Utbildningens genomförande

Civilingenjörsutbildning öppen ingång (COPEN), Utbildningsplan för kull HT2011

Senast ändrad: 2011-03-14
Godkänd: 2011-03-14

Utbildningens upplägg

Utbildningens upplägg

Året på Öppen Ingång ges utan periodindelning. Det innebär att tidpunkter då kurser börjar och avslutas planeras fritt utifrån ett helhetsperspektiv på utbildningen. Ordinarie tentamensskrivningar genomförs under läsåret vid lämpliga tidpunkter, och är inte bundna till speciella veckor, och föregås i normalfallet av en inläsningsperiod om minst fyra undervisningsfria dagar inkl lördag och söndag.

Läsåret omfattar normalt 40 veckor. Vid behov kan undervisning förläggas utanför ordinarie terminstid.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

I utbildningen ingår åtta obligatoriska kurser och en villkorligt valbar kurs. Kurserna definieras i läro- och timplanen. De olika kursernas mål, förkunskapskrav, innehåll samt kursfordringar återfinns i kursplanerna. Beroende på val av påföljande program, kan en eller två programspecifika, kompletterande sommarkurser om vardera 3 hp behöva inhämtas inför höstterminen på programmet.

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

Studieanmälan och terminsregistrering

Inför varje termin lämnas en obligatorisk studieanmälan till studievägledningen. Utan studieanmälan kan inte termins- och kursregistrering för kommande termin ske. Termins- och kursregistrering krävs för att studieresultat skall bli registrerade och för att CSN skall betala ut studiemedel. 

Anmälan görs via ”Mina sidor”: www.kth.se/student/

Sista datum för anmälan inför kommande termin är normalt den 15 november resp. 15 maj.

Kursregistrering

Antagning till obligatoriska kurser genomförs av SCI-skolans kansli efter inkommen studieanmälan och i samband med terminsregistrering.

Programmet har två villkorligt valbara kurser; Ingenjörsvetenskap och Kommunikation. En av dessa väljs inför period 3.

Den studerande skall vid första schemalagda undervisningstillfälle registrera sig på kursen. Kursregistrering på både obligatoriska och valfria kurser måste göras individuellt (på institutionen). Den som registrerat sig på en kurs och därefter beslutar sig för att inte fullfölja kursen skall snarast anmäla detta till berörd institution.

Studieuppehåll

Studieuppehåll beviljas i enlighet med praxis på KTH. Studieuppehåll innebär att den studerande under minst en läsperiod inte deltar i undervisningen. Studieuppehåll beviljas vanligen ej under årskurs 1. Undantag från detta kan ske om synnerliga skäl föreligger. Ansökan om studieuppehåll lämnas till SCI-skolans kansli, som beviljar eller avslår ansökan. När den studerande avser att återuppta studierna skall en ny studieanmälan göras. Efter det att valet till program har genomförts behandlas ansökan om studieuppehåll av mottagande program.

Val av civilingenjörsprogram 

KTHs civilingenjörsprogram tar vart och ett endast emot ett på förhand begränsat antal studenter från Öppen Ingång. Studenterna anger vid valet sex alternativ till önskat program; första-, andra-, tredje-, fjärde-, femte- och sjättehandsalternativ. Urvalet till programmen görs på grundval av studieresultaten på Öppen Ingång samma läsår som studenten antagits till Öppen Ingång. 

  1. I första hand baseras urvalet på antalet obligatoriska högskolepoäng ur Öppen Ingångs Läro- och timplan som under året har examinerats till och med vårterminens sista dag för ordinarie tentamina.
    OBS! Examinationsmoment genomförda efter detta datum, dvs under omtentamensperioden vid vårterminens slut eller under augustiperioden räknas ej vid urvalet
  2. Vid lika antal tenterade högskolepoäng baseras urvalet på viktat medelbetyg av alla avslutade kurser eller examinationsmoment vars högskolepoäng har medräknats enligt punkt 1.
  3. Om det viktade medelbetyget är detsamma tillgrips lottning.

Studenterna rankas enligt ovanstående kriterier. En student med högre rankning får alltid välja före student med lägre rankning. Det betyder att studenten inte behöver göra taktiska överväganden vid prioriteringen av sina val; att som förstahandsalternativ söka ett populärt program och sedan inte komma in försämrar inte möjligheten att komma in på det program man valt i andra hand osv. Gällande regler för urval, se nedan

Övergång till civilingenjörsprogram

Enligt rektorsbeslut V-2006-1510 ska studerande på OPEN som klarat av KTHs och det mottagande programmets ordinarie krav för uppflyttning till åk 2 registreras för avbrott på OPEN och registreras (FFG) på programtermin 3 i det mottagande programmet. Den studerande som inte klarat de ordinarie kraven för uppflyttning skall omregistreras (OM) på programtermin 2 på OPEN och registreras (FFG) på programtermin 3 i det mottagande programmet. För studerande som på detta vis är dubbelregistrerade skall en individuell studieplan upprättas. Den individuella studieplanen skall upprättas av den mottagande skolan. När den studerande klarat kraven för uppflyttning på det mottagande programmet skall han/hon registreras för avbrott på OPEN.

Regler för urval till civilingenjörsprogram

Gällande fr o m läsåret 2007/2008 

Hur räknas antalet examinerade poäng?

