Senast ändrad: 2020-02-27
Godkänd: 2020-02-27

Utbildningens upplägg

Utbildningen inleds med en introduktionskurs till ingenjörsstudier. I denna presenteras de olika examensmålen och yrkesrollen som ingenjör. Under det första året ges en inblick i huvudområdet genom två grundkurser i medicin respektive medicinsk teknik. Dessa kurser kombineras med matematik, fysik, programmering och inledande teknik för att ge den nödvändiga matematiska och tekniska basen för fortsatta studier.

I årskurs två och tre övrigt förstärks den allmänna tekniska och naturvetenskapliga basen genom fördjupade kurser inom matematik, fysik och teknik. Studenten läser också mer specialiserade kurser inom de olika delområdena av medicinsk teknik. Kurser inom ekonomi och hållbarutveckling miljö kompletterar utbildningen för att ge den professionella profil som gör studenten attraktiv för arbetsmarknaden.

De första tre åren avslutas med ett fördjupningsarbete/examensarbete för kandidatexamen omfattande 15 hp inom ett valt teknikområde. Efter fullföljda 180 hp kan ansökan om en teknologie kandidatexamen göras om examenskraven är uppfyllda.

Under årskurs 4-5 väljer studenten ett masterprogram inom huvudområdet. Studierna fortsätter sedan fram till civilingenjörsexamen 300 hp och årskurs 5 avslutas med ett examensarbete på 30 hp.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Vissa av kurserna kommer att ges av eller i samarbete med Karolinska Institutet. I dessa kurser kan betygen godkänd (P) och underkänd (F) komma att användas.

Villkor för deltagande i utbildningen

Val av kurser

Anmälan till kurser skall göras inför varje termin:

1 - 15 maj inför höstterminen

1 - 15 november inför vårterminen

Anmälan sker via antagning.se med studentens KTH-konto.

Registrering på kurs

Inför varje läsperiod ska alla studenter registrera sig på de kurser de är antagna till. Kursregistrering görs

antingen via Personliga menyn på www.kth.se eller enligt anvisningar från kursansvarig/kursgivande institution. Vid icke-deltagande eller avbrott på kurs ska studenten lämna återbud via antagning.se eller meddela kursgivande institution detta.

För studier i årskurs 2:

Minst 45 högskolepoäng ur årskurs 1 skall vara avklarade t o m tentamensperioden i augusti. Teknologer som inte uppfyller detta krav skall i samråd med studievägledare upprätta en individuell studieplan.

För studier i årskurs 3:

Minst 90 högskolepoäng ur årskurs 1 och 2 vara avklarade t o m tentamensperioden i augusti. Teknologer som inte uppfyller detta krav skall i samråd med studievägledare upprätta en individuell studieplan.

För studier i årskurs 4:

Minst 150 högskolepoäng ur årskurs 1, 2 och 3 skall vara avklarade t o m tentamens-perioden i augusti. Teknologer som inte uppfyller detta krav skall i samråd med studievägledare upprätta en individuell studieplan.

Tillgodoräknanden

Teknolog har möjlighet att ansöka om att få tillgodoräkna sig resultat från kurs/kurser vid annan högskola/universitet inom eller utom landet. Blankett finns på KTHs webbplats.

http://www.kth.se/student/program/blanketter-sth/blankettarkiv?programme=cmedt

Utlandsstudier

Teknologer vid Medicinsk teknik har möjlighet att studera utomlands genom de avtal KTH har med universitet inom och utanför EU. Det är även möjligt att göra examensarbete utomlands.

Sista ansökningsdag för utlandsstudier är omkring 15 januari.

Examensarbete

Examensarbetet omfattar 30 högskolepoäng. Examensarbete ska göras inom Medicinsk teknik.

Examen

För att avlägga civilingenjörsexamen (eng. Master of Science in Engineering) krävs godkänt betyg i samtliga kurser som ingår i den studerandes studieplan. Studieplanen skall omfatta 300 högskolepoäng vari ingår ett examensarbete omfattande 30 högskolepoäng.