Senast ändrad: 2016-11-15
Godkänd: 2016-11-15

I en tid av snabb teknikutveckling finns ett stort behov av ingenjörer med kompetens att agera som kunskapsförmedlare och kunskapsutvecklare inom näringsliv, förvaltning och akademin. Det finns också ett uttalat behov av lärare, som hos elever kan väcka intresse för matematik, teknik och naturvetenskapliga ämnen. Kombinationsutbildningen Civilingenjör och lärare leder till en civilingenjörsexamen och en ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan inom en av ämneskombinationerna matematik/fysik, matematik/kemi eller matematik/teknik, där teknikämnet profileras mot Informations- och kommunikationsteknik eller Energi- och miljö. Utbildningen ger både kompetens att arbeta som pedagogisk ingenjör och att verka som lärare inom företrädesvis gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

I högskolelagen anges mål för grundläggande högskoleutbildning.
För KTHs civilingenjörsprogram finns gemensamma mål för civilingenjörsexamen angivna i KTHs regelverk.

http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/examina/lokala-foreskrifter-for-examina-pa-grundniva-och-avancerad-niva-lokal-examensordning-1.27227

Därutöver har KTH, i samarbete med Stockholms universitet, följande mål för programmet Civilingenjör och lärare:

Den nyutexaminerade CL- ingenjören/läraren ska, efter en kort introduktion på arbetsplatsen, självständigt kunna utföra relativt kvalificerade arbetsuppgifter inom sitt profilområde. CL - ingenjören/läraren ska självständigt och tillsammans med andra kunna planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning i skolan och i andra pedagogiska miljöer, t ex museiverksamhet eller företagsutbildning samt delta i ledningen av denna. Efter något års kvalificerad yrkesverksamhet bör civilingenjören självständigt kunna medverka i utnyttjande och utveckling av ny, internationellt konkurrenskraftig teknik under beaktande av mänskliga, etiska och sociala faktorer samt dessutom kunna göra bedömningar av de långsiktiga konsekvenserna för miljön. 

I högskoleförordningen är målen för olika examina specificerade under Kunskap och förståelse,Färdighet och förmåga respektive Värderingsförmåga och förhållningssätt. KTH i samarbete med Stockholms universitet framhäver och adderar följande mål:

Kunskap och förståelse

En student från programmet Civilingenjör och lärare ska efter fullgjord utbildning:

 • visa fördjupade kunskaper om centrala begrepp, principer och metoder inom respektive ämneskombination
 • visa fördjupad kunskap om vetenskapsteori, inklusive hypotetisk-deduktiva, induktiva, deduktiva samt kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder
 • visa förståelse för hur teknik och naturvetenskap såväl som pedagogik och ämnesdidaktik vilar på en vetenskaplig grund av teoribildning, empiri och beprövad erfarenhet
 • visa kunskap om matematikens vetenskapliga grund och dess logiskt-deduktiva uppbyggnad
 • visa kunskap om undervisning samt ungdomars och vuxnas utveckling, lärande, behov och förutsättningar inom respektive ämnen
 • visa kunskap om skolväsendets organisation, relevanta styrdokument, läroplansteori och olika pedagogisk-didaktiska perspektiv samt visa kännedom om skolväsendets historia
 • visa mycket god kunskap att inom sin ämneskombination göra analyser och bedömningar av ungdomars och vuxnas kunskapsutveckling samt ha god kunskap i betygsättning
 • visa kunskaper om grupp- och organisationsprocesser, relationer mellan ledare och grupper samt om vikten av att sådana processer och relationer präglas av jämställdhet, respekt och principen om alla människors lika värde.

Färdigheter och förmågor

En student från programmet Civilingenjör och lärare ska efter fullgjord utbildning

 • visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt systematisera och reflektera över både egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat för att därigenom bidra till utveckling av yrkesverksamhet och kunskapsutveckling inom respektive ämnen
 • visa förmåga att självständigt söka, inhämta och värdera ny kunskap inom matematiska, naturvetenskapliga, tekniska och utbildnings­vetenskapliga områden samt identifiera behovet av ytterligare kunskap
 • visa god förmåga att självständigt analysera tekniska, naturvetenskapliga och matematiska problem samt kunna genomföra för området viktiga typer av resonemang och beräkningar 
 • visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra leda, planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och utbildning inom skola, företag och organisationer
 • visa fördjupad förmåga att ta till vara elevers kunskaper och erfarenheter för att stimulera varje elevs lärande och utveckling
 • visa förmåga att identifiera och tillsammans med andra hantera specialpedagogiska behov
 • visa förmåga att i sin yrkesverksamhet verka utifrån och kommunicera de mänskliga rättigheterna och de demokratiska värderingarna, att förebygga och motverka diskriminering och kränkande särbehandling samt att beakta ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv
 • visa förmåga att inom sitt ämnesområde planera tekniska och naturvetenskapliga experiment och mätningar samt värdera erhållna resultat
 • visa förmåga att med matematiska modeller beskriva tekniska och naturvetenskapliga förlopp och bedöma dessa modellers möjligheter och begränsningar i olika sammanhang
 • visa förmåga att använda och reflektera över informations- och kommunikationsteknikens möjligheter vid problemlösning inom sitt ämnesområde och för pedagogiskt och kommunikativt bruk 
 • visa god förmåga att inom sina båda professionsområden kommunicera kunskaper, erfarenheter och professionella bedömningar såväl muntligen som skriftligen samt leda och medverka i professionella samtal

Värderingsförmåga och förhållningssätt

En student från programmet Civilingenjör och lärare ska efter fullgjord utbildning

 • visa förmåga att värdera teknikens möjligheter och begränsningar, speciellt i relation till ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
 • visa självkännedom och empatisk förmåga och förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot elever och deras vårdnadshavare
 • visa insikter i frågor som berör etnicitet, genus och villkor för hållbar samhällsutveckling
 • visa förmåga att aktivt delta i demokratiska överväganden och beslutsprocesser, på ett sätt som kännetecknas av inlevelse, förståelse och respekt för individer och grupper med olika sociala, kulturella och religiösa tillhörigheter
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet.