Utbildningens genomförande

Civilingenjörsutbildning i samhällsbyggnad (CSAMH), Utbildningsplan för kull HT2014

Senast ändrad: 2018-09-24
Godkänd: 2018-09-24

Utbildningens upplägg

Läsåret omfattar 40 veckor och är indelat i två terminer, höst- och vårtermin. Varje termin omfattar två läsperioder.

För information om läsårets omfattning, tentamens- och omtentamensperioder hänvisas till http://www.kth.se/student/schema.

Årskurs 1-3 Studier på grundnivå

Kurser i årskurs 1 är en blandning av matematiskt-naturvetenskapliga och samhällsbyggnadsspecifika ämnen med en tyngdpunkt åt det förstnämnda. Kurserna under årskurs 2 är mer samhällsbyggnadsinriktade och tillämpade. I årskurs 2 görs det första kursvalet inför period 4, då studenterna kan välja mellan kurserna Mekanik och Ekonomisk geografi. Valet är beroende av vilken inriktning som väljs i årskurs 3. Inriktningsvalet till årskurs 3 görs i slutet av vårterminen i årskurs 2. Under årskurs 3 läser studenterna obligatoriska kurser inom den valda inriktningen och därutöver villkorligt valfria  kurser för att uppnå studieplan som tillsammans med examensarbete på grundläggande nivå omfattar 60 högskolepoäng. En del kurser är gemensamma för flera olika inriktningar.

De inledande tre åren avslutas med ett examensarbete på grundnivå om 15 högskolepoäng inom teknikområdet Samhällsbyggnad.

Årskurs 4-5 Studier på avancerad nivå

Under år 4 och 5 läser studenterna kurser inom valt mastersprogram (ÅK 1 och ÅK 2)  på samhällsbyggnad.

Utbildningen avslutas med ett examensarbete på avancerad nivå omfattande 30 högskolepoäng.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Kurslistor för årskurs 1-3 finns i bilaga 1. Kurslistor för årskurs 4-5 se respektive masterprograms utbildningsplan.

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

En förutsättning för att få delta i studier vid KTH är att studenten inför varje ny termin gör en kursanmälan och terminsregistrering.

Registrering på kurs förutsätter kursval i Ladok. Kursvalet görs antingen via kursvalsrutinen på webben eller via studentens utbildningskansli. Registrering på kurs görs av den kursgivande institutionen för ÅK 1-3. På den avancerade nivån (ÅK4-5) görs registreringen av studenterna själva. Vid avbrott på kurs ska studenten meddela kursgivande institution detta.

Villkor för uppflyttning

För studier i årskurs 2 (grundnivå):

Minst 45 högskolepoäng ur årskurs 1 skall vara avklarade t o m tentamensperioden i augusti.

För studier i årskurs 3 (grundnivå):

Minst 100 högskolepoäng ur årskurs 1 och 2 vara avklarade t o m tentamensperioden i augusti. Minst 50 av avklarade högskolepoäng ska vara från årskurs 1.

För studier i årskurs 4 (avancerad nivå, ÅK 1 inom ett masterprogram på samhällsbyggnad):

Minst 150 högskolepoäng från årskurs 1, 2 och 3 skall vara avklarade t o m tentamensperioden i augusti varav minst 110 högskolepoäng från årskurs 1-2. Dessutom ska examensarbetet på grundnivå om 15 högskolepoängvara slutfört. Därutöver gäller särskilda behörighetskrav till varje masterprogram.  

För studier i årskurs 5 (avancerad nivå, ÅK 2 inom ett masterprogram på samhällsbyggnad):

Utöver vad som gäller för uppflyttning till årskurs 4 ska minst 45 högskolepoäng från årskurs 4 vara slutförda. Kurser motsvarande 240 högskolepoäng ska vara avslutade på programmet innan examensarbetet påbörjas.

För studeranden som inte uppfyller ovanstående krav för uppflyttning inför studier i årskurs 2-5 ska individuella studieplaner upprättas.

Tillgodoräknanden

Studenter har möjlighet att ansöka om att få tillgodoräkna sig resultat från kurs/kurser vid annan högskola/universitet inom eller utom landet. KTHs policy för tillgodoräkning finns i sin helhet i KTHs regelverk, www.kth.se.

Utlandsstudier

Inom programmet erbjuds möjlighet till utbytesstudier. För att vara behörig för utbytesstudier inom ramen för något utbytesavtal som finns med utländska universitet skall studenten vara inskriven vid KTH, avklarat minst två års högskolestudier samt ligga i fas med sina studier.

Urvalet baseras på viktat medelbetyg på obligatoriska kurser.

För mer information hänvisas till KTH:s regelverkhttp://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/utbytesstudier

Examensarbete

Examensarbete på grundnivå

Examensarbetet på grundläggande nivå inom teknikområdet Samhällsbyggnad omfattar 15 högskolepoäng. Minst 120 högskolepoäng ska vara avklarade i utbildningen innan arbetet får påbörjas, varav 60 högskolepoäng med successiv fördjupning på grundnivå inom teknikområdet. Det är examinator som avgör och kontrollerar att studenten har den fördjupning som krävs och att studenten slutfört huvuddelen av studierna innan examensarbetet påbörjas.

Examensarbete på avancerad nivå

Examensarbetet på avancerad nivå omfattar 30 högskolepoäng och görs inom valt masterprogram. Det ska normalt utföras under utbildningens sista termin. Allmänt gäller att en huvuddel av studierna, minst 240 högskolepoäng, skall vara avklarade innan examensarbetet får påbörjas. Det är examinator som avgör och kontrollerar att studenten har den fördjupning som krävs och att studenten slutfört huvuddelen av studierna innan examensarbetet påbörjas.

Examen

För att erhålla civilingenjörsexamen i Samhällsbyggnad krävs godkänt betyg i kurser omfattande 300 högskolepoäng, varav 120 högskolepoäng kan ha lästs inom ett av de fem masterprogrammen Fastigheter och byggande, Husbyggnads- och anläggningsteknik, Hållbar samhällsplanering och stadsutformning, Miljöteknik och hållbar infrastruktur, Transport och geoinformatik.

de 300 högskolepoängen ska ingå:

  • 180 högskolepoäng från grundnivå på civilingenjörsprogrammet i Samhällsbyggnad eller motsvarande, varav examensarbete på grundnivå om 15 högskolepoäng;
  • minst 90 högskolepoäng på avancerad nivå (inklusive programmens obligatoriska kurser samt 30 högskolepoäng examensarbete) inom ett av de fem olika masterprogrammens kurser;

därutöver kan:

  • högst 15 högskolepoäng inom valfritt teknikområde på grundnivå eller avancerad nivå ingå;
  • högst 15 högskolepoäng helt valfria kurser ingå

I ovanstående examen om 300 högskolepoäng ska ingå matematiskt-naturvetenskapliga ämnen om minst 45 högskolepoäng.

Efter de tre första åren har studenten möjlighet att ta ut en teknologie kandidatexamen om 180 högskolepoäng enligt fullföljd läsårsplan för årkurserna 1, 2 och 3, se även KTH:s examensföreskrifter https://www.kth.se/student/program/examen/examen-hur-och-var-ansoker-man-1.2234

Ansökan om examen

Information om handläggning och vilka dokument som ska lämnas in vid ansökan finns att läsa om under länken:http://www.kth.se/student/examen