Senast ändrad: 2012-05-07
Godkänd: 2012-05-07

Utbildningens upplägg

De första åren läser alla studenter inom programmet, grundläggande, obligatoriska kurser i matematik, naturvetenskap, ekonomi-, juridik- och teknik. Genom kursen Samhällsbyggnadsprocessen den första terminen i årskurs 1, kommer studenterna i kontakt med sina framtida arbetsuppgifter. I slutet av andra året väljer studenterna inriktning.

Läsåret omfattar 40 veckor och är indelat i fyra perioder. Läsperioderna har vardera ca sju veckor med minst 33 läsdagar. Varje läsperiod följs av en tentamensperiod. Utöver de fyra ordinarie tentamensperioderna ges tre omtentamensperioder; efter jul, efter period fyra och direkt före första läsperioden för läsåret.

Årskurs 1

Programmet börjar redan under mottagningsperioden, med den frivilliga kursen”Introduktion till Samhällsbyggnadsprogrammet”.I kursen ingår en studieresa till ett aktuellt område/projekt i Stockholmsområdet, en dataintroduktion med informationssökning samt repetition av gymnasiets matematik.Övriga kurser är en blandning av matematisk-naturvetenskapliga och samhällsbyggnadsspecifika ämnen med en tyngdpunkt åt det förstnämnda.

Alla kurser under detta år har relativt många lärarledda, schemalagda timmar. De flesta av kurserna examineras med en skriftlig tentamen. Andra examinationsformer förekommer ofta, det kan vara projektarbeten som redovisas i rapporter och muntligt vid seminarier.

 Årskurs 2

Kurserna under detta läsår är mer samhällsbyggnadsinriktade och tillämpade. Upplägget är som tidigare, med mycket schemalagd tid med halv- eller heldagsundervisning. I slutet av vårterminen väljer studenten den inriktning som han/hon fortsättningsvis vill läsa.

 Årskurs 3-5

Under årskurserna 3-5 läser teknologen obligatoriska kurser inom den valda inriktningen samt ett antal valfria kurser. En del kurser är gemensamma för flera olika inriktningar särskilt i årskurs 3. Utbildningen avslutas med ett examensarbete på 30 hp den sista terminen

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Antal poäng i villkorligt valfria och valfria kurser varierar för de olika inriktningarna. Med villkorligt valfria avses att studenten kan välja mellan ett antal listade kurser, hur många poäng varierar för de olika inriktningarna. För alla inriktningar gäller att helt valfria kurser kan utgöra 15 hp. Det kan vara kurser på programmet men det kan också vara språkkurser och/eller kurser från andra ämnesområden.

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

Studieanmälan

En förutsättning för att få delta i studier vid KTH är att den studerande varje vår och höst gör en studieanmälan för kommande termin. Detta görs via ”Mina sidor” på KTHs webbplats, mellan den 1 och 15 november och 1 och 15 maj.

I och med studieanmälan har teknologen anmält sin avsikt att studera och delta i undervisningen. Först därefter blir det möjligt för teknologen att:

 • terminsregistreras
 • kursregistreras
 • få resultat inrapporterade
 • få möjlighet till studiemedel från CSN

 Kursval

I årskurs 2 görs det första kursvalet inför period 4, då teknologen väljer mellan kurserna Mekanik och Ekonomisk geografi, utifrån vald inriktning åk 3-5. Valet avgörs av vilken inriktning som studenten väljer för år 3-5. Studenten kommer att får möjlighet att deltaga vid ett flertal olika informationstillfällen, och bilda sig en uppfattning om de okika kompetensinrriktingarna, i god tid innan kursvalet. Därefter görs kursval inför varje termin när så är möjligt. Valet genomförs på ”Mina sidor” på KTHs webbplats på samma sätt som studieanmälan.

För valbara kurser gäller följande begränsningar:

 • valbar kurs får ej läsas i årskurs 1.
 • endast undantagsvis får valfri kurs läsas i årskurs 2.
 • inte mer än en språkkurs får läsas samtidigt.
 • max 40hp av obligatoriska och valfria kurser får läsas per termin

 Villkor för uppflyttning

För studier i årskurs 2:

Minst 45 hp ur årskurs 1 skall vara avklarade t o m tentamensperioden i augusti. Teknologer som inte uppfyller detta krav skall i samråd med studievägledare upprätta en individuell studieplan.

