Utbildningens genomförande

Civilingenjörsutbildning i medieteknik (CMETE), Utbildningsplan för kull HT2019

Senast ändrad: 2019-10-24
Godkänd: 2019-10-24

Utbildningens upplägg

Varje läsår omfattar två terminer om 20 veckor vardera. Varje termin är indelade i två läsperioder. 

Utbildningen i medieteknik inleds med obligatoriska kurser i årskurserna 1–3, inklusive två villkorligt valbara kurser i årskurs 3. Årskurs 3 avslutas med ett examensarbete på grundnivå.

I årskurs 4 -5 läser studenten ett masterprogram som ger en fördjupning inom ämnen centrala för medieteknik. Utbildningen avslutas på vårterminen i årskurs 5 med ett examensarbete på avancerad nivå.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Betygsskala framgår av respektive kursplan. 

Villkor för deltagande i utbildningen

För deltagande krävs antagning till kurser inom programmet och registrering på kurs. 

För fortsatta studier krävs att den särskilda behörighet till kurs uppfylls. Krav på särskild behörighet specificeras i respektive kursplan. 

Villkor för fortsatta studier
Studenten ska ansöka till ett masterprogram under årskurs 4–5. För att vara behörig till avancerad nivå inom KTH:s civilingenjörsprogram krävs 150 högskolepoäng från årskurs 1–3 varav minst 110 högskolepoäng från årskurs 1–2. Examensarbete för kandidatexamen ska vara slutfört innan studierna på masterprogrammet påbörjas. Ytterligare särskilda behörighetskrav kan förekomma för vissa program och framgår av respektive Utbildningsplan.

Examensarbete

Examensarbetskursen utgör den avslutande delen av utbildningen. Examensarbetet kan påbörjas när kursens särskilda behörighetskrav är uppfyllda.

Examen

Civilingenjörsexamen

Ansökan om examen
Studenten har möjlighet att ansöka om följande examina: civilingenjörsexamen, teknologie kandidatexamen och teknologie masterexamen, om kraven är uppfyllda.

Villkor för examen 300 högskolepoäng (hp)
Civilingenjörsexamen ansöks om efter genomgånget utbildningsprogram. Programmet är utformat så att den studerande vid examen uppfyller de nationella examenskraven och har fullgjort kurser om 300 hp varav:

  • matematiska-naturvetenskapliga ämnen om minst 45 hp, och därutöver minst 180 hp (inkl 30 hp examensarbete) i ämnen centrala för teknikområdet,
  • minst 90 hp på avancerad nivå, varav minst 60 hp (inkl 30 hp examensarbete) i ämnen centrala för teknikområde medieteknik.