Endast obligatoriska kurser som ingår i Öppen Ingångs Lär- och Timplan under höst- och vårtermin får räknas. Kurser i matematik under mottagningsperioden, SF1611, SF1651 och SF1652, medräknas ej i urvalet då dessa kurser ej är obligatoriska. Ej heller räknas de kompletteringskurser i mekanik respektive fysik som skall läsas av studenter till vissa program. Som beskrivits i utbildningsplanen räknas endast examinationsmoment genomförda senast under vårterminens sista dag för ordinarie examination det läsår studenten påbörjar sina studier på Öppen Ingång. Rörande tillgodoräknade eller utbytta kurser, se nedan. 

Studentens ansvar 

När en examination är genomförd och godkänd rapporteras den in i en databas (Ladok). Urvalet baseras på inrapporterade resultat vid ”deadline” för urval. Urvalet görs sista veckan i juni, exakt datum meddelas i god tid innan. Det är därför mycket viktigt att alla godkända resultat finns inrapporterade i Ladok innan dagen när urvalet sker. 

OBS! Öppen Ingångs studenter är själva ansvariga för att kontrollera att alla relevanta poäng har inrapporterats till Ladok innan urvalet sker.

Studenten uppmanas att senast en vecka innan urvalet via Mina Sidor kontrollera sina studieresultat. Om något är felaktigt, kontakta respektive institution; se http://www.kth.se/om/organisation/skolor    

Urvalsproceduren kommer inte att omprövas på grund av icke inrapporterade poäng.

Hur beräknas det viktade medelbetyget?
Erhållet betyg räknas om till s k betygspoäng enligt följande tabell:

A: 10, B: 9, C: 8, D: 7, E: 6, Fx: 0, F: 0.

På kurser med betygsskala F eller P (fail, pass) ) räknas ett P som betyg E, dvs med 6 betygspoäng.

Erhållen betygspoäng på en godkänd kurs viktas multiplikativt med kursens storlek i högskolepoäng.

Erhållen betygspoäng på ett godkänt examinationsmoment på en ännu ej godkänd kurs viktas multiplikativt med momentets antal högskolepoäng.

De viktade poängen summeras, och summan divideras med det totala antalet högskolepoäng som examineras på Öppen Ingång under ordinarie terminstid det aktuella läsåret (normalt 60 högskolepoäng). Den så erhållna kvoten utgör det viktade medelbetyget.

Eftersom antalet examinerade högskolepoäng har högre prioritet vid urvalet än det viktade medelbetyget är det för studenten alltid fördelaktigt att avsluta en kurs (även i de fall då slutbetyget på kursen blir lägre än det viktade medelbetyget av ingående moment).

 Villkorligt valfria kurser   

Vid höstterminens slut väljer studenterna att läsa EF1100 Ingenjörsvetenskap som betygssätts med P (pass) eller F (fail) alternativt kursen DH1602 Kommunikation som betygssätts A-F.

Vid urval till program hanteras båda kurserna likvärdigt. Betyg A-E på DH1602 får betygspoäng 6, samma värde som P.

Tillgodoräknanden

Vad gäller för tillgodoräknade kurser eller vid utbyte av kurs?

Kurser på Öppen Ingång kan tillgodoräknas eller bytas ut enligt tidigare formulerade principer, i enlighet med KTHs praxis.

Observera att det är det nominella antalet högskolepoäng på Öppen Ingångs kurser som gäller: om t.ex. en kurs om 9 högskolepoäng från annan högskola tillgodoräknas mot en kurs om 7,5 högskolepoäng på Öppen Ingång, räknas detta som 7,5 högskolepoäng vid urvalsproceduren. Motsvarande gäller för kurser lästa vid KTH.

Kurser godkända vid tidigare högskolestudier räknas i urvalsproceduren alltid med betyg E, dvs med 6 betygspoäng.

Om mer än två kurser tillgodoräknas eller byts in enligt individuell studieplan räknas alla tillgodoräknade och inbytta kurser, utom de två med högst nominellt antal högskolepoäng, med halvt antal högskolepoäng. Syftet med detta är att förhindra att Öppen Ingång utnyttjas som en genväg till civilingenjörsprogrammen av studenter som redan läst merparten av kurserna tidigare.

Exempel: En student börjar på Öppen Ingång och har sedan tidigare läst mycket matematik, och får tillgodoräkna sig de tre matematikkurserna Baskurs i matematik 4,5 hp, Algebra och Geometri 7,5 hp samt Envariabelanalys 7,5 hp . Vid urvalsprocessen räknas då Algebra och Geometri samt Envariabelanalys med fullt antal högskolepoäng, 7,5 hp men den tredje kursen Baskurs i matematik räknas med 2,25 hp (halvt antal hp). Samtliga tre tillgodoräknade kurser räknas med betyg E vid beräkning av viktat medelbetyg, oavsett vilka betygen var på de kurser mot vilka tillgodoräknandet har skett.

Utlandsstudier

Vid studier på KTHs civilingenjörsprogram finns möjlighet att studera ett halvt eller ett helt år vid ett utländskt universitet utan att behöva betala de kursavgifter som annars tas ut av utländska studerande. Mer information om detta finns i respektive civilingenjörsprograms utbildningsplan.

Examensarbete

Civilingenjörsstudier avslutas med ett examensarbete om 30 högskolepoäng. Mer information finns i respektive civilingenjörsprograms utbildningsplan.

Examen

Öppen Ingång leder mot en civilingenjörsexamen om 300 högskolepoäng vid något av KTHs civlingenjörsprogram. Samtliga kurser under det första året på Öppen Ingång får räknas in i examen.   

Information om vad som gäller för de olika programmen finns i respektive civilingenjörsprograms utbildningsplan och i KTHs lokala examensordning 

http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/examina