Senast ändrad: 2013-04-26
Godkänd: 2013-04-26

Utbildningens upplägg

De första åren läser alla studenter inom programmet, grundläggande, obligatoriska kurser i matematik-naturvetenskapliga ämnen, ekonomi, juridik och teknikämnen. Genom kursen Samhällsbyggnadsprocessen den första terminen i årskurs 1, kommer studenterna i kontakt med sina framtida arbetsuppgifter. I slutet av andra året väljer studenterna inriktning.

Läsåret omfattar 40 veckor och är indelat i fyra perioder. Läsperioderna har vardera ca sju veckor med minst 33 läsdagar. Varje läsperiod följs av en tentamensperiod, utöver de fyra ordinarie tentamensperioderna ges tre omtentamensperioder; efter jul, efter period 4 och direkt före första läsperioden för läsåret.

Årskurs 1

Programmet börjar redan under mottagningsperioden, med den frivilliga kursen "Introduktion till Samhällsbyggnadsprogrammet". I kursen ingår en studieresa till ett aktuellt område/projekt i Stockholmsområdet, en dataintroduktion med informationssökning samt repetition av gymnasiets matematik.

Övriga kurser under årskurs 1 är en blandning av matematiskt-naturvetenskapliga och samhällsbyggnadsspecifika ämnen med en tyngdpunkt åt det förstnämnda. Alla kurser under detta år har relativt många lärarledda, schemalagda timmar. De flesta av kurserna examineras med en skriftlig tentamen. Andra examinationsformer förekommer dock ofta, det kan vara projektarbeten som redovisas i rapporter och muntligt vid seminarier.

Årskurs 2

Kurserna under detta läsår är mer samhällsbyggnadsinriktade och tillämpade. Upplägget är som tidigare, med mycket schemalagd tid med halv- eller heldagsundervisning. I slutet av vårterminen väljer studenten den inriktning som han/hon fortsättningsvis vill läsa.

Årskurs 3

Under årskurserna 3-5 läser teknologen obligatoriska kurser inom den valda inriktningen samt ett antal valfria kurser. En del kurser är gemensamma för flera olika profiler särskilt i årskurs 3. I slutet av årskurs 3 gör studenterna ett kandidatarbete inom Samhällsbyggnad om 15 hp.

Årskurs 4-5

Under år 4 och 5 läser studenter kurser inom vald masterutbildning och utbildningen avslutas med ett examensarbete på 30 hp den sista terminen. De olika mastersprogrammen beskrivs i bilaga 2. För att erhålla civilingenjörsexamen krävs att något av följande masterprogram läsas; Geodesy and Geoinformatics, Huskonstruktion, Infrastructure Engineering, Real Estate Developement and Financial Services, Sustainable Urban Planning and Design, Transport Systems, Water Resources technology. Se bilaga för information om vilka kombinationer mellan inriktning och masterprogram som är möjliga.

Skolstyrelse fattar beslut om att spår/inriktning ställs in om för få studerande sökt/antagits till den eller om resurser saknas för genomförande

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Utbildningen sker i kursform. De kurser som ges inom programmet finns i bilaga 1. Antal poäng i villkorligt valfria och valfria kurser varierar för de olika inriktningarna och mastersprogrammen. Med villkorligt valfria avses att studenten kan välja mellan ett antal listade kurser, hur många poäng varierar för de olika inriktningarna. Det finns även möjlighet att välja 15 hp valfria kurser.

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg.

Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

Villkor för deltagande i utbildningen

En förutsättning för att få delta i studier vid KTH är att den studerande varje vår och höst gör en studieanmälan för kommande termin. Detta görs via "Mina sidor" på KTHs webbplats, mellan den 1 och 15 november och 1 och 15 maj.

I och med studieanmälan har teknologen anmält sin avsikt att studera och delta i undervisningen. Först därefter blir det möjligt för teknologen att:

- terminsregistreras

- kursregistreras

- få resultat inrapporterade

- få studiemedel från CSN

Kursval

I årskurs 2 görs det första kursvalet inför period 4, då teknologen väljer mellan kurserna Mekanik och Ekonomisk geografi. Valet avgörs av vilken inriktning som studenten väljer för år 3-5. Därefter görs kursval inför varje termin. Valet genomförs på "Studera.nu".

För valbara kurser gäller följande begränsningar:

- valbar kurs får ej läsas i årskurs 1.

- endast undantagsvis får valfri kurs läsas i årskurs 2.

- max 40hp får läsas per termin

Villkor för uppflyttning

För studier i årskurs 2:

Minst 45 högskolepoäng ur årskurs 1 skall vara avklarade t o m tentamensperioden i augusti.

För studier i årskurs 3:

Minst 90 högskolepoäng ur årskurs 1 och 2 vara avklarade t o m tentamensperioden i augusti. Minst 50 av avklarade högskolepoäng ska vara från årskurs 1.

För studier i årskurs 4:

Minst 150 högskolepoäng ur årskurs 1, 2 och 3 skall vara avklarade t o m tentamensperioden i augusti varav minst 110 högskolepoäng från årskurs 1-2. Dessutom ska examensarbetet för kandidatexamen vara slutfört.

