Utbildningens genomförande

Civilingenjörsutbildning i materialdesign (CMATD), Utbildningsplan för kull HT2019

Senast ändrad: 2019-09-13
Godkänd: 2019-09-13

Utbildningens upplägg

Läsåret
Varje läsår omfattar två terminer om 20 veckor vardera. Varje termin är indelad i två läsperioder.

Årskurs 1-3, studier på grundnivå

Utbildningsplanen består dels av det obligatoriska basblocket i årskurserna 1-3 på grundnivå (G), dels av ett mastersprogram på avancerad nivå (A), årskurs 4-5, som avslutas med ett examensarbete på 30 högskolepoäng.

Utbildningen är organiserad kring kurser i de matematiska, teknikvetenskapliga och tekniska tillämpningsämnena. Undervisningen i och användning av yrkesmässiga färdigheter och förmågor av stor betydelse för en civilingenjör, t.ex. kommunikation, etik, entreprenörskap, hållbar utveckling, företags- och samhällsaspekter, är integrerad i kurserna.

För att skapa en helhet i utbildningen betonas samverkan mellan olika ämnen såväl inom varje årskurs som mellan årskurserna. Detta sker genom att kurserna samordnas schematekniskt, via gemensamma projektarbeten och inlämningsuppgifter etc.

Undervisningen i årskurserna 1 och 2 samt delar av årskurs 3 är gemensam för alla studerande vid programmet. Inför den avslutande delen av utbildningen väljer den studerande ett mastersprogram. Inom det valda mastersprogrammet studeras sedan ett begränsat område av tillämpad karaktär inom materialdesignområdet.

Utbildningen är uppbyggd på ett sådant sätt att den studerande efter tre årskurser ska ha möjlighet att ta ut en teknologie kandidatexamen.

Matematiskt naturvetenskapliga kurser

Blocket innehåller grundläggande kurser i matematik och naturvetenskap och har sin huvudsakliga placering i årskurs 1. Resterande kurser ges i årskurs 2.

Teknikkurser

I detta block ingår grundläggande teknikvetenskapliga kurser inom materialområdet, såsom hållfasthetslära, termodynamik, materiallära och framställningsprocesser för metaller, keramer, polymerer och fiberbaserade material. Blocket inleds i årskurs 1 och avslutas under årskurs 3.

De första 3 åren avslutas med ett examensarbete på grundnivå omfattande 15 högskolepoäng inom ett valt teknikområde. Efter fullföljda 180 högskolepoäng kan teknologen ansöka om tekniska kandidatexamen om examenskraven är uppfyllda.

Årskurs 4-5, studier på avancerad nivå

Mastersprogrammen är en ämnesfördjupning och består i huvudsak av fortsättningskurser samt ett examensarbete på avancerad nivå inom ett och samma teknikvetenskapliga ämnesområde.
Studerande på Materialdesignprogrammet kan välja bland ett brett utbud av mastersprogram med i förväg fastställda utbildningsplaner.
Det finns inga platsbegränsningar för studerande på Materialdesignprogrammet vid val av mastersprogram.

Civilingenjörens kunskaper om miljö och hållbar utveckling fördjupas och konkretiseras genom att de speciella aspekter på exempelvis livscykelanalys, miljöeffekter och materialval, som är utmärkande för de valda mastersprogrammen integreras i programmets kurser.

Mastersprogram som leder till civilingenjörsexamen inom Materialdesign finns under rubriken
”Utbildningens omfattning och innehåll:

Utbudet av masterprogram kan komma att revideras. Aktuell lista över masterprogram finns på KTHs studentwebb för respektive läsår.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

I utbildningen ingår obligatoriska, villkorligt valbara, rekommenderade och valfria kurser. De obligatoriska kurserna definieras för varje årskurs i kurslistor. De olika kursernas mål, förkunskapskrav, innehåll samt kursfordringar återfinns i kursplanerna.

Undervisnings- och examinationsformerna varierar mellan kurserna. Dessa framgår i respektive kurs kursplan.

Valfri kurs kan väljas ur KTHs kursutbud. Även kurser från andra högskolor/universitet kan tillgodoräknas.

För valfria kurser gäller följande begränsningar:

  • Valfri kurs får inte läsas i årskurs 1.
  • Antalet högskolepoäng som får väljas per termin är begränsat.
  • Valfri kurs får ej motsvara befintlig programkurs eller annan redan tillgodoräknad kurs till betydande del
  • Högskoleförberedande kurser får ej medräknas som valfri kurs
  • Valfri kurs kan väljas men bör vara relevant för yrkesrollen som ingenjör.

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Betygsskala framgår av respektive kursplan

Villkor för deltagande i utbildningen

För deltagande krävs antagning till kurs inom programmet samt registrering på kurs.

För fortsatt studier krävs att särskild behörighet till kurs uppfylls. Krav på särskild behörighet i respektive kursplan.

Val av masterprogram:

Inför årskurs 4/ master årskurs 1, avancerad nivå, väljer den studerande ett masterprogram inom ramen för sitt civilingenjörsprogram.
Val av masterprogram sker för de studerande inom civilingenjörsprogrammen enligt anvisningar från KTH.
Krav för särskild behörighet till masterprogram:

Enligt KTHs Antagningsordning, 2019-01-01 (Dnr. V-2018-0961)

För att vara behörig till avancerad nivå inom KTH:s civilingenjörsprogram krävs 165 högskolepoäng från årskurs 1–3 varav minst 110 högskolepoäng från årskurs 1–2. Examensarbete på grundnivå om 15 hp ska vara slutfört innan studierna på masterprogrammet påbörjas. Eventuellt ytterligare särskilda behörighetskrav förekommer och framgår av respektive utbildningsplan.

Examensarbete

Examensarbete, grundnivå

I utbildningen ingår ett examensarbete för teknologie kandidatexamen som omfattar 15 högskolepoäng. Examensarbetet utförs på vårterminen i årskurs 3.
Examensarbetet kan påbörjas när kursens särskilda behörighetskrav är uppfyllda.

Examensarbete, avancerad nivå

I utbildningen ingår ett examensarbete för civilingenjörsexamen som omfattar 30 högskolepoäng.
Examensarbetskursen utgör den avslutande delen av utbildningen. Examensarbetet kan påbörjas när kursens särskilda behörighetskrav är uppfyllda.

Examen

För att avlägga civilingenjörsexamen i Materialdesign krävs godkänt betyg i samtliga kurser som ingår i den studerandes studieplan. Studieplanen ska omfatta 300 högskolepoäng vari ingår ett examensarbete på grundnivå omfattande 15 högskolepoäng samt ett examensarbete på avancerad nivå omfattande 30 högskolepoäng.

Frivilliga introduktionskurser samt förberedande kurser får ej ingå i examen.

Kurser som innehållsmässigt motsvarar annan eller andra kurser inom programmet kan ej medräknas inom ramen för de 300 högskolepoäng som ligger till grund för examen

Valfria kurser ska bidra till programmålen för Materialdesign samt yrkesrollen som civilingenjör.

Examensbenämningar:

·         Generell examen på grundnivå
Teknologie kandidatexamen

·         Yrkesexamen på avancerad nivå
Civilingenjörsexamen

  • Generell examen på avancerad nivå

Teknologie masterexamen