Senast ändrad: 2018-06-18
Godkänd: 2018-06-18

Programmets syfte och mål
Öppen ingång är ett sätt att påbörja en utbildning som leder till civilingenjörs- och masterexamen vid KTH.

Öppen ingång är en start, omfattande ett år, på civilingenjörsstudier som sedan fullföljs vid något av KTH:s civilingenjörsprogram. Under året på Öppen ingång läses grundläggande ingenjörsämnen, gemensamma för många av KTH:s civilingenjörsprogram. Under tiden ges möjlighet att bekanta sig närmare med de olika civilingenjörsprogrammen som ges på KTH. Valet av civilingenjörsprogram genomförs i slutet av vårterminen det första året.

Studier på Öppen ingång följt av studier på ett av KTH:s civilingenjörsprogram leder till en civilingenjörsexamen om 300 högskolepoäng. Samtliga poäng från året på Öppen ingång får räknas med i examen.

Öppen ingång är utformat så att det ger en god start för fortsatta studier vid KTH:s civilingenjörsprogram, och bidrar till att uppfylla de mål som gäller KTH:s civilingenjörsutbildningar. Mer information finns i KTH:s regelverk på: www.kth.se

Kunskap och förståelse

 • genomföra matematiska resonemang och kalkyler inom en- och flervariabelanalys, linjär algebra och numeriska metoder, viktiga för ingenjörsyrket och de fortsatta studierna
 • visa förståelse för programmeringsteknikens grunder och självständigt kunna genomföra enklare programmeringsuppgifter
 • redogöra för kemiska och fysikaliska grundbegrepp
 • tillämpa och redogöra för grundläggande principer inom mekanik
 • genomföra vissa enklare mätningar och försök
 • redogöra för och delvis behärska vissa, för ingenjörer viktiga, komplementära kompetenser, såsom t ex kommunikationsfärdigheter
 • beskriva KTH:s olika civilingenjörsutbildningar och de yrkesroller som är associerade med dessa

Färdigheter och förmågor

Efter genomförd civilingenjörsutbildning skall studenten:

 • visa förmåga att med helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera komplexa frågeställningar, analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar samt delta i forsknings- och utvecklingsarbete och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen,
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap samt visa förmåga att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden, även med utgångspunkt i begränsad information,
 • visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar,
 • visa förmåga att utveckla och utforma produkter, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för hållbar utveckling, och
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser, och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa, i dialog med olika målgrupper.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomförd civilingenjörsutbildning skall studenten:

 • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, inbegripet sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter,
 • visa insikt om och förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin färdighet och förmåga.