Utbildningens mål

Civilingenjörsutbildning i materialdesign (CMATD), Utbildningsplan för kull HT2019

Senast ändrad: 2019-09-13
Godkänd: 2019-09-13

Utöver de mål som specificeras i högskoleförordningen ska en civilingenjör som utexaminerats från civilingenjörsprogrammet i Materialdesign, KTH ha följande kunskaper, färdigheter och värderingsförmågor…

Kunskap och förståelse

  • Ha breda kunskaper i Materialdesign för att kunna utveckla och tillverka nya material baserade på metaller, keramer, polymerer och fibermaterial
  • Ha djupa kunskaper inom det materialvetenskapliga området och om sambandet mellan materialens framställning, struktur, egenskaper och användning. Det vetenskapliga betraktelsesättet ska kunna innefatta alla längdskalor från nanometernivå över mikrometernivå till komponentnivå i den färdiga produkten

Färdigheter och förmågor

  • Besitta experimentella färdigheter som tränas i materialsyntes och materialanalys samt analytisk förmåga och systemtänkande som tränas i materialval samt design av nya material och processer
  • Ha en helhetssyn vid materialval, materialutveckling och materialutnyttjande baserad på ett industriellt ekologiskt synsätt. Det innebär ett systemtänkande där funktion, prestanda, tillförlitlighet och ekonomi vävs samman med hållbarhetsaspekter såsom miljöbelastning, kretsloppsanpassning och tillgänglighet
  • Besitta individuella och professionella färdigheter som språk, ledarskap, projektledning och kommunikation för ett arbete som ingenjör i ledande befattning eller som ledare i teknikintensiva företag

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Ha god förståelse för att ingenjörsmässiga problem, betraktade i ett systemperspektiv, ofta är komplexa, kan vara ofullständigt definierade, och ibland innehålla motstridiga villkor
  • Ha ett reflekterande förhållningssätt till ansvarstagande och etiska frågor inom tekniska, organisatoriska, ekonomiska, ekologiska och samhälleliga system