 högskolepoäng.

Examensarbetskursen utgör den avslutande delen av utbildningen. Examensarbetet kan påbörjas när kursens särskilda behörighetskrav är uppfyllda.

Examen

För att avlägga civilingenjörsexamen i Industriell teknik och hållbarhet (eng. Master of Science in Engineering, Degree Program in Industrial Technology and Sustainability) krävs godkänt betyg i samtliga kurser som ingår i den studerandes studieplan. Studieplanen ska omfatta 300 högskolepoäng vari ingår ett examensarbete på grundnivå omfattande 15 högskolepoäng samt ett examensarbete på avancerad nivå omfattande 30 högskolepoäng.

Frivilliga introduktionskurser samt förberedande kurser får ej ingå i examen.

Kurser som innehållsmässigt motsvarar annan eller andra kurser inom programmet kan ej medräknas inom ramen för de 300 högskolepoäng som ligger till grund för examen.

Valfria kurser ska bidra till programmålen Civilingenjörsexamen i Industriell teknik och hållbarhet samt yrkesrollen som civilingenjör.

  • Generell examen på grundnivå

          Teknologie kandidatexamen
          Bachelor of Science (180 credits)

  • Yrkesexamen på avancerad nivå

          Civilingenjörsexamen
          Degree of Master of Science in Engineering

  • Generell examen på avancerad nivå

          Teknologie masterexamen
          Degree of Master of Science (120 credits)