Matematik och fysik (MAFY)

FÖRST KOMMER EN TEXT OM GEMENSAMMA MÅLBESKRIVNINGAR FÖR INRIKTNINGARNA OCH DET GEMENSAMMA ÄMNET MATEMATIK MED MÅLBESKRIVNING. DÄREFTER FÖLJER TEXT OM RESPEKTIVE INRIKTNING OCH DESS ÄMNE

Målbeskrivningar för CL-programmets fyra inriktningar

De inriktningsspecifika kurserna fyller tre syften. De skall

·     tillföra tillräcklig bredd och djup inom det naturvetenskapliga och tekniska området för civilingenjörsexamen

·     ämnesmässigt mycket väl täcka de faktakunskaper som ingår i gymnasiets och senare delen av grundskolans motsvarande kursplaner

·     i samklang med de ämnesdidaktiska kurserna, bereda väg för en djupare förståelse för de centrala frågorna och lärandet inom området.

Mål för det gemensamma ämnet Matematik

Kurserna i matematik ger en god grund för professionell verksamhet som ämneslärare på gymnasienivå och som civilingenjör. Under utbildningen läses såväl kurser utvecklade speciellt för programmet som kurser gemensamma för de flesta andra civilingenjörsprogram, De senare läses ofta tillsammans med samläsningsprogrammen.

Efter fullgjord utbildning inom CL-programmet skall studenten kunna

· redogöra för, använda och tillämpa grundläggande begrepp, satser och metoder inom linjär algebra, differential- och integralkalkyl i en och flera variabler, diskret matematik samt sannolikhetslära och statistik

· visa förståelse för begreppen ordinär och partiell differentialekvation och hur sådana ekvationer uppkommer vid matematisk modellering samt kunna använda och redogöra för vanligt förekommande analys- och lösningsmetoder

· genomföra bevis och andra matematiska resonemang och kommunicera dessa i såväl tal som skrift

· visa kännedom om den reella analysens och den abstrakta algebrans grunder

· använda och tillämpa sina matematiska kunskaper vid matematisk modellering

· självständigt planera, genomföra och tolka datorstödda algebraiska och numeriska beräkningar centrala för ingenjörsyrket och för ett pedagogiskt matematiskt uppdrag

· kunna redogöra för några viktiga drag i den historiska utvecklingen av den matematiska begreppsvärlden

· med säkerhet och flexibilitet behärska och kunna redogöra för de centrala delarna av skolmatematiken

· omsätta sina kunskaper och färdigheter till undervisning och lärande inom gymnasieskolans kurser i matematik

CL-utbildningens goda matematikinnehåll borgar för utmärkta förutsättningar att lyckas i studierna; under det fjärde och femte året finns dessutom möjlighet att välja fördjupningskurser i matematik.

Matematik/Fysik
Efter fullgjord utbildning inom CL-programmets Matematik/Fysik-inriktning skall studenten kunna
… redogöra för och använda grundläggande principer och samband inom termodynamik, elektriska kretsar, elektrostatik och -magnetism, vågrörelselära samt optik
… utföra fysikaliska experiment inom både klassisk och modern fysik både ensam och i grupp, inklusive mätvärdesbehandling och feluppskattning
… behärska grundläggande ingenjörsmässiga metodiker som uppskattningar, rimlighetsbedömningar och dimensionsanalys
… formulera relevanta matematisk-fysikaliska samband och modeller med hjälp av vektoralgebra, vektoranalys och partiella differentialekvationer och kunna lösa dessa
… utföra grundläggande beräkningar inom mekaniken, speciellt inom partikeldynamik, statik, stela kroppar och stötar
… redovisa förståelse för grunder inom den moderna fysikens ämnen som relativitetsteori, kvantfysik, atom- och molekylfysik, kärnfysik och fasta tillståndets fysik
… redogöra för uthålliga energialternativ för framtiden och därmed associerade tekniska och sociala aspekter
… på ett pedagogiskt sätt kommunicera information inom det teknisk/fysikaliska området både muntligt och skriftligt
… relatera sina kunskaper och färdigheter till undervisning och lärande inom gymnasiets kurser Fysik 1, 2 och 3

CL-studenterna samläser fysikkurser i huvudsak med studenter på programmet Teknisk Fysik. Detta gäller grundläggande kurser i fysik, termodynamik, mekanik och ellära men också kurser i modern fysik och i fysikens matematiska metoder. De valfria kurserna ger möjlighet till fördjupning inom önskat område på avancerad nivå. Studierna under första året i grundläggande kemi och inom energi/miljö-ämnet kompletterar den naturvetenskapliga kunskapsbredden. De obligatoriska kurserna täcker därför väl ämneskunskaperna för undervisning i gymnasiets fysikkurser.

Matematik och kemi (MAKE)

Matematik/Kemi

Efter fullgjord utbildning skall studenter inom CL-programmets Matematik/Kemi-inriktning kunna

·     visa kunskap om betydelsen av kemisk termodynamik, kemisk jämvikt, molekylär struktur, kinetik mm för kemiska reaktions- och processvägar, transporter och balanser

·     redogöra för och använda grundläggande principer inom organisk kemi, analytisk kemi, kemiteknik och bioteknik

·     visa laborativa färdigheter och kunskaper om säker kemikaliehantering, samt förmåga att planera, genomföra och utvärdera experiment

·     kunna arbeta effektivt i grupp samt planera och genomföra projekt inom givna ramar

·     kunna tillämpa kunskaper i övrig naturvetenskap, matematik och numerik inom kemi- och kemiteknikområdet