För studier i årskurs 3:

Minst 90 hp ur årskurs 1 och 2 vara avklarade t o m tentamensperioden i augusti. Teknologer som inte uppfyller detta krav skall i samråd med studievägledare upprätta en individuell studieplan.

För studier i årskurs 4:

Minst 150 hp ur årskurs 1, 2 och 3 skall vara avklarade t o m tentamensperioden i augusti. Teknologer som inte uppfyller detta krav skall i samråd med studievägledare upprätta en individuell studieplan.

För studier i årskurs 5:

Kurser motsvarande 240 hp ska vara avslutade på programmet innan examensarbetet påbörjas. 

Val av inriktning

Inriktning väljs i slutet av årskurs 2. Se även under utbildningens upplägg.

Tillgodoräknanden

Teknolog har möjlighet att ansöka om att få tillgodoräkna sig resultat från kurs/kurser vid annan högskola/universitet inom eller utom landet.

KTHs policy för tillgodoräkning finns i sin helhet i KTH-handboken;

www.kth.se/info/kth-handboken/II/13/3.html

Även examensarbete kan tillgodoräknas. KTH anser det dock lämpligt att examensarbetet utförs vid KTH (inom en skola eller på ett företag med handledare och examinator från KTH).

För att tillgodoräknandet skall kunna prövas måste den sökande normalt kunna dokumentera att hon/han examinerats i kurs (motsv) med minst godkänt resultat. Enligt KTH:s arbetsordning beslutar grundutbildningsansvarig om tillgodoräknande av hel kurs.

 Ansökan om tillgodoräknande görs till utbildningskansliet på avsedd blankett.

Utlandsstudier

KTH har avlat med flera universitet inom och utanför EU. För att vara behörig för utlandsstudier ska teknologen ha läst minst två år på programmet före utresa och ligga i fas med sina studier. Utbytesstudierna skall kunna tillgodoräknas inom Samhällsbyggnadsprogrammet och studenten bör ha tillräckligt goda kunskaper i det språk som undervisningen sker på vid värduniversitetet för att kunna klara kurserna. Det är även möjligt att göra examensarbete utomlands. Ansökan ska vara skriftlig och lämnas in under januari läsåret innan studenten önskar delta i studerandeutbyte. Mer information om utlandsstudier finns på www.kth.se/student/utlandsstudier

Examensarbete

Examensarbetet omfattar 30 högskolepoäng och görs inom vald inriktning. De olika inriktningarna specificerar vilka kurser som krävs för att få påbörja examensarbetet inom ämnet. Eftersom examensarbetet ska vara en fördjupning inom valt teknikområde skall det i normalfallet genomföras inom det teknikområde examen gäller och som studenten förberetts för.

Om studenten önskar utföra examensarbete inom ett område som ligger utanför teknikområdet/utbildningsprogrammet skall detta godkännas av grundutbildningsansvarig innan arbetet påbörjas. Allmänt gäller att en huvuddel av studierna, minst 240 högskolepoäng, skall vara avklarade innan examensarbetet får påbörjas.

Det är examinator som avgör om studenten har den fördjupning som avses och att studenten slutfört huvuddelen av studierna innan examensarbetet påbörjas. Examensarbetet skall normalt utföras under utbildningens sista termin. Dispens från regelverket kan efter prövning beviljas av grundutbildningsansvarig.

Examensarbetet betygssätts enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg.

 KTH:s övergripande regler för examensarbete finns i KTH handboken;www.kth.se/info/kth-handboken/II/15/1.html

Examen

För att avlägga civilingenjörsexamen krävs godkänt betyg i kurser omfattande 300 hp. I de 300 hp ska ingå:

 • examensarbete om 30 hp.
 • matematisk-naturvetenskapliga ämnen om minst 45 hp, och därutöver minst 180 hp (inkl 30 hp examensarbete) i ämnen centrala för teknikområdet;
 • minst 90 hp på avancerad nivå, varav minst 60 hp (inkl 30 hp examensarbete) i ämnen centrala för teknikområdet.

KTHs lokal föreskrifter för examen finns beskriven i KTH handboken;

www.kth.se/info/kth-handboken/II/19/1.html

Ansökan om examenCivilingenjörsexamen erhålls efter genomgånget utbildningsprogram.Examen benämns Civilingenjörsexamen (Degree of Master of Sience in Engineering). Information om handläggning och vilka dokument som ska lämnas in vid ansökan finns att läsa om under länken: http://www.kth.se/student/examen