Senast ändrad: 2012-04-23
Godkänd: 2012-04-23

Utbildningens upplägg

Läsårets uppdelning i terminer, perioder m.m. är beskrivet i KTH:s intranät, regelverk.

Årskurs 1 och 2 är i stort upplagda enligt ett system med obligatoriska kurser à 7,5 hp med två kurser parallellt per period.

Årskurs 1 inleds med en kurs i grundläggande matematiska och ingenjörsmässiga färdigheter. Detta tjänar till att ge en mjukstart till högskolestudier. Kursen tjänar speciellt syftet att ge en smidig övergång från gymnasie- till högskolestudier genom repetition av gymnasiematematik, experimentell metodik och färdighetsträning, genom praktisk problemlösning och lite programmering. Årskurs 1 innehåller vidare ett matematiskt basblock med ett flertal kurser inom grundläggande algebra och analys samt kurser inom grundläggande fysik.

Årskurs 2 och 3 innehåller fördjupning av de matematiska kunskaperna genom kurser inom vektoranalys, komplexanalys, transformmetoder, differentialekvationer samt matematisk statistik. Även baskunskaperna inom fysik byggs på under årskurs 2-3 med kurser inom t.ex. modern fysik, elektromagnetisk fältteori och fasta tillståndets fysik. Matematiken och fysiken kompletteras även med en kurs i kemiska koncept samt även mer tillämpade kurser inom numeriska metoder, projektledning och kurser kring elektriska kretsar och komponenter. I årskurs 3 väljer studenten  även en inriktning/masterprogram. Årskurs 3 avslutas med examensarbete på grundnivå. Därefter finns möjlighet att ansöka om en kandidatexamen.

Årskurs 4 och 5

Masterprogrammets kurser läses i årskurs 4 och 5 och eventuella förkunskapskurser för dessa läses i årskurs 3 på våren, parallellt med examensarbete på kandidatnivå.

Obligatoriska kurser på masterprogrammet blir generellt obligatoriska kurser för ME. Forskningsmetodik och vetenskapsteori blir därmed obligatorisk för alla ME-studenter som läser år 4 och 5 (men ej till kandidatexamen).                 

En del kurser kan uteslutas om de överlappar med obligatoriska kurser på ME. I princip skall hela det valda master programmet med ingående kurser följas.

Språkinriktningarna

Att läsa ME-programmet med en språkinriktning innebär att man läser språk parallellt med övriga kurser och att man i årskurs 4 eller 5 åker på ett års utbyte i något land där språket i fråga talas och används som undervisningsspråk på universitetet.

För de europeiska språken läser man utöver programmets ordinarie kurser 25,5 hp kurser i språk och kultur fördelat som 7,5 + 9 + 9 hp över åren. Årskurs 4 läses utomlands med 15 hp språk och 45 hp kurser inom den valda kompetensinriktningen. I augusti, sommaren mellan årskurs 3 och 4, läses en 4,5 hp kulturkurs om det land där studenten kommer att vistas. Examensarbetet görs normalt i Sverige.

För de asiatiska språken gäller följande: Utöver programmets ordinarie kurser läses 30 hp kurser i språk och kultur fördelat som 6 + 6 + 9 + 9 hp över åren. Årskurs 5 läses utomlands med 30 hp språk och kultur samt 30 hp examensarbete.

Eftersom kurserna i språk och kultur är fler än vad som ryms i utrymmet för valfria kurser om 30 hp måste en justering göras på kompetensinriktningsvalet för att rymma de 45 resp 60 hp som språkinriktningarna har. Detta görs i form av en individuell studieplan.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

För studenter på de internationella inriktningarna finns inget utrymme för helt valfria kurser. Studenter på övriga inriktningar har ca 30 hp valfria kurser.

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

Studieanmälan skall göras av alla studenter som avser att studera nästkommande termin. Denna anmälan utgör en grund för terminsregistrering och underlag för beslut om uppflyttning till följande termin. Studieanmälan för höstterminen görs senast 15 maj och för vårterminen senast den 15 november. Kursval görs normalt i samband med studieanmälan. Obligatoriska kurser i nästkommande termin blir automatiskt valda om man följer den ordinarie studieplanen. Uppflyttningsreglerna för ME-programmet är:

  • Från åk 1 till åk 2 - 45 högskolepoäng ur åk 1.
  • Från åk 2 till åk 3 - 90 högskolepoäng åk 1 och 2.
  • Från åk 3 till åk 4 – 150 högskolepoäng ur åk 1, 2 och 3. Examensarbete på grundnivå, 15 hp, måste vara avklarad.

Val av kompetensinriktning görs i åk 3.

Kursregistrering görs innan tredje veckan på kursen för de anmälda studenter som deklarerat att de avser följa kursen.

Tillgodoräknanden

Student som har läst någon/några kurser på något annat universitet eller högskola kan tillgodoräkna sig de kurserna i civilingenjörsexamen. De kurser som skall tillgodoräknas får inte överlappa någon kurs redan läst vid KTH.
För att byta ut någon obligatorisk kurs måste dokumenterade kunskaper i samma omfattning för motsvarande ämne uppvisas.
Ansökningshandlingar för tillgodoräknande eller byte av kurs skall lämnas till studievägledare för bedömning och beslut av programansvarig lärare. Till ansökan skall bifogas vidimerade betygskopior för åberopad kurs samt kursbeskrivningar (kursplan). Handläggningstiden är normalt ett par veckor från ansökningstillfället. Kopia på beslut skickas alltid hem till den sökande.

Hänvisning till  KTHs regelverk:http://intra.kth.se/regelveryutbildning-forskning/grundutbildning/prestationer/L27200

Utlandsstudier

För att vara behörig för utbytesstudier inom ramen för något utbytesavtal som finns med utländska universitet gäller följande:

  • Maximalt två oavslutade kurser om man går i årskurs 2
  • Maximat tre oavslutade kurser om man går i årskurs 3

För urvalet av programspecifika platser gäller de KTH-gemensamma urvalskriterierna.Hänvisning tillhttp://intra.kth.se/regelverk

Examensarbete

För civilingenjörsexamen skall ett examensarbete om 30 hp inom mikroelektronik utföras. Examensarbetet utförs normalt i slutet av utbildningen och kan inte påbörjas förrän studenten uppnått minst 240 hp inom utbildningen.  

Examensarbete skall utföras inom den kompetensinriktning studenten valt. Val av examensarbete görs i samråd med tänkt examinator.  

Examensarbetet betygssätt i skalan A-F där betygen A-E är godkänt. För godkänt betyg skall arbetet bedömas vara godkänt i tre bedömningsgrunder: process, tekniskt/vetenskapligt innehåll och presentation.

Hänvisning till KTHs regelverk:http://intra.kth.se/regelverk

Examen

Villkoren för examen är uppfyllda i och med att kursfordringarna i programmet är uppfyllda.  

Examensbenämning är Civilingenjörsexamen. I examensbevisets textdel anges det utbildningsprogram, Mikroelektronik, som den studerande genomgått. 

Ansökan om examen lämnas till utbildningskansliet vid KTH Skolan för informations- och kommunikationsteknik.  

Hänvisning till KTHs lokala examensordning:http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/examina