·     kunna identifiera, formulera och hantera kemi-/kemiteknikrelaterade problem inom industri, samhälle och forskning

·     visa förmåga att göra rimlighetsbedömningar av olika lösningar och jämföra och utvärdera dessa

·     kunna ta ställning till frågor relaterade till säkerhet, energi, miljö och etik inom yrkesområdet

·     kunna presentera och diskutera problem, möjliga lösningar och resultat både muntligt och skriftligt, ochpå ett pedagogiskt sätt kommunicera information inom det kemi/kemitekniska området till personer med eller utan naturvetenskaplig/teknisk bakgrund

·     ha tillräckligt goda baskunskaper inom området för att snabbt kunna inhämta nya kunskaper och tillämpa dessa

·     omsätta sina kunskaper och färdigheter till undervisning och lärande inom gymnasiets kurser Kemi 1 och 2

CL-studenterna samläser grundläggande kemi-/kemiteknikkurser i huvudsak med studenter på programmet Teknisk Kemi. De valfria kurserna ger möjlighet till fördjupning inom önskat område på avancerad nivå. Studierna under första året i grundläggande fysik och inom energi/miljö-ämnet kompletterar den naturvetenskapliga kunskapsbredden. De obligatoriska kurserna täcker därför väl ämneskunskaperna för undervisning i gymnasiets kemikurser.

Matematik och Teknik: Energi och miljö (TEMI)

Matematik/Energi och Miljö

Efter fullgjord utbildning inom CL-programmets Matematik/Energi och Miljö-inriktning skall studenter

·     ha grundläggande kunskaper om samtliga delar i energisystemet i vid mening

·     ha kunskaper i validering av energi- och miljösystem med utnyttjande av moderna ingenjörsverktyg såsom miljösystemanalys

·     kunna beskriva hållbar utveckling och relevanta miljöproblem på grundläggande nivå, omfattande visioner, begrepp och definitioner samt kunna beskriva tillståndet i världen

·     på ett professionellt sätt kunna uttrycka sig och kommunicera tankar, idéer, visioner och arbetsresultat till sin yrkesmässiga omgivning och det omgivande samhället

·     kunna reflektera över och kritiskt granska energi- och miljöområdets historiska och framtida betydelse för det globala och lokala samhällets utveckling och relation till ekologiska system

·     ha en helhetssyn på hållbar utveckling med system- och livscykeltänkande för såväl produkter som tekniska system utifrån ett tvärvetenskapligt förhållningssätt samt utifrån olika aktörsperspektiv

·     kunna bedöma etiska frågeställningar och målkonflikter rörande hållbar utveckling samt visa djup insikt i ingenjörens roll och ansvar i samhället, särskilt angående sociala och ekonomiska aspekter samt miljöaspekter

·     ha kompetens att utmana, utveckla och problematisera rådande vanor, tankemönster, tekniska och ekonomiska system samt kulturella och samhälleliga värden

·     på ett pedagogiskt sätt kommunicera information inom energi- och miljöområdet både muntligt och skriftligt

·     omsätta sina kunskaper och färdigheter till undervisning och lärande inom gymnasiets kurser i Teknik, Energi och Miljö

CL-studenterna inom denna inriktning samläser kurser inom energi och miljö i huvudsak med studenter på programmet Energi och Miljö. Dessa kurser omfattar bl a kurser i Energisystem, Miljösystemanalys, Ekologi och miljöeffekter och Miljömanagement. Till detta läser ni en egen kurs Lärande och hållbar utveckling. De valfria kurserna ger möjlighet till fördjupning inom önskat område på avancerad nivå. Studierna under första året i grundläggande kemi och fysik kompletterar den naturvetenskapliga kunskapsbredden. De obligatoriska kurserna täcker därför väl ämneskunskaperna för undervisning i gymnasiets teknikkurser samt kurser inom energi- och miljöområdet.

.

Matematik och Teknik: Informations- och kommunikationsteknik (TIKT)

Matematik/IKT

Efter fullgjord utbildning inom CL-programmets Matematik/IKT-inriktning skall studenten kunna
… redogöra för och använda grundläggande principer och samband inom programmeringsteknik, objektorientering, algoritmer, datastrukturer, databasteknik och datorteknik
… på ett strukturerat sätt utveckla program och programsystem, både självständigt och i grupp
… behärska grundläggande ingenjörsmässiga metodiker som uppskattningar, rimlighetsbedömningar och nedbrytning av större problem i delproblem
… modellera verkliga problem med diskreta strukturer, objekt och databaser så att de kan lösas med datorns hjälp
… analysera och ta ställning till ekonomiska, samhälleliga, miljömässiga och etiska konsekvenser av informationstekniska tillämpningar, och utforma system med hänsyn härtill
… på ett pedagogiskt sätt kommunicera information inom det informationstekniska området både muntligt och skriftligt
… omsätta sina kunskaper och färdigheter till undervisning och lärande inom gymnasiets kurser i programmering och medie- och kommunikationsvetenskap

för att kunna…

… arbeta som gymnasielärare i matematik, programmering, medie- och kommunikationsvetenskap

… arbeta med kunskapsförmedling i offentlig sektor och näringsliv

… arbeta med utveckling av tekniska lärandesystem

… arbeta i dataindustrin inom den valda fördjupningen

CL-studenterna samläser inriktningskurser i huvudsak med studenter på programmen Medieteknik och Datateknik. De valfria kurserna ger möjlighet till fördjupning inom önskat område på avancerad nivå. Studierna under första året i grundläggande fysik, kemi, energi och miljö ger en naturvetenskaplig kunskapsbredd.