Utbildningens genomförande

Civilingenjörsutbildning i medieteknik (CMETE), Utbildningsplan för kull HT2020

Senast ändrad: 2020-02-21
Godkänd: 2020-02-21

Utbildningens upplägg

Varje läsår omfattar två terminer om 20 veckor vardera, där varje termin har två läsperioder.

Utbildningen till civilingenjör i medieteknik (300 hp) består av:

- obligatoriska kurser i årskurs 1–3 (180 hp), där årskurs 3 avslutas med ett examensarbete på grundnivå

- kurser i årskurs 4-5 läses inom ett valt masterprogram (120 hp), varav minst 60 hp ska utgöras av kurser på avancerad nivå inom medieteknik. Årskurs 5 avslutas med ett examensarbete på avancerad nivå.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Kurser vid KTH kan vara antingen obligatoriska, villkorligt valfria eller valfria.

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Betygsskala framgår av respektive kursplan. 

Villkor för deltagande i utbildningen

För deltagande krävs att man är antagen och registrerad på kurser som ges inom programmet.

För fortsatta studier krävs att särskild behörighet till kurs uppfylls. Krav på särskild behörighet specificeras i respektive kursplan. 

Villkor för fortsatta studier
Studenten ska i årskurs 3 ansöka till ett masterprogram under årskurs 4–5. För att vara behörig till avancerad nivå inom KTH:s civilingenjörsprogram krävs 150 högskolepoäng (hp) från årskurs 1–3, varav minst 110 högskolepoäng från årskurs 1–2. Examensarbete för kandidatexamen ska vara slutfört innan studierna på masterprogrammet påbörjas. Ytterligare särskilda behörighetskrav kan förekomma för vissa program och framgår då av respektive Utbildningsplan.

Examensarbete

Inom utbildningen finns krav på två examensarbetskurser, ett på grundnivå i årskurs 3 (15 hp) och ett på avancerad nivå i årskurs 5 (30 hp). Examensarbetskursen utgör den avslutande delen av utbildningen. Examensarbetet kan påbörjas när kursens särskilda behörighetskrav är uppfyllda.

Särskilda villkor
Om student gör examensarbete vid annan skola än EECS skall exjobbsspecifikation godkännas innan examensarbetet får påbörjas. Dessutom skall granskning av slutrapporten även göras av EECS-skolan, för att säkerställa examensarbetets medietekniska relevans.

Examen

Examen benämns Civilingenjörsexamen.
I examensbevisets textdel anges utbildningsprogrammet Medieteknik, och den engelska titeln Degree of Master of Science in Engineering.