Senast ändrad: 2021-04-23
Godkänd: 2021-04-23

Utbildningens upplägg

Läsåret omfattar normalt 40 veckor och är för KTHs grundutbildningar indelat i fyra perioder, se Läsårsindelning på www.kth.se

Under det första året läses matematik, naturvetenskap och teknik, men också kurser som ger en inblick i de kommande yrkesrollerna. Under höstterminen läses en kurs i ingenjörsvetenskap på KTH och en kurs på Stockholms universitet som ger en introduktion till lärarrollen. I en första kurs i matematikdidaktik introduceras studenten till en gymnasieskola och får möjlighet att praktiskt prova rollen som lärare.

Från och med det andra året läses även det andra inriktningsämnet (fysik, kemi, energi och miljöteknik respektive informations- och kommunikationsteknik). Studierna inom dessa kurser samläses huvudsakligen med andra civilingenjörsprogram.

En bärande idé i programmet är att studier i ämnesteori skall varvas med kurser inom didaktik och utbildningsvetenskap under hela utbildningen.

Förutom valet av ämneskombination som görs i slutet av det första läsåret, är valfriheten inom programmet begränsad.  

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

I utbildningen ingår både obligatoriska och villkorligt valfria kurser. De obligatoriska kurserna definieras i läro- och timplanerna för varje årskurs och inriktning. Kursernas mål, förkunskapskrav, innehåll och kursfordringar återfinns i kursplanerna.
I kurslistorna anges utrymmet för villkorligt valfria kurser för respektive ämneskombination. De villkorligt valfria kurserna ska utgöras av kurser inom respektive ämneskombination och får inte överlappa andra obligatoriska eller villkorligt valfria kurser som ingår i examen. Valet av villkorligt valfria kurser att medräkna i examen ska godkännas av programansvarig.

Verksamhetsförlagd utbildning – VFU

I utbildningen ingår 30 högskolepoäng verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Den utgör inte egna kurser utan ingår som moment i vissa kurser. Minst 15 hp av VFUn utgörs av ämnesdidaktisk VFU förlagd till gymnasieskolan inom respektive ämneskombination.

I de verksamhetsförlagda delarna av utbildningen ska studenten lära känna den komplexa verksamheten i skola och andra utbildningsmiljöer samt knyta sin kunskapsutveckling till dessa och de frågor de aktualiserar. Innehållet i VFU bestäms av de kurser den ingår i och ska framgå av respektive kursplan. VFU genomförs till största delen i gymnasieskolan, men också inom pedagogiska verksamheter vid t ex museer, science centers och företag.

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

För kurser på KTH och Stockholms universitet används en sjugradig målrelaterad betygsskala (A, B, C, D, E, Fx, F) som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. Betyget Fx anger att resultat är nära godkänt på ett kursmoment. Momentet kan, efter anvisning från examinator, kompletteras till godkänt inom sex veckor efter att resultat meddelats. Betyget Fx kan inte användas som slutbetyg på kurs.

Betygen Godkänd (P) och Underkänd (F) används som slutbetyg på examensarbetet eller då särskilda skäl föreligger. Kurser med VFU kan ha en tregradig betygsskala Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG) alternativt en tvågradig betygsskala Godkänd (P) och Underkänd (F).

Villkor för deltagande i utbildningen

Terminsregistrering

I samband med terminsstarten ska den studerande göra en obligatorisk terminsregistrering via den Personliga menyn på www.kth.se. Registrering är nödvändig för att resultat ska kunna rapporteras och en förutsättning för att beviljat studiemedel ska kunna betalas ut av CSN.

Observera att den som inte är terminsregistrerad i tid riskerar att förlora sin VFU-plats och därmed möjligheten att bli examinerad på kurser som innehåller verksamhetsförlagda delar.

Val av kurser

Val av kurser görs via Antagning.se enligt särskilda rutiner, inloggning görs via KTH och sker senast den

  • 15 maj inför hösttermin

  • 15 november inför vårtermin

För mer information om studiedokumentation se: www.kth.se

Studenten ska registrera sig på kursen senast vid det första schemalagda undervisningstillfället. Kursregistrering på obligatoriska och valfria kurser måste göras individuellt på respektive institution. På kurser vid vissa institutioner kan studenten själv registrera sig via Personlig meny. Den som registrerat sig på en kurs och därefter beslutar sig för att inte fullfölja kursen ska snarast anmäla detta till berörd institution, eller via Personlig meny.

Uppflyttning

Följande poänggränser gäller för uppflyttning till nästa årskurs:

För studier i årskurs 2 ska 45 högskolepoäng från årskurs 1 vara slutförda.

