Senast ändrad: 2019-11-18
Godkänd: 2019-11-18

Utöver de mål som specificeras i högskoleförordningen skall en civilingenjör som utexaminerats från Maskinteknik, KTH …

Kunskap och förståelse

 • visa såväl brett kunnande inom det valda teknikområdet, inbegripet kunskaper i matematik och naturvetenskap, som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området
 • ha god kunskap och kompetens i frågor och områden om hållbar utveckling, jämställdhet, likabehandling och mångfald

Särskilda mål för civilingenjörsutbildningen i Maskinteknik

 • ha en bred teknisk vetenskaplig grund för att kunna arbeta inom ett flertal teknikområden med produktutveckling, produktions- och tillverkningsteknik eller energifrågor. Det kan gälla val av material, energikällor, produktionsmetoder eller bedömning av ekonomiska eller miljömässiga konsekvenser etc.

Särskilda mål för civilingenjörsutbildningen Industriell teknik och hållbarhet

 • ha bred teknisk vetenskaplig grund för att kunna arbeta inom valt teknikområde
 • ha väsentliga tekniska och matematiska kunskaper inom produktion, logistik och underhåll
 • ha väsentliga arbetsvetenskapliga kunskaper för ledning av arbete inom produktion, logistik och underhåll
 • ha väsentliga kunskaper om vad som främjar hållbarhet för arbete och produktivet inom produktion, logistik och underhåll.

Färdigheter och förmågor

 • visa god förmåga att självständigt, såväl som i grupp, kunna omsätta kunskaper och förmågor i praktisk handling med hänsyn tagen till relevant vetenskapliga, yrkesmässiga/professionsrelaterade och samhälleliga bedömningar och ställningstaganden
 • visa god förmåga att kunna formulera, analysera, värdera och hantera tekniska problem och frågeställningar, ur ett hållbart systemperspektiv, med en helhetssyn på deras livscykel, från idé/behov till specifikation, utveckling, drift och avveckling samt förmåga att sätta ramar, minimera nödvändig resursåtgång och att leda processer för problemlösning/realisering
 • visa viss förmåga att leda verksamheter på olika organisatoriska nivåer, inom olika typer av organisatoriska livscykelstadier, inom olika typer av verksamhetslogiker
 • besitta individuella och professionella färdigheter som språk, ledarskap, projektledning, hållbar systemanalys, jämställdhet, likabehandling och kommunikation för ett arbete som ingenjör i ledande befattning eller som ledare i teknikintensiva företag

Särskilda mål för civilingenjörsutbildningen Industriell teknik och hållbarhet

 • visa god förmåga att tillämpa matematiskt baserade metoder för att analysera, modellera, optimera, utvärdera industriell teknik, processer och flöden inom områdena produktion, logistik och underhåll.
 • visa god förmåga att integrera tekniska och mänskliga aspekter inom sociotekniska system, för ökad produktivitet och hållbarhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • ha särskilt god förståelse för att ingenjörsmässiga problem ofta är komplexa, kan vara ofullständigt definierade och ibland innehålla motstridiga villkor
 • ha ett reflekterande förhållningssätt

 • visa på ansvarstagande till frågeställningar inom tekniska, organisatoriska, ekonomiska, ekologiska och samhälleliga system

  KTHs lokala examensordning finns i KTHs regelverk. www.kth.se