Bilaga 2: Inriktningar

Civilingenjörsutbildning i medieteknik (CMETE), Utbildningsplan för kull HT2007

Bild- och videoteknik (BVT)

Målet med specialiseringen i Bild- och videoteknik är att du ska känna till och förstå funktionen hos de tekniska metoder och hjälpmedel som används inom rörlig analog och digital bildteknik. Du ska också kunna arbeta med verktyg för att registrera, bearbeta, överföra, distribuera och återge ljud och bild.

Master, människa-datorinteraktion (HCI)

Information om masterprogrammet i människa-datorinteraktion fås genom att välja programmet i Kurs- och programkatalogen.

Den student på Medieteknikprogrammet som vill välja masterprogrammet människa- datorinteraktion och förutom en masterexamen också vill ta ut en civilingenjörsexamen i mediteknik

  • får inte läsa specialiseringsspåret människa-datorinteraktion i årskurs 3 (eftersom civilingenjörsutbildningen ska innehålla två spår)
  • ska läsa sina villkorligt valfria matematikkurser i årskurs 2 och 3
  • ska inom masterprogrammet välja kurserna Mediejuridik, Media mellan teknik och kultur samt Innehåll och uttryck i media. Dessutom rekommenderas en kurs i hållbar utveckling.

Interaktiv medieteknik (INMT)

Nya digitala, interaktiva medier utvecklas i snabb takt. Bredbandskanalerna ska fyllas med attraktiva, lönsamma tjänster och ett bredare användarspektrum kräver bättre interaktiva produkter. Denna produktionsinriktade specialisering omfattar teknik och metoder för utveckling och produktion av olika typer av interaktiva medier.

Journalistik (JLK)

Denna specialisering ska ge dig kunskaper om hur dagens journalistik har vuxit fram, de aktuella utvecklingstendenserna med samtidig publicering i flera medieformer, och en ökad koncentration av ägandet på medieområdet. Detta är en teoretisk inriktning, men den rymmer även en del grundläggande moment av journalistisk produktion.

Ljud (LJD)

En viktig del vid framställningen av multimedia är ljudet. Det gäller att känna till hur ljud framställs, bearbetas, registreras och återges, och hur människan uppfattar ljud. För att veta hur man ska integrera ljud med andra media behöver man kunskap om människans hörsel och perception och om psykoakustik, dvs hur vi uppfattar och tolkar ljud och vad vi kan och inte kan uppfatta.

Människa-Datorinteraktion (MDI)

Datorer ingår alltmer i människors vardag i den industrialiserade världen. Detta ställer höga krav på användargränssnitten. För att göra ett bra användargränssnitt krävs att personer med kunskaper från flera dicipliner samverkar. Inom området människa-datorinteraktion möts dataloger, psykologer, lingvister, designers, sociologer och socialantropologer.

Master, media management (MEM)

Observera att programmet är platsbegränsat.

Information om masterprogrammet fås genom att välja programmet i Kurs- och programkatalogen.

Studenter på civilingenjörsprogrammet i Medieteknik har inte garantiplats på masterprogrammet Media management.

Den student på Medieteknikprogrammet som vill välja masterprogrammet media management och förutom en masterexamen också vill ta ut en civilingenjörsexamen i mediteknik

  • ska läsa sina villkorligt valfria matematikkurser i årskurs 2 och 3 
  • ska inom masterprogrammet välja kurserna Mediejuridik, Media mellan teknik och kultur samt Hållbar utveckling (eller motsvarande)

Master, medieteknik (MET2)

Information om masterprogrammet i Medieteknik fås genom att välja programmet i Kurs- och programkatalogen.

Tryckt kommunikation (TRK)

Specialiseringen ger fördjupad kunskap om bilders informationsinnehåll, digital bildhantering samt principer och metoder för tryckanpassning och repro. Den ger även god kännedom om möjligheter och begränsningar för de dominerande tryckmetoderna, alltså offset, djuptryck, flexografi och digital tryckning.