För studier i årskurs 5:

Utöver vad som gäller för uppflyttning till årskurs 4 ska minst 45 högskolepoäng från årskurs 4 vara slutförda. Kurser motsvarande 240 högskolepoäng ska vara avslutade på programmet innan examensarbetet påbörjas.

För studeranden som inte uppfyller ovanstående krav för uppflyttning ska individuella studieplaner upprättas. Syftet med den individuella studieplanen är att studenten ska klara av de kvarvarande momenten under nästkommande läsår.

Val av inriktning

Inriktning väljs i slutet av årskurs 2. Se även under

Utbildningens upplägg.

Tillgodoräknanden

Det är möjligt att få tillgodoräkna sig resultat från kurs/kurser vid annan högskola/universitet inom eller utom landet. Även examensarbete kan tillgodoräknas. KTH ser dock helst att examensarbetet utförs vid KTH, inom en skola eller på ett företag med handledare och examinator från KTH.

För att tillgodoräknandet skall kunna prövas måste den sökande dokumentera att hon/han examinerats i kurs (motsv) med minst godkänt resultat.  Ansökan om tillgodoräknande görs till utbildningskansliet på avsedd blankett varefter grundutbildningsansvarig vid skolan tar beslut.

Beslut om tillgodoräknanden för de som antas till senare del av utbildningsprogram vid KTH skall normalt fattas i samband med eller i direkt anslutning till antagningen. 

KTHs policy för tillgodoräkning finns i sin helhet i KTH-handboken (http://www.kth.se/info/kth-handboken/II/13/3.html).

Utlandsstudier

För att vara behörig för utlandsstudier ska teknologen ha läst minst två år på programmet före utresa och ligga i fas med sina studier. Utbytesstudierna skall kunna tillgodoräknas inom Samhällsbyggnadsprogrammet och studenten bör ha tillräckligt goda kunskaper i det språk som undervisningen sker på vid värduniversitetet för att kunna klara kurserna.

Tillgodoräknande av utbytesstudier handläggs av respektive skolkansli och beslut om tillgodoräknande fattas av grundutbildningsansvarig.

Examensarbete

Examensarbete på den grundläggande nivå

Examensarbetet i Samhällsbyggnad omfattar 15 hp högskolepoäng och minst 120 hp ska vara avklarade innan det får påbörjas, varav 60 hp med successiv fördjupning på grundnivå inom huvudområdet. Examensarbetet betygssätts enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg.

Examensarbete på den avancerade nivå

Examensarbetet omfattar 30 högskolepoäng och görs inom valt masterprogram. Det ska normalt utföras under utbildningens sista termin. De olika programmen specificerar vad som krävs i form av kurser för att få påbörja examensarbetet inom ämnet. Eftersom examensarbetet ska vara en fördjupning inom valt teknikområde skall det i normalfallet genomföras inom det teknikområde examen gäller och som studenten förberetts för. Om studenten önskar utföra examensarbete inom ett område som ligger utanför teknikområdet/utbildningsprogrammet skall detta godkännas av grundutbildnings-ansvarig innan arbetet påbörjas.

Allmänt gäller att en huvuddel av studierna, minst 240 högskolepoäng, skall vara avklarade innan examensarbetet får påbörjas. Det är examinator som avgör om studenten har den fördjupning som krävs och att studenten slutfört huvuddelen av studierna innan examensarbetet påbörjas.

Examensarbetet betygssätts enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg.

Examen

För att erhålla civilingenjörsexamen krävs godkänt betyg i kurser omfattande 300 högskolepoäng inom något av de sex masterprogrammen: Geodesy and Geoinformatics, Huskonstruktion, Infrastructure Engineering, Real Estate Developement and Financial Services, Sustainable Urban Planning and Design, Transport Systems, Water Resources technology

I de 300 hp ska ingå:

  1. Examensarbete på den grundläggande nivån om 15 högskolepoäng,
  2. examensarbete på avancerad nivå om 30 högskolepoäng.
  3. matematiska-naturvetenskapliga ämnen om minst 45 högskolepoäng, och därutöver minst 180 högskolepoäng (inkl 30 högskolepoäng examensarbete) i ämnen centrala för teknikområdet;
  4. minst 90 högskolepoäng på avancerad nivå, varav minst 60 högskolepoäng (inkl 30 högskolepoäng examensarbete) i ämnen centrala för teknikområdet.

Kandidatexamen

De första tre åren kommer att ge studenten möjligheter att ta ut en kandidatexamen. Programmet är utformat så att den studerande vid examen uppfyller de nationella examenskraven och fullgjort kurser om 180 högskolepoäng, varav

  • Examensarbete på den grundläggande nivån om 15 högskolepoäng,matematiska-
  • naturvetenskapliga ämnen om minst 25 högskolepoäng;
  • minst 90 högskolepoäng (inkl 15 högskolepoäng gemensamt examensarbete) med successiv fördjupning inom huvudområdet för utbildningen.

Ansökan om examen

Ansökan om examen lämnas in till utbildningskansliet (studievägledningen).

Information om handläggning och vilka dokument som ska lämnas in vid ansökan finns att läsa om under länken: http://www.kth.se/student/examen

Examen benämns Civilingenjörsexamen (Degree of Master of Science in Engineering