För studier i årskurs 3 ska minst 90 högskolepoäng från årskurs 1 och 2 vara slutförda varav minst 50 högskolepoäng från årskurs 1.

För studier i årskurs 4 ska minst 150 högskolepoäng från åk 1-3 vara slutförda varav minst 110 högskolepoäng från årskurs 1-2.

För studier i årskurs 5 ska utöver vad som gäller för uppflyttning till årskurs 4 minst 45 högskolepoäng från årskurs 4 vara slutförda.
Dessutom ska alla kurser som utgör förkunskaper till kurser under det kommande året vara avklarade t o m augustiperioden.

För studenter som inte uppfyller kraven för uppflyttning ska individuella studieplaner upprättas. Huvudsyftet med den individuella studieplanen är att studenten ska klara av de kvarvarande momenten under nästkommande läsår. I studieplanen ska de kvarvarande momenten ingå samt lämpliga kurser tillhörande nästa årskurs. Särskild hänsyn ska tas till kursernas förkunskapskrav.

Tillgodoräknanden

Studenten har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande inom programmet. KTH:s riktlinje för tillgodoräknande av högskoleutbildning finns i KTH:s regelverk på www.kth.se  

Utlandsstudier

Student vid programmet Civilingenjör och Lärare har möjlighet att studera vid vissa utländska högskolor under ett halvt läsår utan att behöva betala de kursavgifter som normalt tas ut av utländska studenter. Höstterminen i årskurs tre är den rekommenderade tidpunkten, men utbytesstudier kan ske från och med tredje årskursen. Det är även möjligt att göra examensarbetet utomlands.

För mer information, kontakta kansliets internationella koordinator, utbyte@ece.kth.se eller läs mer om utbytesstudier på www.kth.se 

Examensarbete

Examensarbete i teknik och lärande 

I utbildningen ingår ett examensarbete omfattande 30 högskolepoäng, motsvarande omkring 20 veckors heltidsarbete. Examensarbetet är normalt den avslutande kursen i utbildningen och ska ligga på avancerad nivå. Syftet med ett examensarbete är att du skall lära dig utföra ett självständigt akademiskt arbete. I kursen ingår att man skall välja, systematiskt samla material, analysera och bearbeta en frågeställning med vetenskaplig metodik samt att redovisa detta arbete. Arbetet skall visa prov på förmågan att metodiskt reflektera över kunskaper som är relaterade till den kommande yrkesverksamheten.

Exjobbskursen har inga vanliga lärare utan istället har varje examensarbetare s.k. handledare. En handledares uppgift är att stötta och vägleda dig genom ditt examensarbete med fokus på att hjälpa dig göra att så bra examensarbete som möjligt. Alla studenter på Civilingenjör och lärare skriver ett examensarbete i ämnet teknik och lärande.

Val av examensarbete

Examensarbetet utförs som en kurs vid KTH men förslaget till ämne för din undersökning/utredning kan komma från en extern uppdragsgivare. Exempelvis kan frågeställningen komma från ett företag, en grund- eller gymnsieskola, ett science center, en myndighet eller en universitetsinstitution, i Sverige eller utomlands.

För mera information inklusive ett arkiv med publicerade examensarbeten, se: http://www.kth.se/student/kurser/kurs/LT200X

Examen

Examen - 300 hp

Efter genomgånget utbildningsprogram erhålls två examina, en civilingenjörsexamen och en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan inom någon av ämneskombinationerna matematik och fysik, matematik och kemi, eller matematik och teknik.

Villkor för examen:  

Studenten ska ha fullgjort kurser om 300 högskolepoäng, varav

  • matematiska - naturvetenskapliga ämnen om minst 45 högskolepoäng
  • ämnen centrala för teknikområdet om minst 180 högskolepoäng (inkl 30 högskolepoäng examensarbete) 
  • minst 90 högskolepoäng på avancerad nivå, varav minst 60 högskolepoäng (inkl 30 högskolepoäng examensarbete) i ämnen centrala för teknikområdet.

Av ovanstående poäng ska urskiljas

  • ämnesstudier och ämnesdidaktiska kurser inom respektive ämneskombination om sammanlagt 210 högskolepoäng.
  • kurser och moment om sammanlagt 60 högskolepoäng inom den utbildningsvetenskapliga kärnan inom lärarutbildningen.
  • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) om 30 högskolepoäng, varav minst 15 högskolepoäng utgörs av ämnesdidaktisk VFU i gymnasieskolan inom respektive ämneskombination

Benämning på examen

Civilingenjörsexamen
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Ansökan om examen

Görs på webben via Personlig meny se: http://www.kth.se/student/program/examen?programme=cl