Senast ändrad: 2016-11-15
Godkänd: 2016-11-15

Programmet Civilingenjör och Lärare (CL) ges med examensrätt vid KTH i ett samarbete med lärarutbildningen vid Stockholms universitet. Utbildningen ger studenten två examina på avancerad nivå, dels en civilingenjörsexamen, dels en ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan, med en av ämneskombinationerna matematik/fysik, matematik/kemi eller matematik/teknik. Teknikämnet kan profileras mot antingen Informations- och kommunikationsteknik eller Energi och miljö. Ämneslärarkompetensen i teknik ges därmed tyngdpunkt åt endera teknikprogrammets inriktningar Teknikvetenskap samt Informations- och medieteknik eller Teknikvetenskap och Samhällsbyggande och miljö. Val av ämneskombination görs vid slutet av det första läsåret.

Utbildningen omfattar 300 högskolepoäng och är nominellt uppdelad på 5 år/10 terminer.

Det första året är gemensamt för studenterna. Utbildningen ges huvudsakligen på svenska, men kurser på engelska kan förekomma, speciellt under slutet av utbildningen. Engelskspråkig kurslitteratur förekommer under hela utbildningen.

Utbildningen kombinerar pedagogik, kommunikation och lärande med civilingenjörens förmåga att hämta in ny kunskap och lösa problem. Detta öppnar för en arbetsmarknad såväl inom skolan som i kunskapsföretag och industri. Utbildningen ger kompetens att verka som lärare inom företrädesvis gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Också civilingenjörens arbetsområden och karriärvägar står öppna.

Utbildningen är strukturellt organiserad enligt följande:

  • Ca 185 högskolepoäng ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik i matematik och fysik, kemi, energi och miljöteknik eller informations- och kommunikationsteknik.
  • Ca 60 högskolepoäng inom utbildningsvetenskapliga ämnen
  • 30 högskolepoäng verksamhetsförlagd utbildning, varav minst 15 högskolepoäng utgörs av ämnesrelaterad verksamhet i gymnasieskolan.
  • Ett självständigt examensarbete om 30 högskolepoäng som utgör en fördjupning inom matematik, teknik eller naturvetenskap samt utbildningsvetenskap.