Senast ändrad: 2013-02-05
Godkänd: 2013-02-05

Öppen Ingång är ett annorlunda sätt att påbörja en utbildning som leder till civilingenjörs- eller masterexamen vid KTH. Genom att studera vid Öppen Ingång kan studenten vänta ett år med valet av program.

Öppen ingång är en start på civilingenjörsstudier, omfattande ett år, som sedan fullföljs vid något av KTHs civilingenjörsprogram. Under året på Öppen Ingång läses grundläggande ingenjörsämnen, gemensamma för många av KTHs civilingenjörsprogram. Under tiden ges möjlighet att bekanta sig närmare med de olika civilingenjörsprogram som ges på KTH. En valprocedur genomförs i slutet av vårterminen det första året.

Den som har antagits till Öppen Ingång garanteras en plats på något av KTHs civilingenjörsprogram. Antalet tillgängliga platser på respektive civilingenjörsprogram är dock begränsat, och i de fall antalet sökande till ett visst program är större än antalet platser genomförs ett urval baserat på studieresultaten under det första året på Öppen Ingång.

Studier på Öppen Ingång följt av studier på ett av KTHs civilingenjörsprogram leder mot en civilingenjörsexamen om 300 högskolepoäng. Samtliga poäng från året på Öppen Ingång får medräknas i examen.

Öppen Ingång är utformat så att det ger en god start för fortsatta studier vid något av KTHs civilingenjörsprogram, och bidrar till att uppfylla de mål som gäller KTHs civilingenjörsutbildningar, se http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/examina/lokala-foreskrifter-for-examina-pa-grundniva-och-avancerad-niva-lokal-examensordning-1.27227

Kunskap och förståelse

Efter studier vid Öppen Ingång skall studenten kunna

  • genomföra matematiska resonemang och kalkyler inom en- och flervariabel analys, linjär algebra och numeriska metoder, viktiga för ingenjörsyrket och de fortsatta studierna
  • visa förståelse för programmeringsteknikens grunder och självständigt kunna genomföra enklare programmeringsuppgifter 
  • genomföra vissa enklare mätningar och försök
  • redogöra för kemiska och fysikaliska grundbegrepp 
  • tillämpa och redogöra för grundläggande principer inom mekanik  
  • redogöra för och delvis behärska vissa, för ingenjörer viktiga, komplementära kompetenser, såsom t ex kommunikationsfärdigheter
  • beskriva KTHs olika civilingenjörsutbildningar och de yrkesroller som är associerade med dessa

Färdigheter och förmågor

Värderingsförmåga och förhållningssätt